Page images
PDF
EPUB

Ach feith-sa ri Cairbre, a thréin,
Mo mhac féin le beum nan lann;
Tha e gluasad shil Eirinn

gu

feum
O shruth nan gleann tha fada thall.'

“ Thàinig sinn gu talla an righ,
Bha 'g éirigh an sìth nan carn;
Air an taobh bha ciar shruth nam frith,
Seana chomhara siubhail nan áld,
Daraga leathan fo choinneich m'an cuairt
Is na bethe a' gluasad fo ghaoith.
Leth cheilte an coille nan cruach
Roscranna thog luaidh nan laoch.
Bha'geal-làmh air clàrsaich thall;
Chunnaic mi a gorm-shùil mall
Mar ghlan thaibhs an iomairt a'triall
Leth-cheilte an cearb nan dubh nial.

Tri ldi bha fleagh air Moiléna ;
Bha annir na beus orm a' snámh.
Chunnaic Cormac mi dorchadh an Eirinn;
Thug e brollach gun bheud do mo làimh.
Thàinig i le 'suilibh caoin
Measg chiabhaibh bha taomadh trom :
Thàinig i-grad ghluais san raon
Colcullamh nach faoin. Thog mi sleagh.
Bha dealra mo lainn measg mo shluaigh.
Theich Alnecma; thuit nàmhaid gun bhuaidh:
Thill Fionnghal fo luaidh nam bard.
Is cliùthar, Fhillein, esa fhéin,

At expecta tu Carbarem, strenue,
Meum filium ipsius cum plagâ telorum; [usum
Est ille promovens semen Iernes ad (rem gerendam)
A rivo vallium, quæ sunt longè ex adverso.”

“ Venimus nos ad domicilium regis;
Quod erat surgens in (tranquillitate) pace saxetorum;
Super eorum latere erat fuscus rivus saltuum,
Et prisca signa cursûs rivulorum,
Quercus spatiosæ sub musco circumcirca,
Et betulæ nutantes sub vento.
Semicelata in sylvâ tumulorum
Roscranna (celebrabat) tollebat laudem bellatorum.
Erat ejus candida manus super citharâ ex adverso;
Vidi ego ejus cærulum oculum lentum
Sicut purum spectrum in ludendo iens
Semicelatum in orâ atrarum nubium.

Tres dies fuit convivium super Molenâ ;
Erat virgo venustatum mihi innatans,
Vidit Cormacus me caligantem in Ierne;
Dedit ille sinum sine defectu meæ manui.
Venit illa cum suis oculis blandis
Inter capillos qui fundebantur graves :
Venit illa-Statim se-movis in campo
Colgulla haud infirmus. Sustuli ego hastam.
Fuit coruscatio mei teli inter meum populum.
Fugit Alnecma; cecidit hostis sine victoria ;
Rediit Fingal sub laude bardorum.
Est inclytus, Folan, ille ipse,

[graphic]

A bhuaileas beum an neart a shluaigh;
Tha na barda le dàn ’na dhéigh
An tìr fhada nan treun nàimhde.
Ach es'a bhuaileas cath 'na aonar
'S gann do 'n dm tha aomadh a gnhìomh :
Tha e dealradh an diugh mar sholus,
Am màireach am brollach a' bhàis :
Tha 'chliu an aon fhonn gu baoth.
Tha ainm an aon raon, gun cuimhne
Ach sgaoileadh aon uaighe fo fheur.

Mar sin bha focail ard an righ
Air Mòra nam frith 's nan ruadh.
Tri barda o Chormul an sìth
Gu taitneach cur sios an luaidh.
Thuit cadal caoin is faoin fo’n fhuaim,
Air garbh chearb nan sluagh fo oidhche.
Thill Carull le 'bhardaibh fhéin
O uaigh an ard thréin o Dhun Lòra.
Cha ruig sanas na maidne an treun
Air leabaidh gun leus a mhòir fhir:
Mhic Charthuinn nan ciabha ciar,
Cha chluinn thusa saltrach' nan ruadh
Ri caol thalla uaigh air chòmhnard.

Mar thaomas garbh bhruaillean nan nial Mu sholus roimh chiaradh na h-oidhche, 'Nuair a shoillsicheas iadsa

gu

'n trian Air fairge nan sian a' boillsgeadh; Mar sin a bha coi’-thional Eirin

Qui (edit) percutit plagam in viribus sui populi;
Sunt bardi cum carmine eum ponè
In terra longinqua strenuorum hostium.
At illi, qui (edit) percutit conflictum solus
Vix ad tempus inclinant-se ejus facta :
Est ille coruscans hodie ut lux,
Cras in sinu mortis :
Est ejus fama in una cantione inani.
Est ejus nomen in uno campo, sine memoriâ
Præter expansionem unids sepulchri sub gramine.”

Illo modo fuerunt verba ardua regis
Super Mora saltuum et rufarum-(caprearum).
Tres bardi à Cormule in pace
Jucundè mittebant deorsum laudem.
Cecidit somnus blandus et languidus sub sono,
Super ingentem oram populorum sub nocte.
Rediit Carrul cum suis bardis ipsius
A sepulchro ardui herois de Dunlora.
Haud attinget monitio matutini-temporis strenuum
Super lecto sine scintilla magni viri :
Fili Carthonis capillorum fuscorum,
Non audies tu conculcationem rufarum-caprearum
Ad angustum domicilium tui sepulchri super planitie.

Ut funditur asper tumultus nubium Circa lucem præeuntem offuscationi noctis, Quando lucescunt illæ usque ad tertiam (partem) Super mari nimborum resplendente; Sic fuit conventus Iernes

Mu Chathmor ag éirigh an soillse.
Esa 's aird’am measg nan triath
A' togail gun chial a shleagh,
Mar tha éirigh no tuiteam nam fonn
O Fhonnair, do nach lom clàrsach.
Teann air, ag aomadh air carraig
Tha Sùilmhall bhanail nan gorm-shùil,
Nighean Chonmhoir an ùrla's glaine,
Nighean righ Innis uaine nan tùr.
Gu'chobhair thàinig fo ghorm-sgiath
Mòr Chathmor nan triath, a chaisgeadh naimhde.
Chunna' Suilmhall a thriall
An talla farsuing nam fial chlàra,
Cha 'n ann gun fhios a dh'iadh a shùile
Air ainnir nan ùr chiabh àillidh.

An treas là a bhriseadh o chuan,
Thàinig Fili nan luaidh le dàn
O shruthaibh is chruachaibh Eirinn.
Labhair e mu thogail na sgéithe
An Selma nan triath; labhair e
Mu chunnart Chairbre, ceann nam Bolg
Thog Cathmor a shiuil an Clùba;
Bha na gaotha an cùl nan tìr thall.
Tri lài bha 'chòmhnuidh air tràigh,
A shùile 'g iadhadh mu ard thalla Chonmhoir;
Nighean coigrich 'na chuimhne a ghnàth,
Bha 'osna ard an còmhnuidh.
Fo ùrachadh gaoith air a' chuan

« PreviousContinue »