Page images
PDF
EPUB

Mo ghuth mar ghaoith tha tlàth is treun, Chuireas o speur gach ced is dubh.

'Sgaoil siuil gheal fo fhocal suas Ri gaoith a bha fuaim o Chona; Bha tri cheud dig-fhear a' chuain A'coimhead cruaidh chopan a'chòmhraig: Air a chrann an airde bha 'n sgiath Dealradh sìos air domhann nam beuc. 'Nuair thuit an oidhch gu dubh o liath, Bhuail mi cop caismeachd nam beum; Bhuail mi is choimhid mi suas Mu ruadh-chiabh is teine Ul-Eirinn. Cha b'fhada uain reul ur nan styadh, A dearg shiubhal gluasad measg nial. Lean mi Ul thaitneach a' chuain Fo bhoillsgibh fann fuar, is i triall. Le madainn dhruid Eirinn an ced; Bhuail sinn caladh mòr Mhoiléna, Gorm shiubhal nan uisge fo thdrr, Am meadhon fuaim coille ag éirigh. Cormac 'na thalla dhìomhair féin O neart Cholc-ullaimh, triath' nam faoibh. Cha 'n es'a mhàin a theich o'n treun; Bha Roscranna nam beus r'a thaobh ; Roscranna nan gorm-shùil gun bheud, Nighean gheal-làmhach àillidh an righ. Glas, liath is air crann bha

gun

chruaidh Ghluais suas do mo cheumaibh Cormac;

Mea voce instar venti qui est mollis et validus, [rem.
Qui (abigit) mittit à cælo singulam nebulam et nigro-

Expansa sunt vela candida sub verbum sursum
Ad ventum qui erat sonans à Cona;
Erant trecenti juvenes oceani
Intuentes durum umbonem certaminis :
Super (malo) arbore in alto erat clypeus
Coruscans deorsum super profundum gemituum.
Quando cecidit nox ad nigrum à cano (colore),
Percussi ego umbonem monitionis plagarum ;
Percussi ego et suspexi ego sursum
Ad rufum capillum et ignem Ul-Iernes.
Haud (fuit) diu à nobis stella nova undarum,
Rutilo ejus cursu se-movente inter nubes.
Secutus sum Ulam jucundam oceani

[iter.
Sub coruscationibus languidis frigidis, eâ faciente
Cum matutinâ-luce approperavit Ierne in vapore ;
(Attigimus) percussimus portum magnum Molenæ,
Cæruleo cursu aquarum sub tumulo
In medio sonitu sylvarum surgentium.
Cormacus (fuit) in domicilio secreto ipsius
A viribus Colgullæ, potentis exuviarum.
Non fuit ille solus qui fugerat à strenuo;
Erat Roscranna venustatum ad ejus latus,
Roscranna cæruleorum oculorum sine defectu,
Filia manus-candida formosa regis. [dura-cuspide

Leucophæus, canus et super arbore quæ erat sine Processit sursum ad meos passus Cormacus ;

TOM. III.

E

Fiamh gàire air gaisgeach nam buadh,
Bha dorran air 'anam is dòghruinn.
“ Chi mi airm ghailbheach Thréinmhdir;
An so féin tha ceuma an righ;
Tha Fionnghal mar dhearrsa ag éirigh
Air anam bha ciaradh fo stri
Is luath thu féin fo chliu, a thriath;
Ach's làidir treun tha nàimhde Eirinn,
Mar fhorum nam mòr shruth o shliabh,
Mhic Chumhil nan srian 's nan carbad.

“Ge mòr iad, theid an taomadh sìos
O m'anam, is e 'g éirigh suas;
Cha sìol nan lag ar triathan,
A righ do'm bu ghorm sgiathach sluaigh.
C'uim a bhiodh an t-eagal mall
Ag iadhadh dall mar thaibhs fo chiar?
Fasaidh anam nan treun air àm
A chinneas nàimhde nach gann air sliabh.
Na taomsa gruaim, a righ Eirinn,
Air dg a tha'g éirigh gu còmhrag.”

Thuit deura an righ gu làr;
Ghlac e làmh an t-sair an sàmhchair.
“ Shil Thréinmhoir nan garbh ghnìomh fo lann,
Cha d'théid nial uam air dealra do chléibh,
Tha lasadh an teine do shinns're;
Chi mi, a righ, do mhòr chliu;
Tha comhara do thriall gu còmhrag
Mar ghath soluis air ciaradh speur.

Lento risu super bellatore victoriarum,
Erat iracundia super ejus animo et angor.
“ Video ego arma frementia Trenmoris;
In hoc ipso (loco) sunt passus regis ;
Est Fingal sicut coruscatio surgens
Super animum, qui offuscabatur sub certamine.
Es citò tu ipse sub famâ, o princeps ;
At validi, strenui sunt hostes Iernes,
Instar strepitûs magnorum torrentium à clivo,
O fili Comalæ frænorum et curruum.

Quanquam magni illi, ibit eorum effusio deorsum
Ab meo animo, eo surgente sursum;
Non sunt semen ignavorum nostri principes,
O rex, cui sunt cæruleo-scutati populi.
Quare esset timor tardus
Circumiens cæcus instar spectri sub fusco-vapore?
Crescit animus strenuorum in tempore
Quo fiunt hostes (numerosi) haud parci super clivo.

. Ne funde tu torvitatem, o rex Iernes, Super juvenem, qui est surgens ad certamen.”

Ceciderunt lacrymæ regis ad humum 1; Prehendit ille manum egregii in silentio. “Semen Trenmoris ingentium factorum sub telo, Haud ibit nubes a me super coruscationem tui pectoris, Quod est flammescens in igne tuorum majorum; Video ego, rex, tuam magnam gloriam; Sunt signa tui cursus ad certamen Sicut radius lucis super fusca-(facie) cælorum.

Ach feith-sa ri Cairbre, a thréin,
Mo mhac féin le beum nan lann;
Tha e gluasad shil Eirinn gu feum
O shruth nan gleann tha fada thall."

Thàinig sinn gu talla an righ,
Bha 'g éirigh an sìth nan carn;
Air an taobh bha ciar shruth nam frith,
Seana chomhara siubhail nan áld,
Daraga leathan fo choinneich m'an cuairt
Is na bethe a' gluasad fo ghaoith.
Leth cheilte an coille nan cruach
Roscranna thog luaidh nan laoch.
Bha’geal-làmh air clàrsaich thall;
Chunnaic mi a gorm-shùil mall
Mar ghlan thaibhs an iomairt a'triall
Leth-cheilte an cearb nan dubh nial.

Tri lài bha fleagh air Moiléna ;
Bha annir na beus orm a' snámh.
Chunnaic Cormac mi dorchadh an Eirinn;
Thug e brollach gun bheud do mo làimh.
Thàinig i le 'suilibh caoin
Measg chiabhaibh bha taomadh trom :
Thàinig i-grad ghluais san raon
Colcullamh nach faoin. Thog mi sleagh.
Bha dealra mo lainn measg mo shluaigh.
Theich Alnecma; thuit nàmhaid gun bhuaidh:
Thill Fionnghal fo luaidh nam bard.
Is cliùthar, Fhillein, esa fhéin,

« PreviousContinue »