Page images
PDF
EPUB

Ejus oculo intuente il genå super hostes. .
Super hasta erat Clonar cæruleorum clypeorum,
Et Cormar fuscus capillorum magnorum
Vastè sub potestate venti.
Tarda à tergo tumuli ardui cavernarum
Processit ingens forma eximia regis Athæ;
Binis hastis coruscantibus in ejus manu,
Et dimidio ejus glauci clypei ex adverso surgente,
Ut telum ignis in nocte iens sursum
Super montibus rufis frigidarum larvarum.
Quando coruscatum est ab illo omnino in luce,
Effusus est populus in tumultum pugnæ.
Erant scintillæ rutilæ fulguris chalybis
Ferientes et natantes è duobus lateribus.

Sicut occurrunt in tumultu duo maria
Cum omnibus suis fluctibus, sub frigidis nimbis
In tempore quo illi sentiunt sub torvitate [rum
Arduam concertationem duram ventorum et nimbo-
In freto glauco Lumonis saxorum ferorum;
Super summo præcipitiorum arduorum sonituum
Est inane iter larvarum sine flamma;
Ab earum flamine cadit super oceanum
Ardua sylva è præcipitio cujusque montis
Inter spumam et circumcursum balenarum :
Modo illo fusus est inter se populus;
Nunc Fingal victoriarum, nunc Cathmor
Est ardue saliens prorsum super colle,
Atrå inclinatione mortis ad duo latera,

Liath dhealradh o chomhstri na cruaidhe,
A’ leantuinn suas gairbh astair nan triath,
'S iad a' sìneadh an ceuma fo fhuaim,
Gearradh sìos garbh fhaobhar nan sgiath.

Thuit Mathronnan fo làimh an righ,
Sinnte sios thar stri nan sruth;
R’a thaobh thionail uisge na frith
Liath leumadh thar aomadh a sgéithe.
Bhuail Cathmor an Clonar a chruaidh;
Cha do thuit e gun tuar air làr;
Ghabh darag a' chiabh bha m’a ghruaidh,
A gharbh cheann-bheart a gluasad mall;
Tuitidh deoir o Thlàthmhìn san talla
Fo eirigh uchd banail na fiall.

Cha do dhi-chuimhn mise féin Sleagh fhada nan treun an còmhrag. Bha aonadh nam marbh fo mo bheum, Og Hidala gun fheum sa' chomhstri. A chaoin ghuth Chlonrath nan sruth ciar, C'uim a thogas air triath a' chruaidh?. Truagh ! nach tach’readh an talla fial, An strì mu 'n iadhadh na luaidh? Chunnaic Malthos losal an triath; Ghlac dubhar a thriall ’s, e gun chli: Air dà thaobh liath åldain nan sliabh Chrom sinn an ciaradh na stri. Théiring sios an speur air a' chuan; Bhris gutha m'an cuairt o fhiar ghaoith,

Cano coruscamine è concertatione durorum armorum,
Et sequente sursum asperum iter principum,
Illis extentendibus suos passus sub sonore,
Et cædentibus deorsum asperam aciem clypeorum.

Cecidit Maronnan sub manu regis,
Extensus deorsùm super certationem rivorum;
Ad ejus latus coacta est aqua saltûs
Canè saliens super inclinationem ejus clypei.
Adegit Cathmor in Clonarem suum durum (ferrum);
Non cecidit ille sine colore in humum;
Prehendit quercus capillum qui erat circa ejus genam,
Asperâ galea se-movente tarde ;
Cadent lacrymæ à Tlaminâ in aula
Sub surrectione pectoris honesti liberalitatis.

Haud oblitus sum ego ipse Hastam longam strenuorum in certamine. Fuit (casus) inclinatio mortuorum sub meo ictu, Juvene Hidalla sine vi in concertatione. O blanda vox Clonræ fluentorum fuscorum, Quare tollis in principem durum ferrum ? Miserum ! quod non occursum est in aula hospitali, In certatione circa quam se-flectunt laudes ? Vidit Malthos humilem principem ; Prehendit (tristitia) nigror ejus iter, illo sine vi: Super binis lateribus * glaucorum rivulorum clivorum Nos-curvavimus nos in offuscationem certationis. Descendit deorsùm cælum super oceanum; Eruperunt voces circumcirca ex frigido vento,

.i. e. ripis.

An truscanaibh teine gach cruaich,
Garbh thorrunn a' fuaim o ched baoth.
An dubhra shìolaidh sìos an nàmhaid ;
Sheas Morbheinn gun chàil is gun tuar;
Bha m' aomadh thar sruthan a' chathair
Measg forum nach gann mu mo chluais.

'N sin chualas guth fuasach an righ,
Is toirm shil Bholga o stri.
Chit an treun o àm

gu

am
An dealan a cheum, nach robh mall.
Bhuail mi sgiath chaismeachd nam fuaim,
Mi sìneadh Alnecma nan sluagh;
Iad ag iadhadh an ciaradh nan gleann
Fo cho-thional muig, nach 'eil gann.

Sheall a' ghrian gu 'trian a nial;
Ceud sruthan dol sìos an soillse.
Bu mhall an ced air thaobh' nan sliabh,
Air eudan nan liath-charn a' boillsgeadh.
C'dit' am bheil na gaisgich treun?
Mu shruth, mu bheinn, mu chraoibh o ard?
Mi cluinntinn fuaim arma nam beum:
Tha 'n stri-sa mu iadhadh nan carn,
An achlais dhubh mhall nan ced.
Mar sin tha strì nam fuath thaibhs féin
An oiche dhubh, air beinn nan nial,
lad a' comhstri inu sgiathaibh garbh treun
Gaoith gheamhraidh, tha beumadh nan sian,
Thar taomadh is aomadh nan tonn,

In amictibus ignis quoque præcipitio,
Ingenti tonitru sonante ex nebula terribili.
In obscuritate resedit deorsum hostis ;
Stetit Morven sine mente et sine colore;
Fuit mea inclinatio super fluentum muscosum
Inter strepitum haud parcum circa meam aurem.

Tunc audita est vox terribilis regis,
Et fremitus seminis Bolgæ è certatione.
Cernebatur strenuus de tempore in tempus
In fulgure ejus passûs, qui non erat tardus.
Percussi ego clypeum monitionis sonituum,
Cum ego instarem Alnecmæ populorum;
Illis circumeuntibus in offuscatione vallium
Sub collectione nebulæ, quæ non est parca.

Despexit sol usque ad tertiam partem e nube;
Centum fluentis euntibus deorsum in luce.
Erat tardus vapor super lateribus clivorum,
Super facie canorum saxetorum resplendens.
Ubi sunt bellatores strenui?
Circa fluentum, circa montem, circa arborem in alto ?
Me audiente sonitum armorum plagarum :
Est eorum certatio circa flexus saxetorum,
In axillâ atrâ tarda nebularum.
Modo illo est certatio tremendarum larvarum ipsarum
In nocte atrâ super monte nubium,

,
Illis contendentibus circa alas asperas validas
Venti hyemalis, qui dissecat nimbos
Super effusione et inclinatione undarum.

« PreviousContinue »