Page images
PDF
EPUB

ftatt τήμος στ' und ατίτησαν ftatt ατίμησαν; Εufathius felhaft, διέλευσις, εύθρεπτος, ευκατάληκτος, ευπέραντος, p. 1887 1. 56 ματτύη ftatt ματτίη und p. 1936 1. 52 ευπεράτωτος, ευχάρητος, ισχυρόφωνος, καθολοκληρον, καλαίμαργος ftatt λείμαργος; Ηeraclides Alleg. Ηom. κόφιλος, κάλλιππος, καλλιτευφος, καλόστροφος, κα μηp. 24 od. Schoιο αρότον τε και σιιορας, ομήτον τε και λόκομοι, λιθοκοπικός, μεγαλοπλατος, μελανόγης, μελα. των κατα γεωργίαν έργων; Ηerodian 1, 1, 7 επί ποτα. νόστης, ολομέρεια, προσερεθίζω, στερεόφωνος, φίλοχλος, μώ Γαλλω ftatt επί των ποταμώ; Ηefiodus 0. et D. ψύχρα. Die angehängte Kupfertafel enthält 5 V. 239 u. 284 Tois dé statt tolede; V. 774 ff. Abbildungen der Erde, von denen die erste,

zum N. Bì. gehörige aụs Cod. Paris. Fol. 5, der den ενδεκάτη τε, δυωδεκάτη τ' άμφω γέμεν εσθλαί,

Nicephorus enthält, die übrigen 4 aus Florentiner ή μεν οις πείκειν, ή δ' εύφρονα καρπον αμάσθαι. Handschriften des 10, 12, und 14. Jahrh. entlehnt η δε δυωδεκάτη κ. τ. λ.

find, und zeigen, wie man sich im Mittelalter die V. 420 ff.

Gestalt der Erde dachte. Sie find Hn. Prof. Spoken

jene von Georg Ticknor, diefe von dem Bibliothekar τημα ος αληκτοτάτη, πέλεται τμηθείσα σιδήρω

Franz de Furia mitgetheilt, und von 7. C. Böhm mit ύλη, φύλλα δέραζε χέει πτόρθoιό τε λήγει. τημιος άρ' υλοτομεϊν μεμνημένος καιρια έργα.

grosser Genauigkeit gestochen. Sie werden vom

Herausg. S. 43 — 45 erläutert. Einen zweyten AnV. 493 ff.

hang bildet, weil Nr. 80 darauf Bezug genommen παρ δ' 191 χάλκειον θώκον και επαλέα λέσχην, ,

ward, das allen Literatoren gewiss sehr willkommeωρη χειμερία και οδότε κρύος ανέρας έργων

ne Inhaltsverzeichniss der 16 noch ungedruckten Büίσχάνη: ένθα κάοκνος ανήρ μέγα οίκον οφέλλη. .

cher der Adverfarien des Casp. Barth mit dessen ei

genen Worten S. 45–60, die von Hn. Prof. Spohn Callimachus in einem noch unedirten Fragment ei- dem Untergange entrettet und jetzt in dellen Belitz nes Epigramms, das Eustathius aufbewahrt hat: find. Es ist selir zu wünschen, dass der jetzige Beπάντες αφ' Ηρακλή ος ετήτυμόν έστ Αμυκλαίοι

fitzer Gelegenheit finden möge sie entweder ganz, εξοχα δ' ενπεδίοις οι πόλιν Ιταλικ οίς

oder auszugsweise durch den Druck bekannt zu

machen. ώκισατ' ? Orpheus Lithei V. 410 év uév ori Borova convé pod

RÖMISCHE LITERATUR. statt Borovais forças womit die Erklärung dieser Stel łę Nr. 264 zu vergleichen ist. Manche Stellen an.

