Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Ρ. πατρίδι γάμους τούσδ ̓ εἰπὲ γῇ σωτηρίους.
Α. οὔκ· ἀλλὰ παγκαίνιστον ἀνεῖσθαι μόθον.
Ρ. ἱκέτης, λέγ', ἅναξ ἔρχεται, κρατεῖν παρόν.
Α. κρατῶν δὲ τοῦ κρατοῦντος ἀντερεῖ Θεός.
Ρ. λέγ' ὡς γεγῶσ ̓ ἄνασσα δεσπόσει μέγα.
4. γέρας γε κωκύσουσα μητρῴοις τρόποις.
Ρ. στέρξω νιν ἆρα τὸν δι' αἰῶνος χρόνον.
Α. καὶ τόνδε ποίῳ ξύμμετρον λέγεις χρόνῳ ;
Ρ. καλῷ τελείως ξυμμετρούμενον βίῳ.
4. καλὸν δὲ βίον ἥδ ̓ ἐκτενεῖ πόσον χρόνον ;
Ρ. ὅσον γε Θεοῦ βουλαῖσι μηκυνεῖ φύσις.
Α. ὅσον μὲν οὖν Ρίχαρδος ἠδ ̓ Αιδης ξυνών.
Ρ. λέγ' ὡς κρατῶν περ λάτρις εἰμ' αὐτῆς ἐγώ.
Α. σὴ λάτρις αὐτὴ τοῦτ ̓ ἀπέπτυσεν κράτος.
Ρ. μηδὲν λίπῃς μοι μὴ οὐχὶ ποικίλλειν ἔπη.
Α. οὐ ποικίλων δεῖ τἄνδιχ ̓ ἑρμηνευμάτων.
Ρ. τοίγαρ καταύδα μηδὲν αἰνικτηρίως.

Α. ἁπλοῦς δ ̓ ἄρ ̓ ἀδικῶν δυσφιλὴς ἄγαν λόγος.

P. P.

Mater.

Dum sedet in scopulo mater, vallesqve revisae
Tot referunt laetos, qui periere, dies,
Parvus ad extremam rupem prorepserat infans.
I, rape: siste immo, ne cadat ; immo sile.
Haec tamen arte sagax nudat meliore papillas :
Ponit ibi cupidum redditus erro caput.

W. I.

Sonnet.

This morning timely rapt with holy fire,
I thought to form unto my zealous Muse
What kind of creature I could most desire
To honour, serve, and love, as poets use.
I meant the day-star should not brighter rise,
Nor lend like influence from his lucent seat;
I meant each softest virtue there should meet,
Fit in that softer bosom to reside.

Only a learned and a manly soul

I purposed her, that should with even powers The rock, the spindle, and the shears control

Of Destiny, and spin her own free hours: Such when I meant to feign, and wished to see, My Muse bade Bedford write, and that was she. BEN JONSON.

The Exile's Return.

Art thou the strand I loved in early days,
The golden beach that saw my childish plays,
Home of my heart, when oceans rolled between,
And still remembered, though so long unseen?
Art thou the strand? Art thou the strand?
O joy! thou art my own dear Fatherland.

K. (from the German.)

Eucharis.

Matutinus ego prima vel luce iubebam
Pierin insolito concitus igne meam
Fingere cui servirem, et qvam me vate fidelis
Cultus et aeternus proseqveretur honos.
Luciferum, dixi, ne surgere pulcrius astrum
Blandius aut possit spargere sede iubar:
Adsit in hac virtus mollissuma quaeqve puella,
Qvas foveat sancto mollior ipsa sinu.
At fortem, dixi, doctamqve huic insere mentem,
Qvae sibi confidens ipsa suiqve potens
Forcipibusqve suis semper fusisqve fruatur,
Temperet et fati libera fila sui.

Talem ego qvom cuperem nec posse videre putarem,
Musa mihi: Ponas Eucharin: ipsa fuit.

G. J. K.

Exsul Redux.

Tune litus es, beati dulcis aevi memoria?
His in aureis arenis parvulus lusi puer?

Te
per interiecta toties mens reviserat freta,
Ne diu qvidem relicti non memor manet tui.
Tune litus? tune litus? O voluptas! O qvies!
Te fruor, natalis ora; te saluto, patria.

K.

Enone.

There lies a vale in Ida, lovelier
Than all the valleys of Ionian hills.

The swimming vapour slopes athwart the glen,
Puts forth an arm, and creeps from pine to pine,
And loiters, slowly drawn. On either hand
The lawns and meadow-ledges midway down
Hang rich in flowers, and far below them roars
The long brook falling through the cloven ravine
In cataract after cataract to the sea.

Behind the valley topmost Gargarus

Stands up and takes the morning; but in front The gorges, opening wide apart, reveal

Troas and Ilion's column'd citadel,

The crown of Troas.

Hither came at noon

Mournful none, wandering forlorn

Of Paris, once her playmate on the hills.
Her cheek had lost the rose, and round her neck
Floated her hair, or seem'd to float, in rest.
She, leaning on a fragment twined with vine,
Sang to the stillness, till the mountain shade
Sloped downward to her seat from the upper cliff.

O mother Ida, many-fountain'd Ida,
Dear mother Ida, hearken ere I die.
For now the noonday quiet holds the hill;
The grasshopper is silent in the grass;
The lizard, with his shadow on the stone,
Rests like a shadow; and the cicala sleeps.
The purple flowers droop; the golden bee

Aenone.

Phrygia locus sub Ida iacet abditus, aliis
Qvot in Ionum iugis sunt speciosior, ubi aqvae
Vapor ima tranat aegro placide nemora sinu
Pinusqve reptat inter graditurqve pede pigro.
Hinc inde prata pendent viridantia mediis
Scopulis, feraxqve florum nitet irriguus ager,
Resonatqve rivus infra per adesa loca iugi
Laticesqve decidentes ciet ad freta pelagi.
Hinc summa Gargari stant capiuntqve roseam Eo:
Nemorum videntur illinc per aperta columina
Turrita Pergamorum, diademata Phrygiae.
Huc maesta venit Aenone, Hyperione medios
Agitante eqvos, sodali properans sine Paride,
Per aprica qvem iugorum comitem modo habuerat.
Aberat gena rosarum solitus color, humero
Fluitabat in decoro fluitareve placide

Visa est coma adqviescens. Silici illa miseriter
Innixa vite cincto cecinit tacentibus

Siluae iugis, superno nigra donec ab apice
Properaret umbra rupem tetigisse ubi caneret.

Patria O mea creatrix scatebris rigua vagis,
Genitrix mea Ida vocem morientis adcipe.
Iuga nunc meridiei tenet omnia reqvies,
Silet achetas in herbis, umbram in lapide facit
Similis lacertus umbrae calidoqve iubare ovat.
Fruitur cicada somno, redolentia capita
Flexere serta florum, mediisqve liliis

U

« PreviousContinue »