Page images
PDF
EPUB

Carminis V. Argumentum.

Collem adhuc occupant Conal et Cucullin. Fingalis et Suarani con

gredientium narratur certamen. Superatur Suaranus, vinctusque in manus Ossiani Gallique Morni filii traditur. Fingal intereà minoresque natu filii, fugientibus instant hostibus. De Orla, uno e Lochlini principibus mortifero vulnere affecto, pauca obiter narrantur. Fingal Orlæ letho nonnihil commotus, sisti aciem jubet, filiisque accersitis, natu minimum interfectum esse certior factus est. Occisum luget filium, et postquam de Lamdargo et Galchossâ quædam audiverat, Suaranum repetit. Ossiano interea sese offert Carul, qui ut Fingali de victoriâ gratularetur a Cuculline erat missus. Colloquium bardo. rum quarti diei res gestas ad finem perducit.

FIONNGHAL.

DUAN V.

v. 1-17. Arr leac Chromla 's fuaimear taobh Labhair Conall ri laoch a charbaid. “ C'uime tha 'ghruaim, a mhic Shema, 'S ar cairde féin 'cur ruaig sa' bhlàr ? 'S cliuar thusa, a thréin ghaisgich; 'S iomadh saoi a chaisg do chruaidh. 'S tric bha Bràigh-gheal, 's guirme sùil, A's dille cul, fo fhiamh gàire; 'S tric a bha 'n coinneamh a triath 'S e tilleadh o'n t-sliabh le 'thréin, Nuair bha 'n nàmhaid sàmhach san uaigh, 'S a bhuaidh a dealradh m'a rùn. Bu taitneach dha 'cluais do bhaird, 'Nuair a shmamhadh do ghnìomh air fonn. Faiese righ Mhdirbheinn 'na chruaidh Siubhal suas mar theine spéir, A neart mar shruth Lubair nan sian,

FINGAL

CARMEN V.

v. 1-17. In clivo Cromlæ sonori lateris Allocutus est Conal bellatorem currûs. “Quamobrem est tetricitas (tibi), fili Semi, Cum amici nostri vertunt (hostes) in fugam prælio? Es tu inclytus, strenụe heros; Sunt plurimi bellatores quos compescuit tuum ferrum. Sæpe fuit Bragela, cujus est maxime cærulus oculus, Et pulcherrima cæsaries, subridens; Sæpe [fuit] ivit in occursum sui domini Revertentis ab itinere cum suis strenuis viris, Quando erant hostes taciti in sepulchro, Et ejus victoria resplendebat circa suum amorem. Erant jucundi ejus auri tui bardi, Cum effundebantur tua facinora in cantu. Aspice tu regem Morvenis in durâ-armatura Pergentem sursum ut ignis coelorum, Ejus robore ut flumen Lubaris nimbosi,

No osna tha dian air Chromla,
'Nuair lùbas crainn gheugach nan scort
Ri stoirm mhòir an àm na h-oidhch'.

Is sona do shluagh, a righ nan lann,
'S i do làmh a bhuail gach cath,
'S tusa's tréine measg na strì,
S tu féin, an àm sith a's glic.
Dha d'fhocal a ghéilleas nam milte;
Crithidh feachd nach tiom roi'd' chruaidh.
Is sona do shluagh, a righ nan lann,
A thig o chruaich Shelma nan gleann.

C'e tha dorcha air an t-sliabh
Ann torrunn ciar a shiubhail féin ?
C'e ach mac Starno nan sgiath
'G iarruidh righ Mhòirbheinn an treun.
Faicse còmhrag an dà laoch,
Tha mar ghaoir air aghaidh cuain,
'Nuair thach’reas dà fhuas sa' ghaoith
An garbh-chath mu aomadh nan stuadh.
Cluinnidh sealgair fada thall
Fuaim mhòr mhall nam fuath a'strì;
Chi e’n cuan a tigh’nn a nall,
O thir nan Gall gu ard nam frith.”

B'iad sin d'fhocail, a Chonaill chaoin, 'Nuair thachair na laoich sa' chath, 'N sin bha torrunn treun nan arm; Gach buille bu gharbh agus beum; Mar cheud ord ag éirigh ard,

Aut flamine quod est vehemens in Cromla,
Quando flectuntur arbores ramosæ scopulorum
A procellis magnis in tempore noctis. .

Est felix tuus populus, o rex telorum, [nas,
Est tua manus quæ percussit [commisit] singulas pug-
Tu es maxime strenuus inter certandum,
Tu ipse es tempore pacis sapientissimus.
Tuo mandato parent millia ;
Tremunt agmina haud timida præ tuo ferro.
Felix est tuus populus, rex telorum,
Qui venis à præcipitiis Selmæ vallium.

Quis est torvus in clivo
In tonitru fusco itineris sui ?
Quis nisi filius Starni scutorum
Quærens regem Morvenis strenuum.
Aspice tu conflictum duorum heroum,
Qui est instar fragoris in facie oceani,
Cum occurrunt duo spectra-terrifica in vento
In aspero certamine super inclinatione fluctuum.
Audit venator longè è regione adversa
Sonitum magnum

lentum spectrorum contendentium; Cernit ille oceanum advenientem [huc] ad se A terrâ Gallorum ad cacumen saltûs.”

Fuere hæc tua dicta, Conal blande,
Quando occurrerunt bellatores in concursu,
Tunc extitit tonitru horrendum armorum;
Fuere ictus eorum asperi et plagæ ;
Ut centum tudes surgentes alte,

« PreviousContinue »