Kiel: Praecurrentia august. regis Friderici VI naderer Schriftsteller werden im Vorbeygehen ge

talitia XVIII. Jan. MDCCCXX. Publ. celebr. nauer erklärt. Wir bemerken nur mit Ueberge

indic. acad. Kil. rect. et senatus. Inest: Spehung des Dionysius Periegetes und Hesiodus, über cimen novae editionis scholiaftae Juvenalis auct. die wir hier nichts anführen wollen, weil wir des

A. G. Cramer. 1820. 4. Vfs. Ausgaben dieser Schriftsteller bald erwarten Wegen der Vacanz der Professur der Beredtsama dirfen, Eudoxus in dem Scholion des Proclus zu keit hat der ehrwürdige Vf., aufs Innigste vertraut Hef. O. et D. V. 640 wo von Askra gesagt wird, es mit dem klasfischen Alterthume, und eben so anfey evýhoev doi tó ögos to év 'Earxão d. i. wegen einer hänglicher Freund der humanistischen Studien, als Bergspitze in jener Gebirgsreihe, die Helicon heisst; in seinem Amtsberufe gediegener Jurist, das übliche Herodot I, 202, wo er gegen Tschucke ad Meli p.95 Geburtstagsprogramın geschrieben. Ihm gebührt daerinnert, dafs Herodot nicht das Atlantische und für der Dank aller Freunde der Wissenschaft. Der rothe Meer verwirre. Hoc fibi vult, fagt er: mare Scholiast zum Juvenal, zuerst benutzt von Ge. Valla Atlanticum five quod versus occidentem (péctat, ad se- (1499), aber sehr ungenau excerpirt, wurde erst ptentrionem procedit et ad auftrum delabitur, cohaeret durch Petr. Pithoeus, Cujacius Schüler, aus einem eum Erythraeo five cum eo mari, quod versus auftrum freylich sehr verunstalteten codex Budensis vollständiet orientem expanditur, et ad incognitas orientis re- ger in dessen Ausgabe 1585 abgedruckt (scholiafles giones vergit. Atlanticum igitur

Atlanticum igitur Herodotus dicit, Pithoeanus). Nach einigen unveränderten Abdrüquod a septentrionali regione usque ad Arabiam et cken gab ihn Schrevelius 1648 zu seiner Ausgabe in Erythraei maris fines, Perfiam Indiamque alluentis, sehr mangelhafter Gestalt, willkürlich weglafsend, terram circumfluit etc. So sey auch die Stelle Plin. was ihm nicht zusagte. Eben so unvollständig ist er h. n. III, 10. unde irrumpit Atlanticum etc. zu er. in der Ausgabe von Henninius, nach welcher die klären, und Polyb XVI, 29, 6. odd? ex tOū— FASTTÀForu Herausgeber ibn nicht wieder haben abdrucken laletc. vom westlichen Theil desselben zu verstehn; Xe fen. Inzwischen wurde das Verschwinden des cod. nophon Anab. IV,7,9. év tois déveçois unter den Bäumen, Budenfis, aus dem Pithöus geschöpft hatte, so wie im Walde und VI, 4, 1. ev tū asgeive ein Bezirk des Ha- der Mangel anderer codd. beklagt, als ein glücklicher fens; Homer Ll. XVIII, 521 u. Od. V, 466. év To Zufall den Vf. auf einer Reise ins südliche DeutschTxum am Flusse. Als Wörter, die noch den Lexicis land vor einigen Jahren in der Kloster - Bibliothek einzureihen God, werden im Commentar bemerk- von St. Gallen einen Codex des Scholiasten finden lich gemacht, und in dem angehängten Register mit liess, der wahrscheinlich mit dem des Pithöus aus einem Sternchen bezeichnet: "Aatriose é, jedoch zwei- einer Quelle geflossen, aber reichhaltiger als derselbe ift. Er ist in der Kloster - Bibliothek mit D. Nr. 476 si capiendi jus nullum berichtigt der gelehrte Vf. eine bezeichnet, und scheint in dem 11. Jahrhunderte ge- Angabe des rechisunkundigen Scholiasten und zuIchrieben zu seyn. Ein gelehrter und zugleich ge- gleich Heindorfs ad Hor. Sat. p. 372. Zu V. 104 wird fchickter Künstler lieferte dem Vf. ein zum Erstau- die Form Mesopotamena aus einem Bamberger Codex nen getroffenes Fac simile; überhäufte Berufsarbeiten der scriptt. hist. Aug. bestätigt. Wir wünichen dem haben aber die Benutzung des gefundenen Schatzes trefflichen Unternehmen den besten Fortgang. bis auf diese Zeit verzögert. Um so erfreulicher ist nun aber die von dem Vf. mitgetheilte Kunde, dass

LEIPZIG, b. Märker.: er entschlossen ist, den Scholiasten herauszugeben.

