Page images
PDF
EPUB

^ eA/ +}» K »/ A

Id est, ut oris tui aspectu frui possit, anima mea tota in labiis meis haeret. Jube ergo quod vis ; nam a tuo nutu pendet, utruin exiens me inanimem relinquat, an vero rediens me mihi feddat. Auctor Ouprrvos Aa^wSef *al Kopr); lubricum Platonis VCrsum prorsilS oci<r%poXoyHg

usurpavit:

Quod pollicitus sum, mitto tihi ghazelam, Eker an Turki, &c. cum versione prosa, untt aulem eriam adumbrationem aliquam in versu, alio tempore expoliendam. Velim autem mihi perscribas, utrum scias extare aliquam Hafyzi versionem, sive typis editam, sive manuscriptam, Latine, aut quovis alio Europaeo idiomate. Nam quod sciam nullus adhuc poetae hujus interpretationem tentavit, praeter primam ghazelam, qu«e nuperrime iterum in analectis professoris Hyde in publicum est emissa.

Obsccro te insuper, ut indicare mihi velis, ubi loeorum invenire valeam librum primum Iliadis Homeri cum analysi et notis in usum scholarum* in Anglia typis vulgatum, quem amicus meus pro filio comparandum flagitat.

Gazela, cujus shahi brit laudas, profecto lepida est; cujus primi distichii solummodo recordor:

M

Quamvis

Quamvis sarcinas meas colligere inceperim, ac libros meos in cystam condiderim; tamen si animo tuo arridet, aut si ad propositum tuum facit, ghazelam hanc, prius quam proficiscar, vertendam assumam. Tu proinde jube, ac vale.

No. VI.

REVICZKIUS JONESIO, S.

Qu6d solito tardius respondeam amicissimis tuis literis, nova et plane peregrina civitatis hujus facies in causa est. Nec puto vitio mihi vertas, quod advenam me, peculiaris genti huic, et in visa alias, consuetudo, pauld longius detinuerit; fateorenim me nuspiam tali methodo patres conscriptos decerni comperisse. Initio quidem novitate jucundum visum, sed sensim e6 turbarum progressa res est, ut prope pertaesus sim spectaculi. Nunc igrtur, erescente adhuc tumultu, domi manere satius ducens, occasionem nactus sum literam hanc exarandi. Gratulor mihi imprimis qu6d missam ad te carminis Persici versionem indulgenter receperis, qu6d me ex eo idoneum judicaveris totius divani metaphrasten. Sed quamvis conceptam de me opinionem gloriae mihi ducam, non vereor tamen adhortationetn tuam taxare inclementiae. Quis enim, nisi cut robur et as triplex circum pectus est, aggrediatur sexcentarum ghazelarum, prosa et carmine, versionem? Talis conatus non soldm complures annos requirit, sed et mentem ab omni alio studio vacuam; quae non est mea conditio, cum ego disciplinas istas non nisi per transennam tractare consueverim. Nihilominus, quid quod absolvere potero, aliquando in lucem edere constitui. Clavis Homeri non est expers, qui a me librum primum Uiadis cum vocum analysi postulavit; sed commodius putat pueris usuvenire opus hoc, quia in illo notae textui sunt subjectae, quod in clavi

desideratur. desideratur. Si tamen ad manus est tibi clavis Homeri, qureso inspicias primam ejus paginam; etenim si bene memini, catalogus quidatn operi praefixus est, qui libri hujus et typographi simul notitiam continet. Quamvis me humanitas tua ab omni ulteriori opere absolverit, mitto tajnen odam illam quam in penultimai tua epistola desiderasti, ed qudd rem tibi gratam fore arbitror. Est autem, mediusfidius, non ex facillimis una, tum sensu, tum vel maximfe metaphrasi, ob linguae exoticae continuum idioma nulla satis periphrasi exprimendum. Quaeris, quid de linguae Hebraeae et Arabicae proprietate sentiam, deque illis COmmuni jji-sjcc^^oyKri^u) futuri, pro pneterito; respondeo: qudd etsi perrard hebra'izare solcam, aut, ut verius dicam, sacratn linguam in veneratione polius quam deliciis, habeam; qudd piaeter unum Veteris Testamenti codicem, et nonnulla de eo Rabinorum somnia, nihil lectu dignum afferat; hoc tamen ex qualicunque illius lectione retineo, quod utriusque inter gramrnaticen summa sit affinitas, quodve paucitas temporum et modorum in Arabicai, substitutionis eorundem mutuae occasioest; idque linguae Hebraeae eodem morbo laboranti necessario convenire putem; quamvis hoc in lingua Graeca, maxima temporum et lnodorum varietate gaudente, satis obvium sit, ut c&m infinitivum pro imperativo usurpant. Quod autem ad vocum quantitates attinet, aliter sentio. Puto enim esse Arabum artem metricam longe recentioris inventionis, utpote quae pauld ante Muhammedi tempora formam accepisse perhibetur, nullo vestigio antiquioris poeseos. Cujus si eadem esset ratio apud Hebiaeos, quod quidem motionum consimilis usus suadere videtur; quidni hucusque bine ulla difficultate Hebraeorum prosodiam per analogiam assecuti fuissemus?

