Page images
PDF
EPUB

Do dhonaibh an armaibh

gun

fheum
Mar ré iad an dubhra nan speur,
Tha trusadh tein oiche m’a gruaidh
Dearg sheachran air eudan gun tuar.

“ Athar nan triath ard, o Thréinmhoir,
Thus' tha chòmhnuidh leat fhéin am fiar ghaoith,
Mo shleaghsa do Oisian nam beuma;
Biodh do shùile fo shòlas a laoich,
Chunna mise féin thu air am
An dealra neo-fhann an neulaibh.
Mar sin biodh do shealladh neo-ghann
Mu mo mhacsa, 's e togail na sgéithe;
Mar sin bidh cuimhne air ard threun,
Air do mhòr ghnìomh, a thriath nan garbh bheum.
Cha 'n 'eil annad fhéin ach gaoth.”

Shìn e'n t-sleagh mhor do mo làimhse,
Is thog e air ard clacha ciar
Gu labhairt mu iadhadh dm-sa,
'S an liath cheann an coineach nan sliabh.
Fo chloich dh'adhlaic triath a lann
'S glan chopan o shlios a sgéithe;
E dorchadh fo smuaintibh neo-ghann;
Bhris focail gu mall o'chliabh.

“ 'Nuair thuiteas tusa, chlach, fo smuir, 'S tu air chall am measg coineach nam bliadhna, An sin thig fear siubhail o chůl E feadadh air t'uir, 's è triall. Cha'n aithne dhuits, a laig gun fheum,

Vilibus in armis sine vi
Instar lunæ (sunt) illi obscuritate cælorum,
Quæ est succingens ignem aeris circa suam genam
Rutilè vagantem super facie sine colore.

Pater principum arduorum, o Trenmor,
Tu qui es habitans (solus) tecum ipso in turbineo vento,
Mea hasta est Ossiano plagarum;
Sint tui oculi sub gaudio, o bellator,
Vidi ego ipse te nonnunquam
In coruscatione haud languida in nubibus.
Itidem sit tuus intuitus haud parcus ·
Circa meum filium, illo tollente clypeum ;
Itidem erit recordatio ardui strenui-(Trenmoris),
Tuorum magnorum facinorum, princeps asperarum
Quanquam nihil sit in te nisi ventus.” [plagarum.

Tetendit ille hastam magnam meæ manui, Et sustulit ille in altam saxa fusca (poris sui, (Ut loquerentur) ad loquendum de circumstanciis tem Eorum capitibus (existentibus) in musco clivorum. Sub saxo sepelivit princeps suum gladium Et purum umbonem è latere sui clypei; Ipso caligante sub cogitationibus haud parcis, Eruperunt dicta lentè ex pectore.

[liginem “Quando cades tu, o saxum, sub pulverulentam caEt tu eris (amissus) in amissione inter muscum annoTunc veniet viator a tergo

[rum, Fistulans-ore super tua pulvere, et pergens. Haud notitia est tibi, imbecille sine vi,

So monadh Mhoiléna fo chliu,
Anns na ghéill an righ a shleagh fhéin
An deireadh a bheum'air an raon.
Grad o fhianuis, a thrian de thuar,
An deireadh nam beum gu'n cùl.
Cha'n 'eil cliu no luaidh ann do ghuth;
Do chòmhnuidh mu chaochan chruach,
Tha do bhliadhna gu luath fo dhubh
Cha bhi cuimhne no luaidh ort fhéin,
Fhir a's dona sa' bheinn fo ched.
Tha mo chlius'an truscan nan treun,
Gath soluis do 'n àm nach 'eil bed:
Shiubhail mise a mach an cruaidh
Shaoradh laigse gun bhuaidh an armaibh.”

E lasadh suas 'na chliu mòr féin
Grad sgaoil an treun a cheuma corr
Fo fhuaim daraig Lubair sa' bheinn,
Thar taomadh is beucadh sruith mòir
Ag iadhadh sìos o thòrr an soillse.
Gorm raona caol fo aomadh cruaich
Caoin thoirm nam fuaran shuas o charn
Bha sgaoile brataich mhòir nan sluagh
A’taomadh air fuar ghaoith nam beann.
So chomhara iuil an dig righ
O fhaoin nam frith an diomhair gleinn.
Glan bhriseadh an athair o iar,
Sheall grian a' dol sìos o speuraibh :
Chunnaic an treun na sluaigh air sliabh !

Hunc (esse) montem Molenæ sub famâ,
In quo tradidit rex hastam ipsius
In postremâ plagarum super planitie.
Ocius ex ejus conspectu, o tertia pars principis,
In fine plagarum usque ad earum (ultimam) tergum.
Non est fama nec victoria in tuâ voce;
Tuo domicilio circa rivulum tumulorum,
Sunt tui anni citò sub nigritie;
Non erit memoria nec laus tibi ipsi,
Vir, qui es vilissimus in monte sub nebulà.
Est mea fama in amictu strenuorum,
Radius lucis tempori quod non est vivum :
Exii ego fords in durâ armaturâ
Ut conservarem infirmitatem sine victoria in armis."

Flammescens sursum in sua famâ magnâ ipsius
Statim dispandit strenuus suos passus eximios
Sub sonitu quercùs Lubaris in monte
Trans effusionem et fremitum torrentis magni
Se-obliquantis deorsum à tumulo in luce.
In cæruleo campo angusto sub declivitate præcipitii
Et blando murmure fontium supernè è saxetis
Erat expansio vexilli magni populorum
Se-fundentis super frigidum ventum montium.
Hocce signum viæ juvenis regis
E desertis saltuum secretarum vallium,
Purè dirumpens aera ab occidente,
Despexit sol iens deorsùm è cælis :
Vidit strenuus (Fingal) populos super clivo;

TOM. III.

Chual e guth an t-solais m'a cheumaibh
Briseadh 's a' sgaoileadh m'an cuairt,
Glan dearrsa dol suas o chruaidh.
Ghlac aiteas còrr cridh mòr an righ,
Mar shealgair ’na ghleann uaine féin
’N déigh frasa tha sloladh am frith.
Carraig ghlas tha boillsgeadh air beinn,
An droighionn gorm air sgoirm nan carn
'S e crathadh a chinn air gaoith mhall,
Na ruadha coimhead o'n àiridh.

Liath thall aig coinich chaoin nan cos
Chrom Claonmhal'a cheann's e fo aois,
Gun léirsin na shùilibh fo ched.
Air maide bard còr is e caoineadh.
Glan làimh ris an siubhal a ciabh
Suilmhalla nan triath, is i fann
Ri dànaibh thriath’Atha nan sgiath
Ann an laithibh na h-aois a bha thall.
Ghluais forum a' chòmhraig o'chluais;
Chaisg focuil fo bhuaireadh a chléibh,
Mall osna gu dìomhair dol suas.
Bha tanas' nam fuath, their iad féin,
Tric mar dhealan a' beumadh a smuainte:
Chunnaic e righ Atha an treun
Fo chrom chrann na beinn'air chulaobh.

“ C'uim a thàinig an dorch?” thuirt an digh; “Shiubhail forum a'chòmhraig uainn: Ann a dheireadh thig an righ corr

« PreviousContinue »