Syntagma Locorum parab

lelorum ex antiquis Poetis Latinis collectorum aniIm Allgemeinen sind, wie dringendes Bedürfniss je

madversionibus et rerum indice instructum edidem Erfahrnen gelehrt hat, besondere Bearbeitungen,

dit Carol. Frid. Aug. Nobbe, Doctor Philof. in oder selbst nur Abdrücke feltener Scholiasten, latei

Acai. Lips. privat. et Aa. Lt.M., Scholae Nicol. nischer nicht weniger als griechischer, etwas höchst

colleg. III, Philol. Soc. Lipf. Lod. Hon. 1819. Wünschenswerthes, so des Asconius Pedianus, Ser

XIV et 194 S. 8. vius; desgleichen auch neue Ausgaben des Festus und Nonius. Der würdige Vf. macht uns Hoffnung Diele seinen Lehrern, Hn. Beck und Hermann in zu einem solchen Unternehmen, das als hochlt Leipzig, und Lange in Pfoza gewidmete Chrestoerspriesslich anzusehn ist, wenn dergleichen Ausga- mathie scheint dem Rec. im Ganzen wohlgeordnet ben so gestaltet seyn, wie 'nach dem gege- und die Auswahl aus den besten Lateinischen (Elebenen Specimen, das die Scholien zu Juvenals Šat. gischen Fleroischen) Dichtern zweckmässig zu feyn. und 2 enthält, die zu hoffende Ausgabe des gedach- Uebrigens giebt der Titel hinreichend den Inhalt des ten Scholiasten seyn wird!

Buches an; nur hätte bemerkt werden sollen, dass

die Animadversiones fast einzig sogenannte critical Der Vf. giebt den Pithöischen Scholiasten als find d. h. Auswahl der in den besten Ausgaben der Grundlage, die reichen Zusätze aus dem St. Gallen- excerpirten Dichter aufgeführten Lesarten mit ange. fchen Codex werden mit einem Stern bezeichnet, fügtem Urtheile, das Rec. nicht überall unterschreibt. das im Ge. Valla noch Uebrige, von Pithöus unbe- Um die Einrichtung des Buches kenntlicher zu manutzt gelassene, eingeklammert hinzugefügt, an den chen, schreibt Recr den Anfang des dreyfachen Coxgehörigen Orten aber das am Ende der Henninischen (pectus ab: 1. Consp. locorum parall. diversis (?) ex Ausgabe befindliche Spicilegium von Emendationen, auctoribus (?) compositorum: loc. I. de Fama a) Viro mehr als ums doppelte vom Vf. bereichert, einge- gil. Hen. IV, 173 - 192; b) Ovid. Metamorph. XII, fchaltet. Ueber den Werth des Scholiasten über- 39-63; c) Valer. Flacc. dr. II, 107 - 125; haupt ist schon längst entschieden (Rutgers-var.lectt. d) Stat. Theb. 111, 415-431. Dieser Confpectus I, 16); die neue; Ausbeute aus dem St. Gallenschen geht bis Loc. 28 Campi Elysii. Il. Confp. eorunCodex enthält manche schätzbare Gloffe so Sat. I, dem locorum ex temporis, quo auctores (?) viguerunt, 39 zu beatae V. 53 zu Diomedeus; 56. leno; 66. refe- ordine legendorum A. Loci poetarisms elegiacorum: rens und supino; 70. rubetam; 72. nigros; 73. Gyaris.; Tibull, 21, 89 59.; B. Loci poetarum heroicorum: 77. dormire ; 88. alea quando; 93. horrenti; 96. limi. Lucret. 29, 37, 58 sq. 111. Ordo eorundem locone sedet; etc. Von der Ausstattung mit Emendatio- 'rum ad discipulorum progressus accommodate deinceps nen und Erklärungen erregt gegenwärtiges Speci- (?) legendorum. A. Elegiac.; a) faciliora b) difficil

. men die angenehmiten Erwartungen. Sat. 1, V. 56. B. Heroic.

[ocr errors]

LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Am 4. December 1919 starb zu Chemnitz Henriette

Todesfall.

ist von ihr ein Roman Asteria , oder der Partherkrieg,

(Chemnitz 1818) erschienen. Auch hat sie mit der -m 4. December 1819 starb zu Chemnitz Henriette Appellations - Räthin Currius (Amalia Clarus) Kleeblät. Herrmann, verehel. Kaufmann Hübner.

