Page images
PDF
EPUB

Cano coruscamine è concertatione durorum armorum,
Et sequente sursum asperum iter principum,
Illis extentendibus suos passus sub sonore,
Et cædentibus deorsum asperam aciem clypeorum.

Cecidit Maronnan sub manu regis,
Extensus deorsùm super certationem rivorum;
Ad ejus latus coacta est aqua saltûs
Canè saliens super inclinationem ejus clypei.
Adegit Cathmor in Clonarem suum durum (ferrum);
Non cecidit ille sine colore in humum;
Prehendit quercus capillum qui erat circa ejus genam,
Asperâ galea se-movente tarde;
Cadent lacrymæ à Tlaminâ in aula
Sub surrectione pectoris honesti liberalitatis.

Haud oblitus sum ego ipse Hastam longam strenuorum in certamine. Fuit (casus) inclinatio mortuorum sub meo ictu, Juvene Hidalla sine vi in concertatione. O blanda vox Clonræ fluentorum fuscorum, Quare tollis in principem durum ferrum? Miserum ! quod non occursum est in aula hospitali, In certatione circa quam se-flectunt laudes ? Vidit Malthos humilem principem ; Prehendit (tristitia) nigror ejus iter, illo sine vi: Super binis lateribus * glaucorum rivulorum clivorum Nos-curvavimus nos in offuscationem certationis. Descendit deorsùm cælum super oceanum; Eruperunt voces circumcirca ex frigido vento,

• i. e. ripis.

An truscanaibh teine gach cruaich,
Garbh thorrunn a' fuaim o ched baoth.
An dùbhra shìolaidh slos an nàmhaid ;
Sheas Mörbheinn gun chail is gun tuar;
Bha m'aomadh thar sruthan a' chathair
Measg forum nach gann mu mo chluais.

'N sin chualas guth fuasach an righ,
Is toirm shil Bholga o stri.
Chit an treun o dm gu dm
An dealan a cheum, nach robh mall.
Bhuail mi sgiath chaismeachd nam fuaim,
Mi sìneadh Alnecma nan sluagh;
Iad ag iadhadh an ciaradh nan gleann
Fo cho-thional muig, nach 'eil gann.

Sheall a' ghrian gu 'trian a nial ;
Ceud sruthan dol sìos an soillse.
Bu mhall an ced air thaobh' nan sliabh,
Air eudan nan liath-charn a' boillsgeadh.
C'àit' am bheil na gaisgich treun?
Mu shruth, mu bheinn, mu chraoibh o ard ?
Mi cluinntinn fuaim arma nam beum:
Tha 'n strì-sa mu iadhadh nan carn,
An achlais dhubh mhall nan ced.
Mar sin tha strì nam fuath thaibhs féin
An oiche dhubh, air beinn nan nial,
Iad a' comhstri inu sgiathaibh garbh treun
Gaoith gheamhraidh, tha beumadh nan sian,
Thar taomadh is aomadh nan tonn,

[graphic]

O

In amictibus ignis quoque præcipitio,
Ingenti tonitru sonante ex nebula terribili.
In obscuritate resedit deorsum hostis ;
Stetit Morven sine mente et sine colore;
Fuit mea inclinatio super fluentum muscosum
Inter strepitum haud parcum circa meam aurem.

Tunc audita est vox terribilis regis,
Et fremitus seminis Bolgæ è certatione.
Cernebatur strenuus de tempore in tempus
In fulgure ejus passùs, qui non erat tardus.
Percussi ego clypeum monitionis sonituum,
Cum ego instarem Alnecmæ populorum ;
Illis circumeuntibus in offuscatione vallium
Sub collectione nebulæ, quæ non est parca.

Despexit sol usque ad tertiam partem e nube;
Centum fluentis euntibus deorsum in luce.
Erat tardus vapor super lateribus clivorum,
Super facie canorum saxetorum resplendens.
Ubi sunt bellatores strenui ?
Circa fluentum, circa montem, circa arborem in alto ?
Me audiente sonitum armorum plagarum :
Est eorum certatio circa flexus saxetorum,
In axillà atrâ tardà nebularum.
Modo illo est certatio tremendarum larvarum ipsarum
In nocte atrâ super monte nubium,
Illis contendentibus circa alas asperas validas
Venti hyemalis, qui dissecat nimbos
Super effusione et inclinatione undarum.

Ghluais mi thall; theich liath ched mall;
A' dealradh fann sheas iads’aig Lubar,
Treun Chathmhor ri carraig nan àld
Leth aomta air sgéith, 's e fo dhùbhra,
A ghabh gu cùl sruth ùr nan carn,
Bha leum o charraig nan dos liath.
Bha ceuma garbh an righ gu triall;
Ach chunnaic e am fial fo fhuil ;
Thuit glas lann Luinne r'a thaobh ;
Labhair e 's a sholas a dorchadh.

“An géill mac Bhorbair nan corn fial,
No ’n togar leis sgiach is sleagh?
Cha 'n 'eil d'ainmse fo shanas, a thriath,
An ard Atha a's ciara magh,
Talla mòr nam fleagh 's nan sar;
Thàinig e mar aiteal thar stuaidh
Gu mo chluais an tìr nam beann.
Thig-sa gu mo chuirmibh, a thréin ;
Bithidh gaisgich fo bheud air dm.
Cha teine do nàimhdibh mi féin ;
Cha sholas do threun mu mharbh
No calmai garbh air làr an còmhrag.
Is eolas dunadh lot dhomh féin
Gach dìthan tha 'm frith no ’n gleann;
Ghlac mi’n caoin cheanna sa' bheinn,
'S iad ag aomadh mu shruthaibh thall
Fo charnaibh, bu diomhaire gaoth.
Is dorcha sdmhach am mor thriath,

[graphic]

Processi ego illuc; fugit cana nebula tarda; Coruscantes languidè stabant illi ad Lubarem, Strenuo Cathmore ad rupem fluentorum state, Semi-inclinato super clypeum, atque ipso sub obscuriQuæ recepit ad ejus tergum rivum recentem saxetoQui saliebat è rupe sylvularum canorum. [rum, Erant passus ingentes regis (profecturi) ad proficiscenAt vidit ille hospitalem-(virum) sub sanguine ; [dum ; Cecidit glaucus ensis Lunonis ad ejus latus; Locutus est ille, et ejus gaudio caligante.

“ Ceditne filius Borbaris cornuum hospitalium, An tolluntur ab eo clypeus et hasta ? [ceps, Non est nomen tuum (in occulto) sub susurro, o prinIn arduâ Atha cujus est maximè fuscus ager, Aulâ magna conviviorum et egregiorum ; Venit id ut aura trans undas Ad meam aurem in terrâ montium. Veni tu ad meas epulas, o strenue; Erunt bellatores sub damno nonnunquam. Non ignis hostibus ego ipse; Non gaudium est strenuo propter mortuos Nec fortes asperos humi in certamine. Est notitia claudendi vulnus mihi ipsi Et cujusque herbæ quæ est in saltu aut in valle; Prehendi ego earum mollia capita in monte, Illis se-inclinantibus circa rivos ex adverso Sub saxetis, quorum erat maximè secretus ventus. Est caliginosus tacitus magnus princeps,

ca

Tun

[ocr errors]
« PreviousContinue »