Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

122
Fortegnelse

225.5398 %
K87

oglina
det Nye Testamentes Bøger.

over

.

[blocks in formation]

St. Matthæi Evangelium
St. Marci Evangelium
St. Lucæ Evangelium
St. Johannis Evangelium
De hellige Apostlers Gierninger, beskrevne af St. Lucas
St. Pauli Brev til de Romere
St. Pauli første Brev til de Corinthier
St. Pauli andet Brev til de Corinthier
St. Pauli Brev til de Galater
St. Pauli Brev til de Epheser
St. Pauli Brev til de Philippenser
St. Pauli Brev til de Colossenser .
St. Pauli første Brev til de Thessalonifer
St. Pauli andet Brev til de Thessalonifer
St. Pauli første Brev til Timotheum.
St. Pauli andet Brey til Timotheum
St. Pauli Brev til Titum
St. Pauli Brev til Philemon
Brevet til de Hebræer
St. Jacobi almindelige Brev
St. Petri første almindelige Brev
St. Petri andet almindelige Brev
St. Johannis første almindelige Brey
St. Johannis andet Brev
St. Johannis tredie Brev
St. Jude almindelige Brey.
St. Johannis Aabenbaring

[ocr errors]

2d Edition.

Aram;

St. Matthæi Evangelium. 1. Capitel.

13. og Zorobabel aplebe Abiud;

og Abiud avlede Eliakim ; og Eli. (1) Christi Slægtregister, 1-17.

alim avlede Azor; (II) Hans Undfangelse af den

14. og Azor avlede Sadof; og Hellig Aand, hans navn og Sadot avlede Achim; og uchim Fødsel af Jomfru Maria, 18-25.

avlede Eliud; 13 1. Seit Christi, Davids Sons, og Eleazar avlebe Matthan;" og

15. og ; Abrahams Søns, Slægtebog. Matthan avlede Jakob; 2. Abraham avlede Sjaat; og 16. og Jakob avlede Joseph, MaIsaat avlede Jatob ; og fatos riæ Mand; af hende er Jesus avlede Juda og hans Brødre ; født, som kaldes Christus. 3. og Juba avlede Phares og 17. Altsaa ere alle Led fra Abra. Zara með Thamar; og Phares ham indtil David fiorten Led, og avlede , Esrom; og Efrom avlede fra David indtil den babyloniste

Udlændighed fiorten Led, og fra 4. og Aram avlede Aminadab; ben babyloniste Udlændighed indog Aminadab avlede Naasson; og til Christus fiorten Bed. Naasson avlede Salmon; 18. Men Jesu Christi Fødsel git 5. og Salmon avlede Booz med saa til. Der Maria, hans MoRachab; og Booz avlede Obed ber, var Joseph trolovet, befandtes med Ruth ; og Dbeb avlede Jest hun, førend de kom sammen, at være sai;

frugtsommelig af den Hellig Aand. 6. og Jessai avlede Kong Da- 19. Men Joseph, hendes Mand, vid; og Kong David aplede. Sa- efterdi han var retsindig og ifte lomon med Uriæ Hustru;

vilde offentlig beftæmme hende, 7. og Salomon avlede Roboam; besluttede hemmelig at stille sig og Roboam avlede Abia; og Abia fra hende. avlede Asa;

20. Men idet han tænkte derpaa, 8. og Åsa avlede Josaphat; og fee, da aabenbarebes Herrens EnJosaphat avlede Joram; og fo- gel for ham i en Drom, og sagde : ram avlede Dzias;

Joseph, Davide Søn! frugt itte 9. og Dzias ariede Joatham; at annamme din Hustru Maria ; og, Joatham avlede Achas ; og thi det, som er avlet i hende, er af edas avlede Ezechias;

den Hellig Aand. 10. og Ezedias avledé Manasse; 21. Men hun skal føbe en Søn, og og Manasse avlede Amon; og du skal kalde hans Navn Jesus; Åmon avlede Josias;

thi han skal frelse fit Folt fra 11. og Josias avlebe Jedyonias deres Synder. og hans Brødre, ved den babylo- : 22. Men dette skete altsammen, niste Udlændigheds Tid.

at det skulde fuldkommes, som er 12. Men efter den babyloniste talet af Herren ved Propheten, Udlændighed avlede Jedonias Sa- jom siger: lathiel ; og Salathiel avlede 30s 23. see, en Jomfru slal blive wbabel ;

frugtsommelig og føbe en Søn, og man stal falde hans Navn Im= |fpørger flittelig om Barnet; men manuel, hvilket er udlagt: Gud naar I have fundet det, bá for med 08.

fynder mig det, at jeg og fan fom24. Men der Joseph vaagnebe op me og tilbede det. af Søvnen, gjorde han, som Her- 9. Men der de havde hørt Ronrens Engel havde befalet ham, og gen, sroge de bort; og see, Stiers han annammede fin Hustru. nen, som de havde Feet i Øster, git

25. Dg han fjendte hende ikke, hen for dem, indtil den kom og stod indtil hun havde født sin Son den ovenover, hvor Barnet rar. førstefødte, og han taltte hans 10. Men der de faae Stjernen, Navn Jesus.

bleve de faare meget glade.