Sie war zu

ter herausgegeben, (Chemnitz 1816-1818 in 3 Bän. Dresden geboren, wo ihr Vater, Dr. Johann den) und hatte an dem erlten Theile der von Wilhel. Friedr. Herrmann, 1815. als Königl. Sächs. Appellations. mine IVilmar (der Regierungsdirector Genficke) berausrath starb, und seit Ostern 1818 verheirathet. gegebenen Hyacinthen (Chemnitz 1818) einigen AnUnter dem angenommenen Namen: Henriette Steinau,

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

EB. 40, 319.

ir

1

EB. 45, 3550

I. Verzeichniss der in der Allgem. Lit. Zeit und den Ergänzungsblättern recensirten Schriften. Anm. Die erste Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite an. Der Beysatz EB. bezeichnet die Ergänzungsblätter. A.

Examination, an, into the expediency of a board of Adelung, F., Siegmund Freyh. v. Herberstein, mit

agriculture in the state of New York. 85, 673. bel. Rücksicht auf seine Reisen in Russland geschil.

F. dert.

105, 837 Aikin, J., geograph. Schilderungen, od. Uebersicht Flora oder botanische Zeitung; herausg. von der kgl.

des natürl. u. polit. Zustandes aller Theile der Erd. botan. Gesellsch. zu Regensburg. ar Jahrg. kugel. Aus dein Engl. von F. K. G. v. Duisburg,

ir u, 2r Bd. 2 Thle.

83, 661. Alruna od. Denkwürdigkeiten der Vorzeit, von Fr.

G. G. Ch. v. J. ... 3 Thle. 87, 694.

Geschichte, diplomat., Dresdens von seiner EntsteApel, A., Zeitlosen. EB. 39, 309.

hung bis auf unsre Tage. 4r Th. nebst Ur. , Artner, Therele, Gedichte; verbessert u. vermehrt, kundenbuch. EB. 47, 369. ir u, ar Th. EB. 46, 361.

Gesellschafter, der, f. F. W. Gubitz.
B.

Goldschmidt, C. L., Abhandlungen aus dem deutschen Beleuchtung, kurze, der Verhandlungen üb. einige Gubitz, F.W., der Gesellschafter, od. Blätter für Geist

gemeinen Civilprocess. 101, 801. der wichtigsten Angelegenheiten des Postwesens in

u. Herz.

3r Jabrg. 1817 Baiern.

19. 167, 849 Bernt, Jof., Beyträge zur gericht), Arzneykunde. ir

H,
Bd. 102, 809.
Beyträge zur Kunde Preussens. Ir u. 2r Bd. 98, 777.

Hänle, Ch. H., Ankünd. zur öffentl. Schulprüfung zu Bibliothek, die, der Oberlausitz, Gesellsch. der Wir.

Idstein, nebst Erläut. der H, Nallau. neuen Schulsensch. alphabet. verzeichnet. ar Th. EB. 42,

ordnung. EB. 38, 303,

Hasche, M., f. diplomat, Geschichte Dresdens. 336. Bitten, Winke, Ansichten üb. das Postwesen, als

Haumann, G. H., Anti - Brennecke, od. bibl. Beweis, Nachtrag zur Schr.: Ueber Postanstalten - u. als

dass es mit Br. bibl. Bew. für Jesu 27jähr. leibhaft.

Leben nach fr. Auferst. auf Erden nichts ist. EB. Beytrag zu den Verhandll. üb. Poftwesen. EB. 45, 336.

37, 295 Block, E., Beyträge zur Verbesserung des deutschen Hayne, F. G., getreue Darstellung u. Beschreib. der Lindbaues. 104, 825.

in der Arzneykunde gebräuchl. Gewächse. 6r Bd. Bodriann, F. Jof., rheingauische Alterthümer - se

se Liefr. EB. 44, 347. Alith, Die Regimentsverfassung. EB. 43, 337.

Heinroth, F. L. A., Lehrbuch der Störungen des SeeBoh zenberger, J. G. F., S. B. v. Lindenau.

lenlebens od. der Seelenstörung u, ihrer Behandlung. Bereur, J., Karte von Deutscbland, der Niederlande

I u. 2r Th.

