Page images
PDF
EPUB

me ?

man.

ven? og Ingen af eder holder loven? | law, and yet none of you keepeth Qui søge g at flaae mig ihjel ? the law? Why go ye about to kill

20. Folfet svarede, og sagde: du 20 The people answered and haver Djævelen; hvo søger at slaae said, Thou hast a devil: who dig ihjet?

goeth about to kill thee? 21. JEsuð svarede, og sagde til dem: 21 Jesus answered and said unto jeg haver giort een Gjerning, og I them, I have done one work, and forundrede eder alle derover.

ye all marvel. 22. Moses gav eder Omsfjærelsen, 22 Moses therefore gave unto you ifte at den er fra Moses, men fra Fæ- circumcision, (not because it is of drene, og I omsfjære et Mennesfe Moses, but of the fathers;) and ye paa Sabbaten.

on the sabbath-day circumcise a 23. Dersom et Menneste annammer 23 If a man on the sabbath-day Dmstjærelsen paa Sabbaten, paa det receive circumcision, that the law Mose Lov stal ikke brydes; ere J da of Moses should not be broken; are vrede paa mig, at jeg haver gjort et ye angry at me, because I have heelt Mennesfe sundt paa Sabbaten? made a man every whit whole on

the sabbath-day ? 24. Dømmer iffe efter Anseelse, men 24 Judge not according to the dommer en retfærdig Dom.

appearance, but judge righteous

judgment. 25. Da sagde Nogle af dem fra 25 Then said some of them of Jerusalem: er det ifte ham, som de Jerusalem, Is not this he whom føge at slaae ihjel ?

they seek to kill ? 26. Dg fee, han taler frimodigen, og 26 But lo, he speaketh boldly, de sige Intet til ham: mon nu de and they say nothing unto him, Do Dverste virkelig have indseet, at denne the rulers know indeed that this er sandelig Christus ?

is the very Christ? 27. Dog vi vide, hvorfra denne er; 27 Howbeit, we know this man, men naar Christuổ kommer, veed In- whence he is: but when Christ gen, hvorfra han er.

cometh, no man knoweth whence

he is. 28. Derfor raabte JEsu8, idet han 28 Then cried Jesus in the temlærte i Templet, og sagde: baade fjende ple, as he taught, saying, Ye both 3 mig, og vide, hvorfra jeg er; og af know me, and ye know whence I mig selv er jeg ikke fommen, men han am: and I am not come of myself, er landbru, som mig udsendte, hvilken but he that sent me is true, whom giffe fjende.

ye know not. 29. Men jeg kjender ham; thi jeg er 29 But I know him; for I am af ham, og han udsendte mig. from him, and he hath sent me.

30. Derfor søgte de at gribe ham; 30 Then they sought to take him: dog lagde Ingen Haand paa ham; but no man laid hands on him, thi han8 Time var endnu ikke kommen. because his hour was not yet

31. Men mange af Folket troede paa 31 And many of the people bebam, og sagde: naar Christus kommer, lieved on him, and said, 'When mon han skal gjøre flere Tegn, end Christ cometh, will he do more diose, denne haver gjort?

miracles than these which this

man hath done? 32. Pharifæerne hørte, at Foltet 32 | The Pharisees heard that mumlede Saadant om ham; og Pha- l the people murmured such things

come.

me.

risæerne og de Ypperste- Bræster sendte concerning him: and the Pharisees Tjenere ud, at de sfulde gribe ham. and the chief priests sent officers

to take him. 33. Derfor sagde JEsud til dem: jeg 33 Then said Jesus unto them, er endnu en liden Tid hos eder, og jeg Yet a little while am I with you, gaaer bort til den, som mig udsendte. and then I go unto him that sent

34. I skulle lede efter mig, og ifte 34 Ye shall seek me, and shall finde (mig); og der, hvor jeg er, funne not find me : and where I am, Jiffe fomnie.

thither ye cannot come. 35. Da sagde Joderne til hverandre: 35 Then said the Jews among hvor vil denne gnae hen, saa at vi iffe themselves, Whither will he go, skulle finde hanı? mon han vil gaae that we shall not find him ? wil til dem, som ere adipredte iblandt he go unto the dispersed among Græferne, og lære Grækerne? the Gentiles, and teach the Gen

tiles? 36. Hvad er det for en Tale, at han 36 What manner of saying is this figer : gsfulle lede efter mig, og iffe that he said, Ye shall seek me, finde (mig); og der, hvor jeg er, funne and shall not find me : and where I iffe fomine?

