Page images
PDF
EPUB

Audivit ille vocem lætitiæ circa suos passus
Erumpentem et se-spargentem in circuitum, [armatura.
Et (vidit) puram coruscationem euntem sursum à dura-
Cepit gaudium eximium cor magnum regis,
Ut venatoris in sua valle viridi ipsius
Post imbres qui sunt se purgantes in saltu.
Rupes glauca est splendens super monte,
Sentis cæruleus super jugulo saxetorum
Quassans ejus caput super vento lento,
Rufis capreis tuentibus è montano vireto.

Canus ex adverso ad muscum mollem cavernarum
Curvabat Clonmal suos passus (et ipso) sub senectute
Sine visu in oculis sub nebulâ.
Super baculo erat bardis eximius et quiritans.
Pura ad ejus manum inter (motum) iter ejus capillorum
Erat Sulmala principum, atquè eâ languida
Ad carmina principis Athæ clypeorum
In diebus sæculi quod (præterierat) erat ultra (hoc).
Abierat fremitus certaminis ab ejus aure;
Cessârunt verba sub tumultu ejus pectoris,
Lento suspirio furtim eunte sursum.
Erant spectra terrorum, dicunt illi ipsi,
Sæpe ut fulgur ferientia ejus (animum) cogitationes :
Vidit ille regem Athæ strenuum
Sub curvâ arbore montis ad tergum.

“ Quare venit caligo?” dixit virgo; “ Abiit fremitus certaminis a nobis : In ejus fine veniet rex eximius

i. e, extinctum.

Thar còmhnard gu 'shruthanan ruadh.
Tha grian a’sealltuinn sìos o iar,
An dubh cheò a' fiaradh o'n lòn
E sgaoileadh gu tiugh air na sliabhaibh
Mu luachair fo iadhadh nan tòrr.
O ched tha do thearnadh, a righ!
Faic a cheuma cur slos fo chruaidh.
Thig do chòs Chlaoinmhail o stri,
Shair ghaisgich, do'm bi mo luaidh.”

'S e tanas righ Atha a th'ann,
A gharbh cheuma mall, a chruth fo leus.
Thuit esan an gearradh nan áld
Ag iadhadh o charnaibh le beuc.
“ 'S e’n sealgair a th'ann,” thuirt an òigh,
Fear faoghaid nan tòrr mu na ruaidh :
Cha 'n 'eil ceum da gu còmhrag nan sedd:
Bhean ghasta 's i dg, a luaidh
'S i feitheamh fo ghruaim na h-oiche.
Tilleas esan o thaobh nan sliabh
Le faobhaibh nam fiadh eilid dhonn."
Sùil dillidh na h-digh’mu na chruaich,
Garbh thanas gun tuar a 'dol sios,
An solas a mhosgail i suas.
Thuit esa fo ghruaim 's e gu

'thrian : Shìolaidh an cruth gu mùgach thall Measg gaoith nan carn mall a' triall. Bha h-aithne mu thuiteam an triath'; “Tha righ Eirinn nan sgiath air ldr !"

Trans campum ad suos rivulos rufos.
Est sol despiciens deorsùm ab occidente,
Atrà nebulâ se-obliquante à prato
Et se-spargente densè super clivos
Circa juncos sub circuitu tumulorum.
E nebulà est tuus descensus, o rex !
Aspice ejus passus decendentes sub durâ-armaturâ.
Veni ad cavernam Clonmalis à certatione,
Eximiè bellator, cui erit mea laus.”

Est spectrum regis Athæ quod adest,
Ejus ingentes passus lenti, ejus forma sub flamma.
Cecidit ille in (alveo) scissura fluentorum
Se-obliquans à saxetis cum fremitů.
“Est venator qui adest,” dixit virgo,
“ Vir prædatorius tumulorum circa rufas-(capreas):
Non est gradus illi ad certamen heroum :
Uxor decora, et illa juvenis, est ejus (laus) sermo
Eum expectans sub torvitate noctis.
Revertetur ille à latere clivorum
Cum exuviis ferarum caprearum subfuscarum.”
Oculo formoso virginis circa præcipitium,
Ingenti spectro sine colore eunte deorsum,
In lætitiâ experrecta est illa sursum. [tertiam partem :
Cecidit ille sub tetricitate et imperfecte) usque ad
Evanuit forma nebulosè ex adverso
Inter ventum saxetorum lente proficiscens.
Erat ejus notitia circa casum principis ; *
“ Est rex Iernes clypeorum humi !”

• i. e. Erat ei notus casus principis,

[graphic]

Na biodh cuimhn air a bròn gu thrian,
Chaitheas anam na h-aoise gu barr.

Thuit dùbhra dubh air taobh Mhoiléna,
Liath iadhadh nam fiar shruth an gleann :
Chualas guth Fhionnghail ag éirigh
Is lasair o chiar chraobh nam beann.
Thionail thall na sluaigh fo sholas,
Le sòlas leth dorcha fo ghruaim,
A' coimhead fo ’n gruaidhibh air mòr thriath
Gun anam am mdrchuis san àm.
Is caoin o fhàsaich nam faoin bheann
Ghluais guth mall nan teud gu cluais,
Mar thoirm nan sruth o shlios charn,
Iad fada thall an gleann nan cruach
Neo-throm air aomadh donn nan sliabh,
Mar osag chiar air sgéith nan stuadh,
'Nuair a ghlacas i fear nan dos liath
Am fiaradh na h-oiche fo ghruaim.
'S e focal chaoin Chondain a th' ann,
Is Carull le clàrsaichibh theud.
Thàinig an gorm-shùileach a nall
Gu Mora nam mall shruth fo bheuc.

Grad bhris na fonna o bhaird
Air Léna nan carn 's nan ard thòrr;
A bhuail na slòigh uile an sgiath'
Measg tionndadh is fiaradh nam fonn.
Ghlan solas an eudan an righ,
Mar dhearrsa dol sìos o nial,

Ne sit recordatus ejus luctus usque ad tertiam partem, Qui consumit animam senectæ usque ad summum.

Cecidit obscuritas atra super latus Molenæ, Cani obliquabantur flexuosi rivi in valle: Audita est vox Fingalis surgens Et flamma è fuscâ arbore montium. Convenerunt ex adverso populi sub gaudio, Sub gaudio semi-tenebroso sub tetricitate, Tuentes sub eorum genis ad magnum principem Sine animo in superbiâ in (eo) tempore. Blanda è desertis inanium montium Processit vox lenta chordarum ad aurem, Ut murmur fluentorum è latere saxetorum, Illis procul ex adverso in valle collium Haud-gravibus super descensu subfusco clivorum, Vel ut aura fusca super alâ undarum, Quando opprimit illa virum cirrorum-canorum In flexuoso-circuitu noctis sub tetricitate. Erat vox blandi Condanis quæ aderat, Et Carrulis cum citharis chordarum. Venit (xuævoje patos) cæruleis-oculis huc Ad Moram tardorum fluentorum sub fremitu.

Ocyus eruperunt modi a bardis Super Lenam saxetorum et arduorum tumulorum; Percutiebant populi universi suos clypeos Inter conversionem et circumflexionem modorum, Enituit lætitia in vultu regis, Sicut jubar iens deorsum à nube,

« PreviousContinue »