83, 657 u, Schweiz gestochen von H. Leutemann. 104,

Heller, L., Semisaecularia muneris academici Joanni

Frid. Breyero gratulatur acad. Reg. Frid. Alex. 832. Planiglobien. 104, 830.

98, 782 Bretschneider, K. G., üb. die Unkirchlichkeit dieser

Hollmann, A. G., Animadversiones ad cap. III et XIII Zeit im protestant. Deutschlande. 99, 785.

Epistolae Pauli I ad Corintbios. 96, 763.
C.

I.
Cramer, A. G., Specimen novae editionis scholiaftae Jahrbücher der Kgl. Gesellschi der Freunde der Wir.
Juvenalis. Progr. 108, 862.

sensch. zu Warschau.

Polnisch: Roczniki
D.

12r Th, EB. 46, 365. 3. Duisburg, F. K. G., f. J. Aikin,

K.
E,

Karsten, J. H. , üb. die Krätze u. deren bequemste, Ebert, F. A., allgemeines bibliograph. Lexicon. 10 schnell wirkendste u, sicherste Heilart durch Baden Liefr. EB. 45, 358.

in schweflichtsauren Dämpfen. 102, 813.

1

[ocr errors]

Jabre 1815

EB. 43, 343•

J. 1820.

Is Heft.

Kindlinger, N., Geschichte der deutschen Hörigkeit, dungen des Ob. Appellat, Gerichts zu Caffel. in. insbel, der sogen. Leibeigenschaft. 88, 697,

2r Bd. EB. 40, 313. Nachricht von einigen noch unbekannten Holz- Puchta, W, H., äh, die Grenzen des Richteramtes in schnitten, Kupferstichen u. Steinabdrücken aus dem bürgerl. Rechtssachen.

82, 649.
19. Jahrh. 89, 707.
Klefeker, B., ausführliche Predigtentwürfe für die

R.
18.
EB. 48, 382•

v. Rade, K. A., meine Flucht nach und aus Frank. Kottmeyer, A. G., Erhebung u. Ermunterung für reich; nebst darauf folgender 3 monatl. Verhaftung.

Christen in Predigten. EB. 39, 311. v. Kramer, H., vollständ, Lehrbuch der Geographie Regierungsetat des eidsgenössischen Standes Zürich

der Staaten des deutschen Bundes. I u. 2e Abth. auf das J. 1820. EB. 48, 381. 87, 691.

Regimentsbuch, erneuertes, üb. des Standes u. der Krummacher, Fr. W., Gedichte.

Is Bdchn. 88, 703.

Republik Bern weltl. u, geistl. Verfaffung auf das

EB. 41, 328.
L.

Rigel, F. X., der siebenjähr. Kampf auf der pyrenäi. Legendre, A. M., Exercices de calcul intégral, sur schen Halbinsel vom J. 1807

14,' nebst Bemerkk. divers ordres de transcendantes et sur les quadra. üb. das span. Volk u. Land. I u. 2r Th. 105, 833 tures; et 1 - 3 Supplement. 86, 681.

Röhr, J. Fr., kriviche Prediger - Bibliothek. ir Bd, Lindavi, A. F., oratio de usu et praestantia artium

99, 788. et literarum Graecorum

EB. 47, 376.

Rötger, G. S., neues Jahrbuch des Pädagogiums za v. Lindenau, B. u. J. G: F. Bohnenberger, Zeitschrift Lieben Frauen in Magdeburg. 125, od. 45 H. des

für Astronomie und verwandte Wilfenschaften. 3n Bds. EB. 44, 351. Jahrg: 1815. I u 2r Bd. EB. 37, 289.

S. Löhr, J.A.C., Geographie od, Beschreib. der Länder aller Erdtheile. 85, 678.

Schilling, G., sämmtliche Schriften. 43 u. 44r Bd. . Lotz, G., Originalien aus dem Gebiete der Wahr- Auch: heit, Kunst, Laune ù. Phantasie. Jabrg. 1817

der Roman im Romane. 2é verb. Aufl. 2 Thle. I 1819. 92, 735.

EB. 45, 350.
M.

sämmtliche Schriften. 45r Bd. Auch:
I 」

die Heimsuchung, EB. 46, 365. v. Mauvillon, F. W., militärische Blätter. Zeitschr. Schneider, J. G., griechisch-deutsches Wörterbuch. ir Jahrg. 3 2. 48 H. März u. Apr. 1820.