I am, thither ye cannot come ? 37. Men paa den sidste Hoitidens 37 In the last day, that great day Dag, den store, stod JEsus, og raabte, of the feast, Jesus stood and cried og sagde: om Nogen førster, han fom- saying, If any man thirst, let him me til mig og driffe !

come unto me, and drink. 38. þvo, som troer paa mig, af hans 38 He that believeth on me, as Liv sfal, som Sfriften siger, flyde les the scripture hath said, out of his vende Vandstrømme.

belly shall flow rivers of living

water. 39. —Men dette sagde han om den 39 (But this spake he of the Spi Aand, som de sfulde annamme, der rit, which they that believe on hin troede paa ham; thi den Hellig Aand should receive, for the Holy Ghos var iffe endnu (given), fordi JEsus was not yet given, because tha var iffe endnu forflaret.

Jesus was not yet glorified.) 40. Derfor sagde mange af Folfet, 40 | Many of the people there fom hørte denne Tale: denne er san- fore, when they heard this say delig den Prophet.

ing, said, Of a truth this is th

Prophet. 41. Andre sagde: han er Chriftus. 41 Others said, This is the Christ Men Andre sagde: fommer ba vel But some said, Shall Christ com Christus fra Galilæa?

out of Galilee? 42. Siger iffe Sfriften: at Christus 42 Hath not the scripture said tommer af Davids Sæd, og fra Beth- That Christ cometh of the seed of lehem, den Bie, hvorfra David var? David, and out of the town o

Bethlehem, where David was? 43. Der blev derfor Splid iblandt

43 So there was a division among Folfet om ham.

the people because of him. 44. Men Nogle af dem vilde grebet 44 And some of them would havi ham; men Ingen lagde Hænderne paa taken him; but no man laid hand ham.

on him. 45. Da kom Tjenerne til de ypperste 45 1 Then came the officers Præster og Pharisæerne, og disse sagde the chief priests and Pharisees til dem: hvi førte I ham itfe hid ? and they said unto them, Wh

have ye not brought him ?

46. Tjenerne svarede : der haver al 46 The officers answered, Never drig et Mennesfe talet saaledes, som man spake like this man. dette Menncste.

47. Da svarede Pharisæerne dem : 47 Then answered them the monne J og være forførte ?

Pharisees, Are ye also deceived ? 48. Mon nogen af de Dverste haver 48 Have any of the rulers, or of troet paa ham, eller (nogen) af Pha- the Pharisees believed on him ? risæerne? 49. Men denne bob, som ikke fjender | 49 But this people who knoweth Loven, er forbandet.

not the law are cursed. 50. Nicodemuố,-han, som var kom 50 Nicodemus saith unto them, men til ham om Natten, og som var (he that came to Jesus by night, een af dem, -sagde til dem:

being one of them,) 51. Dømmer vel vor lov et Menneske, 51 Doth our law judge any man uden man først forhører ham, og faaer before it hear him, and know what at vide, hvad han gjør?

he doeth? 52. De svarede, og sagde til ham: 52 They answered and said unto mon du og være fra Galilæa? Kand- him, Art thou also of Galilee? fag og sce, at der er ikke en Brophet Search, and look: for out of Galopreist af Galilæa.

ilee ariseth no prophet. 53. Dg hver git til sit Huus. 53 And every man went unto his

own house.

