Page images
PDF
EPUB

Cha bu sholas dhise an stri;
Cha robh anam na mìne mu fhuil.
Tha gleannan uaine sgaoilte thall
Aig iomal meall o'n glaine sruth;
An sàmhchair tha ghrian air an ald,
'S a' tearnadh o'n ard na ruaidh :
Orrasa bha sùile nam beus
Measg smuaintibh bha 'g éirigh 'na cliabh.

Chunnaic Fionnghal air an ard
Treun mhac Bhorbair, ant sdir Dhubhail :
Chunnaic Eirinn gu domhail a nall
Fo sgiathaibh nan carn an dùbhra.
Bhuail e copan, comhara chòmhraig,
Caismeachd do mhòr shluagh gu géilleadh,
’Nuair chuireadh e romp'a sheòda
Gu leirg o 'm bi morchuis ag éirigh.
'S lionar ghluais na sleagha fo ghréin,
Fuaim nan sgiath a freagradh m'an cuairt,
Cha robh eagal ag iadhadh mar nial
Measg coi’-thional gailbheach nan sluagh;
Bha esa féin an righ ri 'n taobh,
A neart nach faoin o Shelma thall.
Bha sòlas a' dealradh m'an laoch;
Chualas gu caoin a ghuth mall.

“Mar imeachd na gaoith' air an stuadh Siol Shelma nam fuaim dol sios; Tha iadsa mar uisge o chruaich, Nach caisgear am buaireadh a stri.

Non erat gaudium ei luctamen;
Non erat animus benignæ circa sanguinem.
Est convallis viridis expansa ex adverso
Ad extremitatem molis, unde et purissimus rivus;
In tranquillitate est sol super rivulo,
Et sunt descendentes ex alto rufæ-capreæ :
Versus eas erant oculi venustatum
Inter cogitationes quæ surgebant in ejus pectore.

Vidit Fingal in alto
Strenuum filium Borbaris, egregii Duthulis :
Vidit Iernen (venientem) densè huc
Sub alis saxetorum in obscuritate.
Percussit ille umbonem, signum certaminis,
Monitionem suo magno populo parendi,
Cum mitteret ille præ-iis suos heroas
In clivum unde esset gloria oritura.
Numerosæ processerunt hastæ sub sole,
Sonitu clypeorum respondente in circuitum.
Non fuit metus circumiens ut nubes
Inter conventum frementem exercituum;
Erat ille ipse rex circa eorum latus,
Robur haud imbecillum à Selma ex adverso.
Erat gaudium coruscans circa bellatorem;
Audita est benignè ejus vox lenta.

“ Instar cursûs venti super unda
Semen Selmæ sonituum est iens deorsum ;
Sunt illi sicut flumen à præcipitio,
Cui non resistitur in tumultu sui impetûs.

A so féin a ghluaiseas mo chliu
Chuir ainm dhomh as-ur o'n tìr ;
Cha robh mi mo dhearrsa air chùl,
Bhur ceumans' a dlùthadh a m'dhéigh.
Cha robh mi féin mar chruth bha faoin,
A'dubhadh baoth 'n ur fianuis thall.
Cha bu thorrunn mo ghuth do laoich;
O mo shùilibh cha taomadh am bàs.
'Nuair a thigeadh sliochd mòirchuis gun fheum,
Cha tuiteadh iad féin fo mo rosg
Fo dhi-chuimhn an talla nan teud,
Mar dhubh-cheò o bheinn a síoladh.
Tha dealan ùr dol suas bhur còir:
Cha llonor an còmhrag a cheuma;
Cha llonor; ach tha e gu corr.
Cumaibh 'n dubh-chiabh og o éiginn;
Thugaibh air ais Fillean le sòlas.
Na dhéigh so bidh 'chdmhrag ’na aonar.
Tha dhealbhsa mar shinns’re nan corr ghnìomh ;
Tha 'anam mar dhealan an cliu.
Mhdir mhic Mhorni a'mhòir charbaid,
Biodh do cheuma a' falbhh m’an og;
Biodh do ghlaodh 'na chluais le garbh ghuth
( chearb is o fhalbhan a'chòmhraig.
Cha 'n ann gun fhios tha feum do thriath
Ard bhriseadh nan sgiath an comhstrì.”
Shin an righ a cheum gun

dàil
Gu ard charraig chathair Chormuil;

[ocr errors]

Ex hoc ipso procedet mea fama
Mittens nomen mihi denovo ex (hac) terrâ ;
Non fui ego coruscatio ad tergum,
Vestris passibus approperantibus me pone.
Non fui ego velut forma quæ erat imbecilla,
Nigrescens inaniter in vestro conspectu ex adverso;
Non fuit tonitru mea vox bellatoribus;
A meis oculis haud effundebatur eorum mors.
Quando veniret proles superbiæ sine vi,
Non cadebant illi ipsi sub meum conspectum
Sub oblivione in aula chordarum,
Sicut atra nebula de monte subsidentes.
Est fulgur novum iens sursum vobis coram :
Haud sunt plurimi in certamine ejus passus;
Haud plurimi; at est ille egregius.
Conservate nigrum-cirrum novum ab angustiis;
Reducite retro Folanem cum lætitiâ.
Posthac erit ejus certamen in solitudine.
Est structura ejus ut proavorum egregiorum factorum;
Est ejus animus instar fulguris in famå.
Magne fili Mornæ magni currûs,
Sint tui passus euntes circa juvenem ;
Sit tuus clamor in ejus aure cum ingente voce
E limbo et e motu ejus certaminis.
Non est sine peritia quod prodest principi
Altè frangere clypeos in concertatione.'

Tetendit rex gradum sine mora
Ad arduam rupem cathedræ Cormulis ;

O am

gu

àm bhuail dearrsa thall A ghorm-sgiath nam ball 's na mòirchuis. 'Nuair ghluaiseas mall ard righ nan triath, Tha 'shùil a sealltuinn borb o'thaobh Mu shiubhal nan daoin' a' dùnadh. Leth liath a bha chiabha sa' ghaoith M'a ghnùis nach robh faoin fo dhùbhra, A thuar a' lasadh le sòlas fiar, Mise dorchadh 's a' triall 'na dhéigh. A nis a thàinig Gall an triath, A sgiath bhallach air iall ri laoch; Labhair e, 's e grad a' dol sìos ; “ Mhic Fionnghail tog sgiath ri m' thaobh, Tog ard ri mo thaobh i, thréin; Saoilidh nàimhde gu 'r feum mo shleagh, 'S iad 'g a faicinn a' soills’an mo làimh. Ma thuiteas mi, thréin, air chruaich, Ceil, Oisein, an uaigh air an raon, Cha 'n imrich an làmh so a' chruaidh. Na cluinnear orm luaidh tha faoin ; Na cluinneadh ainnir chaomh mi féin, ’S i deargadh fo bheus a ciabha. Fhillein, fo shùilean an righ Na di chuimhn dhuinn strì nam beum; C'uim a thigeadh na gaisgich o'n fhrith Thoirt cobhair do raon a tha 'm feum." Leum an sonn an trom an t-sluaigh, Sgiath bhallach a' fuaim r'a thaobh.

« PreviousContinue »