3e verm. Aufl.

I u. 2r Bd.

94, 745: 326.

Schnurrer, F., geograph. Nosologie, od. von den Ver0. Moshamm, F. A., üb. den Rang der europäischen änderungen der Krankheiten in den verschied. Ge. Mächte u. ihrer diplomat. Agenten. 101, 407. genden der Erde. EB. 41, 321.

Scott, W., das Fräulein vom See. Gedicht in 6 Ge. N. sängen. Aus dem Engl. von J. A. Stork.

91, 721. Naturgemälde der neuentdeckten Polar- und Tropen. Spohn, F. A. E., f. Nicephori Blemm. opuscula geogr. länder. I u. 2r Th. 87, 693...

Stalder, F. Jof., die Landessprachen der Schweiz, Nicephori Blemmidae duo opuscula geographica; od. schweiz. Dialektologie. 92, 729.

edid. F. A. E. Spohn; acced. index in Casp. Barthii Stork, J. A., S. W. Scott.
Libros 165
180 adversar, ineditos.
108, 859

U.
Niemcewicz, J. U., Bayki i Powieści od. Fabeln u. Er-
zählungen. 105, 840.

Uebersicht, statist, topograph., des Departements der Noble, C. F. A., Syntagma locorum parallelorum ex Kgl. Preuss. Regierung zu Oppeln in Schlesien, 85,

antiquis Poetis lat, collectorum, animadverf, et re- 675.
rum indice instructum.
108, 864.

Ulfine partium ineditarum speciinen. 89, 710.

Ufieri, L., f. H. Zwingli's Schriften. 0.

V. Ortschafts. Verzeichniss des Regierungsbezirks Berlin. 85, 675.

Verhandlungen üb, einige der wichtigsten Angelegen. des Regier. Bezirks Cösslin. 85, 675.

heiten des Poftwerens in Baiern durch ivankel's Ortsverzeichniss, topograph. statist., des Reichenba.

enbar

Antrag veranlasst. EB. 45, 353. cher. Regierungs - Bezirks. 85,675.

Verzeichniss der Ortschaften im Bezirk der Kgl. Re

gierung zu Frankfurt a. d. Oder. 85, 675. P.

Vögeli, š., f. H. Zwingli's Schriften.
Pfeiffer, B. G.; Collectionis notabiliorum decifionum

W.
fupremi tribunalis appellationum Hallo. Casselani -
Tom. 13 et 14.
Auch:

Welsch, J. B., Revision der Gesetzgebung u. Rechtsneue Sammlung bemerkenswerther Entschei.

pflege in Baiern. is H. 82, oss

2.

EB. 41,

- Z.

Zwingli's, H., sämmtl. Schriften im Auszuge; her. Zeitschrift für Astronomie f. B. v. Lindenau.

ausg. von L. Usteri u. S. Vögeli. 2n Bds. ie Abth. Zwicker, c., über die Ordale; ein Beytrag zur deut. schen Rechtsgeschichte. 101, 805.

(Die Summe aller angezeigten Schriften ist 72.)

EB. 42, 333•

II.
Verzeichniss der literarischen und artistischen Nachrichten.
Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

ken 88, 703:

Göttingen, klin. Institut für Chirur. Altegger in Ollmütz 87, 695. v. Burtsay in Wai- gie u. Augenheilkunde, Langenbeck's Nachricht üb. tzen 87, 696. Bernstein in Berlin 83, 664. Bethmann

dasselbe 97, 769. Pesth, Universit., Restauration des Holweg in Berlin 101, 808.

Böckel in Danzig 101,

akad. Magistrats, vom Kaiser den Professoren ertheilte 808. Breyer in Erlangen 88, 704. Chophnus in Grätz Auszeichnungen u. Vorrechte, Special- und Gesammt

zahl der Studierenden, Verzeichniss der zu Doctoren 87, 696. Duftfchmid in Prag 87, 696. Fischer in Mos. kau 95, 750. Fischer v. Nagy Szalárnya in Erlau 87,

Ernannten in der Theologie, Jurisprudenz, Medicin

u. Philosophie — 696. Gravenhorst in Breslau 102, 815. Güldenapfel

98, 783. Ungern, Königr., Lehrin Jena 89, 712. Hoffmann in Moskau 95, 760.