Ghazela ilia, quam in miscellaneo quodam opere sine authoris nomine legisse te scribis, si quidem correcte scripta esset, cerlus sum, qudd nihil meo adminiculo eguisses. Nunc autem prout

erroribus erroribus scatct, GEdipus sim, si expediam. Quis enim ignorat in Unguis Orientalibus solam punctorum diacriticorum confusionem maximis difficultatibus ansam dare? Quid si accedat literarum ipsarum omissio aut commutatio? Hinc quicunque lectioni auctoris alicujus operam dat, mea quidem sententia, duplici exemplari instructus sit oportet, ut cum impossible pene sit mendorum expertes libros manuscriptos reperire, unus alterius ope corrigatur. Et haec est mea methodus.

Residuum est, ut pro Italico sonetto mihi communicato, gratias rcferam, et laudes quas par est conferam, epistolamque concludam. Vale. Londini, die 29° Martii, 1768.

No. VII.
JONESIUS REVICZKIO, S.

Nae tu percomem perque bcnevolum tc praebuisti! ut qui inter urbanas occupationes, inter civium scditiosorum strepitum, inter comitia ad senatores eligendos comparata, occasionem tamen captaveris, cum ad me amicissime, ut soles, scribendi, tum carmen Persicum mittendi, idque pulcherrimum, et abs te Latine conversum. Est mehercule Hafez nostcr, ambrosia alendus pocta; et quotidie gratior mihi jucundiorque videtur ejus venustas ac pulchritudo. Integra illius opera in lucem proferendi & vertendi, quemadmodum co3pisti, praecipua difficultas erit versio poetica, sed baee facilior evadet, quam opinaris: nam permultai sunt, ut puto, Gazellae, quas vel ob sententias anostris moribus valde abliorrentes, vel ob figuras elatissimas et quasi TvapctKsx.iv$vvsvpem, vel ob disticha ne minimo quidem nexu inter se cohaerentia, Latinis vcrsibus non

convertes; convertes; idedque aliquantulum levabitur Herculeus alioquin labor.

mihi visa ex illius distichi interpretatione, ut mihi plane quadrari

utpote qui exillo obscuroet quasi sphingeo carmine, significationemr si non perfectam, satis tamen luculentam, elicere potueris, illud dico cujus initium:

Homeri analysin, in bibliotheca nostra reperire non potui. Sed amicum habeo Oxonii, qui librum, de quo percontaris, possidet. Ad ilium scripsi pridie Kalend. April., et rogavi ut me quam citissime certiorem faceret, quis fuerit libri illius auctor, et quo loco liber fuerit excusus.

Nisi essem amantissipus veritatis, et ab omni simulatione aversissimus, dolerem hercule, et aegre ferrem, te urbem nostram turbulentissimiii his temporibus vexatam intueri, et illam Angloruni undequaque percelebratam libertatem in effraenam licentiam (ne dicam iinmanitatem) mutatam videre. Est sane respublica nostra prope divinitus initio constituta, usque adeo ut nulla unquam vel Graecae vel Romanae civitatis constitutio fuerit perfcctior; imo, nec Plato nec Aristoteles, nec legumlatorum uWus, meliorem civtatis

[graphic]
[merged small][merged small][merged small][graphic]
[graphic]

formam

« PreviousContinue »