Page images
PDF
EPUB

Est Lubar coruscans in meo conspectu Se-fundens flexuose per vallem; In singulo latere super tumulis haud humilibus Ardua est species regum sublime; Eorum exercitibus se-fundentibus arctè in circuitum, Et se-inclinantibus sursum ad vocem principum, Quasi loquerentur eorum majores ex nube Descendentes à frigido vento clivorum. Ipsi (sunt) velut rupes suprà, Earum fusco capite sub jactatû arborum, Procellis et nebulis natantibus in circuitum : Sublime super earum acclivitate est torrens Effundens suam spumam super ventum.

Sub dictis arduis regis Athæ Fudit-se lerne sine requie in campum Sicut sonitus, qui non est languidus, à fulgure; (Fuit) vastè-fimbriatus eorum descensus ad Lubarem, Ante eos Foldatho denuo cum ejus passibus. Reliquit rex campum (petens) montem; Sedit ille deorsum sub ramis quernis : Est cursus rivorum juxta ipsum ; Tollebat coruscationem damnorum supra se, Hastam tremendam regum, quæ erat in ejus manu; Erat lumen ea ipsa suo populo In aspero (concursu) medio duri certaminis. Prope eum stabat virgo principum, Filia Conmoris clypeorum cæruleorum, Elegans se-inclinans ad rupem, eâ languidą :

Cha bu sholas dhise an strì;
Cha robh anam na mine mu fhuil.
Tha gleannan uaine sgaoilte thall
Aig iomal meall o'n glaine sruth;
An sàmhchair tha ghrian air an ald,
'S a' tearnadh o'n ard na ruaidh :
Orrasa bha suile nam beus
Measg smuaintibh bha 'g éirigh 'na cliablı.

Chunnaic Fionnghal air an ard
Treun mhac Bhorbair, ant sàir Dhubhail :
Chunnaic Eirinn

gu

domhail a nall Fo sgiathaibh nan carn an dùbhra. Bhuail e copan, comhara chòmhraig, Caismeachd do mhòr shluagh gu géilleadh, 'Nuair chuireadh e romp'a sheòda Gu leirg o'm bi morchuis ag éirigh. 'S lìonar ghluais na sleagha fo ghréin, Fuaim nan sgiath a freagradh m'an cuairt, Cha robh eagal ag iadhadh mar nial Measg coi’-thional gailbheach nan sluagh; Bha esa féin an righ ri’n taobh, A neart nach faoin o Shelma thall. Bha sòlas a' dealradh m'an laoch; Chualas

gu caoin a ghuth mall. “ Mar imeachd na gaoith' air an stuadh Siol Shelma nam fuaim dol slos; Tha iadsa mar uisge o chruaich, Nach caisgear am buaireadh a stri.

Non erat gaudium ei luctamen;
Non erat animus benignæ circa sanguinem.
Est convallis viridis expansa ex adverso
Ad extremitatem molis, unde et purissimus rivus ;
In tranquillitate est sol super rivulo,
Et sunt descendentes ex alto rufæ-capreæ :
Versus eas erant oculi venustatum
Inter cogitationes quæ surgebant in ejus pectore.

Vidit Fingal in alto
Strenuum filium Borbaris, egregii Duthulis :
Vidit Iernen (venientem) densè huc
Sub alis saxetorum in obscuritate.
Percussit ille umbonem, signum certaminis,
Monitionem suo magno populo parendi,
Cum mitteret ille præ-iis suos heroas
In clivum unde esset gloria oritura.
Numerosæ processerunt hastæ sub sole,
Sonitu clypeorum respondente in circuitum.
Non fuit metus circumiens ut nubes
Inter conventum frementem exercituum ;
Erat ille ipse rex circa eorum latus,
Robur haud imbecillum à Selma ex adverso.
Erat gaudium coruscans circa bellatorem;
Audita est benignè ejus vox lenta.

“ Instar cursûs venti super unda
Semen Selmæ sonituum est iens deorsum ;
Sunt illi sicut flumen à præcipitio,
Cui non resistitur in tumultu sui impetūs.

A so féin a ghluaiseas mo chliu
Chuir ainm dhomh as-ur o'n tìr;
Cha robh mi mo dhearrsa air chul,
Bhur ceumans' a dlùthadh a m’dhéigh.
Cha robh mi féin mar chruth bha faoin,
A'dubhadh baoth 'n ur fianuis thall.
Cha bu thorrunn mo ghuth do laoich;
O mo shùilibh cha taomadh am bàs.
’ 'Nuair thigeadh sliochd mdirchuis gun fheum,
Cha tuiteadh iad féin fo mo rosg
Fo dhi-chuimhn an talla nan teud,
Mar dhubh-cheò o bheinn a síoladh.
Tha dealan ur dol suas bhur cdir:
Cha llonor an còmhrag a cheuma;
Cha lionor; ach tha e gu corr.
Cumaibh 'n dubh-chiabh og o éiginn;
Thugaibh air ais Fillean le sòlas.
Na dhéigh so bidh 'chdmhrag ’na aonar.
Tha dhealbhsa mar shinns’re nan corr ghnìomh;
Tha 'anam mar dhealan an cliu.
Mhdir mhic Mhorni a' mhòir charbaid,
Biodh do cheuma a' falbhh m'an dg ;
Biodh do ghlaodh 'na chluais le garbh. ghuth
O chearb is o fhalbhan a' chòmhraig.
Cha'n ann gun fhios tha feum do thriath
Ard bhriseadh nan sgiath an comhstrì.”
Shin an righ a cheum gun

dail
Gu ard charraig chathair Chormuil;

Ex hoc ipso procedet mea fama
Mittens nomen mihi denovo ex (hac) terra;
Non fui ego coruscatio ad tergum,
Vestris passibus approperantibus me pone.
Non fui ego velut forma quæ erat imbecilla,
Nigrescens inaniter in vestro conspectu ex adverso;
Non fuit tonitru mea vox bellatoribus;
A meis oculis haud effundebatur eorum mors.
Quando veniret proles superbiæ sine vi,
Non cadebant illi ipsi sub meum conspectum
Sub oblivione in aula chordarum,
Sicut atra nebula de monte subsidentes.
Est fulgur novum iens sursum vobis coram :
Haud sunt plurimi in certamine ejus passus ;
Haud plurimi; at est ille egregius.
Conservate nigrum-cirrum novum ab angustiis ;
Reducite retro Folanem cum lætitiâ.
Posthac erit ejus certamen in solitudine.
Est structura ejus ut proavorum egregiorum factorum;
Est ejus animus instar fulguris in famâ.
Magne fili Mornæ magni currûs,
Sint tui passus euntes circa juvenem ;
Sit tuus clamor in ejus aure cum ingente voce
E limbo et e motu ejus certaminis.
Non est sine peritia quod prodest principi
Altè frangere clypeos in concertatione."

Tetendit rex gradum sine mora
Ad arduam rupem cathedræ Cormulis ;

« PreviousContinue »