JES

8. Capitel.

CHAPTER VIII. Men en JEsu8 gif til Dliebjerget. . ESUS went unto the mount of

Olives : 2. Men aarle om Morgenen fom 2 And early in the morning he han igjen i Templet, og alt Fol- came again into the temple, and tet fom til ham, og han satte sig og all the people came unto him; lærte dem.

and he sat down and taught them. 3. Men de Sfriftfloge og Pharise- 3 And the scribes and Pharisees erne førte en Qvinde til ham, greben i brought unto him a woman taken Soer, og stillede hende frem.

in adultery: and when they had

set her in the midst, -4. Dg de sagde til ham: Mester ! 4 They say unto him, Master, benne Qvinde er greben paa frist Gjer- this woman was taken in adultery, ring i Boer.

in the very act. 5. Men Moses bød 08 i loven, at 5 Now Moses in the law comfaadanne skulle steneg; men hvad siger manded us, that such should be du?

stoned: but what sayest thou ? 6. Men de sagde dette, for at forsøge 6 This they said, tempting him, ham, at de funde have noget at an- that they might have to accuse flage ham for. Men JEsus buttede him. But Jesus stooped down, and sig ned, og skrev med Fingeren paa with his finger wrote on the ground, Jorden.

as though he heard them not. 7. Men der de bleve ved at spørge So when they continued asking ham, reiste han sig op, og sagde til him, he lifted up himself, and said dem: den, som er syndeløg iblandt unto them, He that is without sin eder, faste først Stenen paa hende. among you, let him first cast a

stone at her. 8. Dg han buffede sig atter ned, og 8 And again he stooped down, ftrev paa Jorden.

and wrote on the ground.

more.

9. Men der de hørte det, og bare 9 And they which heard it, being overbeviste af Samvittigheden, git de convicted by their own conscience, ud, een efter den anden, og begyndte went out one by one, beginning at fra de Eldste indtil de Yngste, og JE- the eldest, even unto the last: and sus blev alene ladt tilbage, og Qvin- Jesus was left alone, and the wo. den staaende midt (paa Pladsen). man standing in the midst. 10. Men da JEsu8 reiste sig op, og 10 When Jesus had lifted up him. saae Ingen uden Qvinden, sagde han self, and saw none but the woman, til hende : Qvinde, hvor ere hine dine he said unto her, Woman, where Anklagere? Haver Ingen fordømt are those thine accusers ? hath no dig?

man condemned thee? 11. Men hun sagde: Herre! Ingen. 11 She said, No man, Lord. And Men JEsus sagde til hende : jeg for- Jesus said unto her, Neither do I dømmer dig ei heller; gat bort, og condemn thee: go, and sin no fynd iffe mere.

12. Da talede Jesu8 atter til dem, 12 1 Then spake Jesus again unto og sagde: jeg er det Verdens Lyg; hvo, them, saying, I am the light of the som følger mig, stal itfe vandre i Mør- world: he that followeth me shall ket, men have det Livsen8 L18. not walk in darkness, but shall

have the light of life. 13. Da sagde Pharisæerne til ham: 13 The Pharisees therefore said du vidner om dig selv; dit Vidnesbyrd unto him, Thou bearest record of er iffe fandt.

thyself; thy record is not true. 14. JEsus svarede, og sagde til dem : 14 Jesus answered and said unto om jeg og vidner om mig felv, er mit them, Though I bear record of myVidnesbyrd sandt; thi jeg veed, hvor self, yet my record is true : for I fra jeg fom, og hvor jeg gaaer hen; know whence I came, and whither men s vide ifte, hvorfra jeg kommer, I go: but ye cannot tell whence I og hvor jeg gaaer hen.

come, and whither I go. 15. g dømme efter Kjøbet, jeg dom 15 Ye judge after the flesh, I mer Ingen.

judge no man. 16. Men dersom jeg og dømmer, er 16 And yet if I judge, my judg. min Dom sand; thi jeg er ikke alene, ment is true: for I am not alone, men baade jeg og Faderen, som ud- but I and the Father that sent me. sendte mig.