11. Dg de gik ind i Huset, og 2. Capitel.

fandt Barnet med dets Moter (1) Christus tilbedes af be Vise, Maria, og faldt ned og tilbade 1-12. (II) Flyer til Ægypten, det, og oplobe deres Liggendefe 13-15. (III) Herodes laber de og offrede det Gaver, Guld og bethlehemitiste Børn dræbe, Megelse og Myrrha. 16-18. (IV) Jesus tommer til 12. Og der de vare blevne ab. Nazareth, 19-23.

varede af Gud i en Drøm, at de 1. Men der Jesus var føbt i ffulde ikke vende tilbage til Hero. Bethlehem i Judæa, ubi 'Kong bes, fore de ad en anden Vei bort Herodis Dage, Tee, da fom Vise til deres land. af Dsterland til Jerusalem og 13. Men der de vare bortfarne, sagde:

Fee, ba aabenbarebes Herrens En2. hvor er den Jøbernes Ronge, gel for Jofeph i en Drøm, og som er født? thi vi have seet hans lagde: staa op, og tag Barnet og Stjerne i Øster, og ere komne at bets Moder, og fly til Ægypten, tilbede ham.

og bliv der, indtil jeg siger dig til; 3. Men der Song Herodes bet thi Herodes vil søge efter Barnet, hørte, blev han forfærdet, og al for at omkomme det. Jerusalem med ham;

14. Men han stod op, tog Bar. 4. og der han havde forsamlet net og dets Moder om Natten, og alle de Ypperstepræster og Skrift- veg hen til Ægypten. kloge iblandt Folket, adspurgte han 15. Og han blev der, indtil He. dem, hvor Christus sfulde fodes. rodes var bød, at det skulde fuld

5. Men de fagde til ham: i Beth- fommes, som var talet af Herren lehem i Judæa; thi der er faa ved Propheten, som figer : fra strevet ved Propheten:

Ægypten kaldte jeg min Søn. 6. og du, Bethlehem i Jubæ 16. Der Herodes da saae, at han Land! er ingenlunde den mindste var skuffet af de Vise, bles han iblandt Judæ Fyrster; thi af dig saare vred, og sendte hen og lod skal udgaae en Fyrste, som stal ihjelslaae aue Børn, som varet være mit Folks gøraelo Hyrde. Bethlehem og i al bens Egn, fra 7. Da kaldte Herodes de Vise to Aar og berunder, efter den Tid, hemmelig, og udspurgte nøie Tiden som han havde udspurgt af de Vise. af dem, naar Stjernen havbe ladet 17. Da blev det fuldkommet, som ftg tilsyne.

talet er af den Prophet Jeremias, 8. Og han sendte dem til Bethle- som siger: hem og sagde: gaaer ben og ud-'18. en Røst blew hørt udi Rama,

Graad og Skrig og megen Hylen; 6. Dg de døbtes af ham i JorRadyel begræd fine Børn, og vilde banen, og betjendte deres Synikke lade sig husvale, thi de ere ikke der. mere.

7. Men der han sage mange 19. Men der Herodes var bøb, Pharifæer og Sadducæer tomme see, ba aabenbaredes Herrens En- til hans Daab, sagde han til dem: gel i en Drøm for Joseph i Ægyp- I Øgleunger! hvo viste Eder at ten, sigende to

flye fra den kommende Vrede ? 20. staa op, og tag Barnet og 8. Bærer da Omvendelsens bærdets Moder, og brag hen til Jø- dige Frugter, raels Land; thi de ere døde, som 9. og mener ikke at ville fige ved søgte efter Barnets Liv.

Eder felv: vi have Abraham til 21. Men han stod op, og tog Fader; thi jeg siger Eder, at Gud Barnet og dets Moder, og kom til kan opvækte Abraham Børn af Israele Canb.

disse Stene. 22. Men der han hørte, at Ar- 10. Men Dren ligger allerede delaus regierebe i Judæa i sin ved Roden af Træerne; derfor, Faders Herodis Sted, frygtede hvert Træ, som ikke bærer god han at. komme berhen; men han Frugt, skal afhugges og kastes i blev advaret af Gud i en Drøm, Ilden. og veg

hen til Galilææ Egne. 11. Jeg døber Eber vel med 23. Og han kom og boede i en vand til Omvendelse; men den, Stab, som kaldes Nazareth, at som kommer efter mig, er stærkere det skulde fuldkommes, fom fagt end jeg, hvis Sto jeg ikke er værdig er veb Propheterne: han skal faldes at bære; han skal bebe Eder med Nazaræer.

den Hellig Aand og Ild. 3. Capitel.

12. Hans Kastestovl er i hans (1) Johannes prædifer, bøber, før: in lo, og famle fin Hvede i La

Haand, og han skal igiennemrense maner, 1-12. (II) Jesus døbes

ben; men Avnerne skal han opaf Johannes, 13-17.

brænde med uslukkelig Iib. 15 14 1. Men i de famme Dage frem-13. Da kom Jejus fra Galilæa

stod Johannes den Døber, som til Jordanen til Johannes, at
prædifede i Judææ Ørk og fagbe : døbes af ham.
2. Omvender Eder, thi Himme- 14. Men Johannes formeente
riges Rige er kommet nær. ham bet og sagde: jeg haver bee

3. Thi han er den, om hvilken hov at døbes af big, og du kommer
den Prophet Esaias haver talet, til mig!
ftgende: det er hans Rest, som 15. Men Jesus svarede og sagde
raaber i Ørken: bereber Herrens til ham: tilfted det nu; thi saaledes
Vei, giører hans Stier jævne. bør det os at fuldkomme alt, hvad

4. Men Johannes havde fit Net er. Da tilstedte han ham.
Klædebon af Kameelhaar og et 16. Og der Jesus var bøbt, steg
Læderbælte om sin lænb ; men han strar op af Vandet, og fee,
hano Mað var Græshopper og Himlene aabnebes ham, og han
vild Honning.

saae Guds Aand fare ned som en 5. Da udgit Jerusalem til ham Due, og komme over ham. og bet ganske Judæa og alt landet 17. Og fee, der kom en Røst fral omkring Jordanen.

Himlene, som fagde: denne er min

[graphic]
« PreviousContinue »