Page images
PDF
EPUB

Thar còmhnard gu 'shruthanan ruadh.
Tha grian a’sealltuinn sìos o iar,
An dubh ched a'fiaradh o 'n lòn
E sgaoileadh gu tiugh air na sliabhaibh
Mu luachair fo iadhadh nan tòrr.
O cheò tha do thearnadh, a righ!
Faic a cheuma cur slos fo chruaidh.
Thig do chòs Chlaoinmhail o strì,
Shair ghaisgich, do'm bi mo luaidh.”

'S e tanas righ Atha a th'ann,
A gharbh cheuma mall, a chruth fo leus.
Thuit esan an gearradh nan ald
Ag iadhadh o charnaibh le beuc.
“ 'S e 'n sealgair a th'ann,” thuirt an digh,
Fear faoghaid nan tòrr mu na ruaidh :
Cha 'n eil ceum da gu còinhrag nan sedd:
Bhean ghasta 's i dg, a luaidh
'S i feitheamh fo ghruaim na h-oiche.
Tilleas esan o thaobh nan sliabh
Le faobhaibh nam fiadh eilid dhonn."
Sùil dillidh na h-digh’mu na chruaich,
Garbh thanas gun tuar a 'dol sìos,
An solas a mhosgail i suas.
Thuit esa fo ghruaim 's e gu 'thrian :
Shìolaidh an cruth gu mùgach thall
Measg gaoith nan carn mall a' triall.
Bha h-aithne mu thuiteam an triath’;
“ Tha righ Eirinn nan sgiath air ldr !"

Trans campum ad suos rivulos rufos.
Est sol despiciens deorsùm ab occidente,
Atrà nebulâ se-obliquante à prato
Et se-spargente densè super clivos
Circa juncos sub circuitu tumulorum.
E nebulà est tuus descensus, o rex!
Aspice ejus passus decendentes sub durâ-armaturâ.
Veni ad cavernam Clonmalis à certatione,
Eximiè bellator, cui erit mea laus.”

Est spectrum regis Athæ quod adest,
Ejus ingentes passus lenti, ejus forma sub flammâ.
Cecidit ille in (alveo) scissura fluentorum
Se-obliquans à saxetis cum fremitů.
“Est venator qui adest,” dixit virgo,
“ Vir prædatorius tumulorum circa rufas-(capreas):
Non est gradus illi ad certamen heroum :
Uxor decora, et illa juvenis, est ejus (laus) sermo
Eum expectans sub torvitate noctis.
Revertetur ille à latere clivorum
Cum exuviis ferarum caprearum subfuscarum.”
Oculo formoso virginis circa præcipitium,
Ingenti spectro sine colore eunte deorsum,
In lætitiâ experrecta est illa sursum. [tertiam partem :
Cecidit ille sub tetricitate et (imperfecte) usque ad
Evanuit forma nebulosè ex adverso
Inter ventum saxetorum lente proficiscens.
Erat ejus notitia circa casum principis ;*
“ Est rex Iernes clypeorum humi !"

* i. e. Erat ei notus casus principis,

[graphic]

Na biodh cuimhn air a bròn gu thrian,
Chaitheas anam na h-aoise gu barr.

Thuit dùbhra dubh air taobh Mhoiléna,
Liath iadhadh nam fiar shruth an gleann :
Chualas guth Fhionnghail ag éirigh
Is lasair o chiar chraobh nam beann.
Thionail thall na sluaigh fo sholas,
Le solas leth dorcha fo ghruaim,
A' coimhead fo 'n gruaidhibh air mòr thriath
Gun anam am morchuis san àm.
Is caoin o fhàsaich nam faoin bheann
Ghluais guth mall nan teud gu cluais,
Mar thoirm nan sruth o shlios charn,
Iad fada thall an gleann nan cruach
Neo-throm air aomadh donn nan sliabh,
Mar osag chiar air sgéith nan stuadh,
'Nuair a ghlacas i fear nan dos liath
Am fiaradh na h-oiche fo ghruaim.
'S e focal chaoin Chondain a th' ann,
Is Carull le clàrsaichibh theud.
Thàinig an gorm-shùileach a nall
Gu Mora nam mall shruth fo bheuc.

Grad bhris na fonna o bhaird
Air Léna nan carn 's nan ard thorr;
A bhuail na sldigh uile an sgiath'
Measg tionndadh is fiaradh nam fonn.
Ghlan solas an eudan an righ,
Mar dhearrsa dol sìos o nial,

Ne sit recordatus ejus luctus usque ad tertiam partem,
Qui consumit animam senectæ usque ad summum.

Cecidit obscuritas atra super latus Molenæ,
Cani obliquabantur flexuosi rivi in valle:
Audita est vox Fingalis surgens
Et flamma è fuscâ arbore montium.
Convenerunt ex adverso populi sub gaudio,
Sub gaudio semi-tenebroso sub tetricitate,
Tuentes sub eorum genis ad magnum principem
Sine animo in superbiâ in (eo) tempore.
Blanda è desertis inanium montium
Processit vox lenta chordarum ad aurem,
Ut murmur fluentorum è latere saxetorum,
Illis procul ex adverso in valle collium
Haud-gravibus super descensu subfusco clivorum,
Vel ut aura fusca super alâ undarum,
Quando opprimit illa virum cirrorum-canorum
In flexuoso-circuitu noctis sub tetricitate.
Erat vox blandi Condanis quæ aderat,
Et Carrulis cum citharis chordarum.
Venit (xuavoupatos) cæruleis-oculis huc
Ad Moram tardorum fluentorum sub fremitu.

Ocyus eruperunt modi a bardis
Super Lenam saxetorum et arduorum tumulorum;
Percutiebant populi universi suos clypeos
Inter conversionem et circumflexionem modorum.
Enituit lætitia in vultu regis,
Sicut jubar iens deorsum à nube,

u

nan

Air aomadh uaine nam mòr fhrith,
Seal m’an éirich an fhiar lom ghaoth.
Bhuail e copan caismeachd a sgéith;
Grad chaisg e na sleibh m'an cuairt :
Bha aomadh nan sluagh ris an treun,
Ri guth an tìr féin thar na stuaidh.

“Shil Mhoirbheinn, sgaoilear an so fleagh;
Cuirear thairis an oich am fonn;
Tha 'n dearrsadh m'an cuairt air magh;
Shiubhail dubhra nan torrunn a null.
Mo shluagh so mo charraige treun
O ’n sgaoilear sgiath iolair gu cul,
'Nuair a shiùbhlas mi mach gu beum,
Is mi glacadh dhomh féin mo chliu.
Tha, Oisein, mo shleaghsa do làimh ;
Cha bhioran fann balaoich a crann,
A chuireas an cluaran air chall,
Air raon, is e mall 'na thriall.
'So sleagh nan garbh threuna an dm
Chur sìneadh nan làmh gu bàs
Coimhid-sa ri sinns’ribh nan treun,
Tha mar dhearrsa nam fuath o speur.
'Nuair a ghlasas caoin sholus air chuan,
Gabh Artho nan sluagh ri d' thaobh
Gu Tighmdra, a’s fuaimeara stuadh;
Cuir sa righre ghorm Eirinn fo’shùil,
Crutha dillidh thog cliu o shean
Gun di-chuimhn na thuit anns a' bhlàr,

« PreviousContinue »