17. Men der er og skrevet i eders 17 It is also written in your law, Lov, at to Menneskers Vidnesbyrd er that the testimony of two men is sandt.

true. 18. Jeg er den, som vidner om mig 18 I am one that bear witness of relv, og Faderen, som udsendte mig, myself; and the Father that sent vidner om mig.

me, beareth witness of me. 19. Derfor sagde de til ham: hvor 19 Then said they unto him, er din Fader ? JEsus svarede: hver- Where is thy Father? Jesus anten fjende mig, ei heller min Fader ; swered, Ye neither know me, nor dersom g fjendte mig, fjendte I og my Father: if ye had known me, min Fader.

ye should have known my Father

also. 20. Disse Dro talede Jesus ved 20 These words spake Jesus in Templet8 Kiste, der han lærte i Tem- the treasury, as he taught in the plet, og Ingen greb ham, fordi hans temple: and no man laid hands Time var endnu iffe fommen.

on him, for his hour was not yet 21. Da sagde JEsus atter til dem: 21 Then said Jesus again unto

come.

jeg gaaer bort, og 3 skulle lede efter them, I go my way,

and
ye

shall mig, og døe i eders Synd; der, hvor seek me, and shall die in your jeg gaaer hen, kunne J iffe fomme. sins: whither I go, ye cannot come.

22. Da sagde Joderne : mon han vil 22 Then said the Jews, Will he dræbe sing selv, fordi han siger: der, kill himself ? because he saith, hvor jeg gaaer hen, kunne J iffe fom- Whither I go, ye cannot come. me ?

23. Dg han sagde til dem: 3 ere 23 And he said unto them, Ye her neden fra, jeg er her oven fra; 3. are from beneath; I am from ere af denne verden, jeg er iffe af above: ye are of this world; I am denne Verden.

not of this world. 24. Derfor haver jeg sagt eder, at 24 I said therefore unto you, that skulle døe i eders Synder; thi dersom ye shall die in your sins: for if ye giffe ville troe, at jeg er (den, jeg er), believe not that I am he, ye shall (fulle I døe i eders Shnder.

die in your sins. 25. Derfor lagde de til ham: hvo er 25 Then said they unto him, Who du? og JEsus sagde til dem: just det, art thou? And Jesus saith unto som jeg siger eder.

them, Even the same that I said

unto you from the beginning. 26. Jeg haver Meget at tale og 26 I have many things to say, dømme om eder; men den, som mig and to judge of you : but he that udsendte, er sanddru, og de Ting, som sent me, is true; and I speak to jeg haver hørt af ham, dem siger jeg the world those things which I for Verden.

have heard of him. 27. (Men) de forstode ikke, at han 27 They understood not that he talede til dem om Faderen.

spake to them of the Father. 28. Derfor sagde Jesus til dem : 28 Then said Jesus unto them, naar I faae ophøiet Menneffens Søn, When ye have lifted up the Son da sfulle I fjende, at jeg er (den, jeg of man, then shall ye know that I er), og at jeg gjør Intet af mig selv, am he, and that I do nothing of mymen som min Fader haver lært mig, self; but as my Father hath taught saaledes taler jeg.

me, I speak these things. 29. Dg den, som udsendte mig, er 29 And he that sent me is with med mig ; Faderen haver iffe ladet me: the Father hath not left me mig alene, fordi jeg gjør altid de Ting, alone; for I do always those things som ere ham behagelige.

that please him. 30. Der han talede dette, troede 30 As he spake these words, many Mange paa ham.

believed on him. 31. Derfor sagde Jesus til Jøderne, 31 Then said Jesus to those Jews som havde troet paa ham: Dersom 3 which believed on him, If ye conblive i mit Ord, ere s sandelig mine tinue in my word, then are ye my Disciple,

disciples indeed ; 32. og 3 skulle erkjende Sandheden, 32 And ye shall know the truth, og Sandheden sfal frigjøre eder. and the truth shall make you

free. 33. De svarede ham: vi ere Abra- 33 1 They answered him, We be hams Affom, og have aldrig været Abraham's seed, and were never Nogen8 Trælle; hvorledes siger du da: in bondage to any man: how sayI skulle borde frie?

est thou, Ye shall be made free? 34. JEsus svarede dem : sandelig, 34 Jesus answered them, Verily, sandelig siger jeg eder : hver den, som verily, I say unto you, Whosoever gjør Synd, er Syndens Træl.

committeth sin is the servant of sin.

« PreviousContinue »