Page images
PDF
EPUB

At expecta tu Carbarem, strenue,
Meum filium ipsius cum plagâ telorum; [usum
Est ille promovens semen Iernes ad (rem gerendam)
A rivo vallium, quæ sunt longè ex adverso.”

“ Venimus nos ad domicilium regis;
Quod erat surgens in (tranquillitate) pace saxetorum;
Super eorum latere erat fuscus rivus saltuum,
Et prisca signa cursûs rivulorum,
Quercus spatiosæ sub musco circumcirca,
Et betulæ nutantes sub vento.
Semicelata in sylvâ tumulorum
Roscranna (celebrabat) tollebat laudem bellatorum.
Erat ejus candida manus super citharâ ex adverso;
Vidi ego ejus cærulum oculum lentum
Sicut purum spectrum in ludendo iens
Semicelatum in orâ atrarum nubium.

Tres dies fuit convivium super Molenâ ;
Erat virgo venustatum mihi innatans,
Vidit Cormacus me caligantem in lerne;
Dedit ille sinum sine defectu meæ manui.
Venit illa cum suis oculis blandis
Inter capillos qui fundebantur graves :
Venit illa-Statim se-movis in campo
Colgulla haud infirmus. Sustuli ego hastam.
Fuit coruscatio mei teli inter meum populum.
Fugit Alnecma; cecidit hostis sine victoria ;
Rediit Fingal sub laude bardorum.
Est inclytus, Folan, ille ipse,

A bhuaileas beum an neart a shluaigh;
Tha na barda le dàn 'na dhéigh
An tìr fhada nan treun nàimhde.
Ach es'a bhuaileas cath 'na aonar
S gann do 'n àm tha aomadh a gnhìomh:
Tha e dealradh an diugh mar sholus,
Am màireach am brollach a' bhàis :
Tha 'chliu an aon fhonn gu baoth.
Tha ainm an aon raon, gun cuimhne
Ach sgaoileadh aon uaighe fo fheur."

Mar sin bha focail ard an righ
Air Mora nam frith 's nan ruadh.
Tri barda o Chormul an sith
Gu taitneach cur sìos an luaidh.
Thuit cadal caoin is faoin fo'n fhuaim,
Air garbh chearb nan sluagh fo oidhche.
Thill Carull le 'bhardaibh fhéin
O uaigh an ard thréin o Dhun Lòra.
Cha ruig sanas na maidne an treun
Air leabaidh gun leus a mhòir fhir:
Mhic Charthuinn nan ciabha ciar,
Cha chluinn thusa saltrach'nan ruadh
Ri caol thalla uaigh air chòmhnard.

Mar thaomas garbh bhruaillean nan nial Mu sholus roimh chiaradh na h-oidhche, 'Nuair a shoillsicheas iadsa gu 'n trian Air fairge nan sian a' boillsgeadh; Mar sin a bha coi'-thional Eirin

Qui (edit) percutit plagam in viribus sui populi;
Sunt bardi cum carmine eum ponè
In terra longinqua strenuorum hostium,
At illi, qui (edit) percutit conflictum solus
Vix ad tempus inclinant-se ejus facta:
Est ille coruscans hodie ut lux,
Cras in sinu mortis :
Est ejus fama in unâ cantione inani.
Est ejus nomen in uno campo, sine memoriâ
Præter expansionem uniùs sepulchri sub gramine."

Illo modo fuerunt verba ardua regis
Super Mora saltuum et rufarum-(caprearum).
Tres bardi à Cormule in

pace
Jucundè mittebant deorsum laudem.
Cecidit somnus blandus et languidus sub sono,
Super ingentem oram populorum sub nocte.
Rediit Carrul cum suis bardis ipsius
A sepulchro ardui herois de Dunlora.
Haud attinget monitio matutini-temporis strenuum
Super lecto sine scintilla magni viri :
Fili Carthonis capillorum fuscorum,
Non audies tu conculcationem rufarum-caprearum
Ad angustum domicilium tui sepulchri super planitie.

Ut funditur asper tumultus nubium Circa lucem præeuntem offuscationi noctis, Quando lucescunt illæ usque ad tertiam (partem) Super mari nimborum resplendente; Sic fuit conventus Iernes

Mu Chathmor ag éirigh an soillse.
Esa 's aird’am measg nan triath
A’ togail gun chial a shleagh,
Mar tha éirigh no tuiteam nam fonn
O Fhonnair, do nach lom clàrsach.
Teann air, ag aomadh air carraig
Tha Suilmhall bhanail nan gorm-shùil,
Nighean Chonmhoir an ùrla 's glaine,
Nighean righ Innis uaine nan tùr.
Gu’chobhair thàinig fo ghorm-sgiath
Mòr Chathmor nan triath, a chaisgeadh naimhde.
Chunna' Suilmhall a thriall
An talla farsuing nam fial chlàra,
Cha'n ann gun fhios a dh'iadh a shùile
Air ainnir nan ùr chiabh àillidh.

An treas là a bhriseadh o chuan,
Thàinig Fili nan luaidh le dàn
O shruthaibh is chruachaibh Eirinn.
Labhair e mu thogail na sgéithe
An Selma nan triath; labhair e
Mu chunnart Chairbre, ceann nam Bolg
Thog Cathmor a shiuil an Clùba;
Bha na gaotha an cùl nan tìr thall.
Tri lài bha 'chòmhnuidh air tràigh,
A shùile 'g iadhadh mu ard thalla Chonmhoir;
Nighean coigrich 'na chuimhne a ghnàth,
Bha 'osna ard an còmhnuidh.
Fo ùrachadh gaoith air a' chuan

Circa Cathmorem surgentem in luce.
Ipse est procerissimus in medio principum
Tollens imprudenter suam hastam,
Ut est elatio aut depressio cantuum
A Fonnare, cui non est nuda cithara.
Prope eum inclinans-se super rupem [lorum oculorum,
Est Sulmalla (modesta) se-gerens instar-feminæ cæru-
Filia Conmoris pectoris quod erat purissimum,
Filia regis Inisunæ turrium.
In ejus auxilium venit sub cærulo clypeo
Magnus Cathmor principum, qui opprimeret hostes.
Vidit Sulmalla ejus incessum
In domicilio spatioso hospitalium mensarum,
Et non sine sensu obliquabantur ejus oculi
Circa virginem nitidorum capillorum formosorum.

Tertio die erumpente ex oceano,
Venit bardus laudum cum carmine
A fluentis et tumulis Iernes.
Locutus est ille de tollendo clypeum
In Selma principum; locutus est ille
De periculo Carbaris, capitis Belgarum.
Elevavit Cathmor sua vela in Cluba;
Erant venti in tergo terrarum ex adverso.
Tres dies fuit ejus habitatio super littore, [moris ;
Ejus oculis obliquantibus-se circa arduam aulam Con-
Filiâ peregrinorum in ejus memoria semper,
Erat ejus suspirium altum in perpetuum.
Sub renovationem venti super oceano

« PreviousContinue »