anstalten, bewilligte Gehaltszulage den GymnasiallehKiessling in Zeitz 83, 664. v. Knebel in Jena 89, 712.

rern; die Vorsteher der evangel. Schulen haben jährl.

nur einmal ibre Relationen an die ungr. Statthalterey Laurop in Karlsruhe 102, 816. v. Lenhofjek in Perth 102, 816. Märtens in Halberstadt 83, 664. Meufel besuchen bis zur Stillung der durch die demagog. Um.

einzusenden; Verbots. Dauer deutsche Universitt, zu in Erlangen 88, 7047... Nadherny in Prag 8?: 696. triebe entstandenen Gährung in Deutschland; Errich. o. Nagy Szalátnya, f. Fischer v. N. Sz. Politz in Leip. tung einer protestant. theolog. Facultät an der K.K. zig 102, 815

Pritz in Linz 87; 696. Rüdiger in Freyberg 89, 712. v. Schindel auf Schönbrunn 107,

Universit. zu Wien für beide evangel. Confell ; Geld. 856. v. Schlözer in Moskau 95, 760. Steglich in

fonds - Bildung zu Pensionen für im Lehramt ergrauto Dresden 89, 712. v. Tennecker in Dresden 107, 856.

Schullehrer 99, 791.
Weller in Jena 89, 712.

Vermischte Nachrichten.
Todesfälle.

Entdeckung eines bisher unbekannten Codex Eschenburg in Braunschweig 87, 695. Gruner in

Gruner in Mfp. der Ilias in der Ambrosian. Bibliothek zu Mai. Wiesbaden 87, .695. Herrmann, Henriette, verehl. land, u, nach Mai's Bericht zweyer Codd, in der VatiHübner, in Dresden 108, 863. Horsch in Würzburg kan. Biblioth., verloren geglaubie Werke latein. Klas. 86, 687. Kindlinger in Mainz 95, 765. Krauje in liker enthaltend 85, 679. Erörterung, nachträgliche, Weimar 99, 784

v, Kügelgen in Dresden 98, 784. der Recension von Koning's Schr. Nr. 62. d. ALZ., Lipsius in Dresden 91, 727. Rosenmüller in Leipzig bes, was Jacqueline, Gräfin von Hennegau betrifft 93, 89, 709. Rühs in Berlin (auf der Reise) 86, 688.

737 Grotefend in Frankfurt a. M., das Gebiet der Sandbüchler in Salzburg 83, 663. Schweizer in Bir keilförmigen Inschriften, lo weit fie bekannt sind, menstorf 86, 687. Sickler ir. Kleinfahnern 10%, 8550 betr. 106, 841. Jacqueline, s. nachträgl. Erörterung Treutler in Dresden 106, 846. Weikert in Chemnitz üb. dieselbe. Korde, bibliogr. Nachricht wegen ei83, 663

ner höchst selinen Ausg. des Virgils, durch Schen.

kung jetzt Eigenthum der Kieler Universitäts. BiblioUniversitäten, Akad. u. and. gel. Anstalten.

thek 92, 735

Langenbeck f. Göttingen, klin. InstiBerlin, Gesellsch. für deutsche Sprache, Stiftungs-, Liedemann's in Perth Preisfr. u. Preisertheilung fest. Feyer durch eine öffentl. Sitzung, Vorlesungen, ders. 95, 759. Schaubach in Meiningen, noch einige Zurücknahme der nicht beantworteten im J. 1817 aus. Bemerkungen üb. die Astronomie der Indier 103, gesetzten Preisausgabe; Erscheinung des in Bds, vom 817. Ungern, Uebersicht der magyar. (national- ungr.) Jahrbuch der Gesellsch. 101, 807. Bonn, naturhi Liieratur in den Jahren 1818 u. 19, Philologie 100, stor. Museum, Verzeichniss yon erhaltenen Geschen

793

III. Verzeichniss der literarischen und artistischen Anzeigen. Ankündigungen von Buch- und Kunsthändlern. Frankfurt a. M. 106, 847. Fleischer, Fr., in Leipzig

Anonyme Ankünd. 100, 796. Baumgärtner. Buchh. 90, 713. Gleditsch in Leipzig 84, 667. Gröff. Buchh. in Leipzig 84, 666. 90, 715. 100, 797. Brönner in in Leipzig 100, 800. Hartmann in Leipzig 84, 667.

« PreviousContinue »