Page images
PDF
EPUB

Bha 'dheoir gu dlu a' dol sios
Mu ghorm-shùileach òg na fiall chòmhradh.
Ghlan dealradh a mhùig-se gu trian
Am fianuis sgiathan leathan a'chòmhraig.
“ Feuch Cromall nan carraige fo chrann
Cathair na gaoithe, 's an ceann fo ched;
Air an cùlaobh 'g iadhadh sa' ghleann
Tha Labha nan glan shruth 's nam fiadh.
Tha còs an eudan dhonn na carraige,
Air an aird sgiath iolaire treun.
Tha dorch roimhe sgaoileadh nan darag,
Tha fuaim ri gaoith Chlunai sa' bheinn
An sin tha dg nan ciabh donn,
Mac Chairbre nan rosg gorm,
Ard righ nan sgiath leathan 's nan sonn
O Ullinn nan ruadh 's nam mòr thir.
Tha’chluas ri guth Chondain tha liath;
Ag aomadh sìos an solus tha fann;
Tha 'chluas ris; tha nàimhde an triath
'N Tighmora nam fuaim nach gann.
Thig esa mach o dm gu àm
An cearb nan cedtha gus na ruaidh.
'Nuair a sheallas a' ghrian air a'ghleann,
Cha'n fhaicear e thall air a' chruaich
Aig carraig no ri fuaim nan sruth,
E’ga cheileadh o Bholga nan triath,
Tha còmhnuidh an ceud thall’a shinns're:
Innis da gu 'n togas an t-sleagh,

III

Erant ejus lacrymæ frequenter euntes deorsùm
Propter(xuævoje patov) ceruleis oculisjuvenem liberalium ser.
Detersit coruscatio nebulam ejus mediocriter [monum.
In conspectu clypeorum latorum certaminis.
“Ecce Cromal rupium sub arbore,
Sedes venti, et earum capite sub nebulâ ;
Ad earum tergum se-obliquans in valle
Est Lava purorum rivorum et cervorum.
Est caverna in facie subfuscâ rupis,
Super cacumine ala aquilæ strenuæ.
Est caliginosa ante eam expansio quercuum,
Quæ sunt sonantes ad ventum Clunæ in monte:
Illic est juvenis capillorum subfuscorum,
Filius Carbaris oculorum cæruleorum,
Arduus rex clypeorum latorum et heroum
Ab Ullina rufarum et magnarum regionum. [canus ;
Est ejus auris (attenta) ad vocem Condanis, qui est
Se-reclinantis deorsum in luce languida;
Est ejus auris ad eum; sunt hostes principis
In Temora sonituum haud parcorum.
Venit ille foràs de tempore in tempus
In limbo nebularum ad rufas-capreas.
Quando despicit sol in vallem,
Non cernitur ille ex adverso super præcipitio
Ad rupem nec ad sonitum rivorum,
Se-celans á Bolga heroum,
Qui habitant in primo domicilio ejus majorum :
Narra illi quod tollitur hasta,

Is h-eagamh gu'n leagh a naimhde.”
. “Shil Mhorni, tog-sa suas an sgiath,
A Dhearmuid tog ciar shleagh Thighmòra ;
Biodh do ghuth sa, a Charuill, tha liath,
Le 'n gnìomhaibh gu sìol nam mòr thriath;
Thoir a rìs e gu taobh Mhoiléna,
Raon ciar nam beum 's nan thaibhs;
An so buaileamsa comhrag leam féin,
An gleann cumhann nan ceud garbh ghnìomh.
M'an teiring sìos an oiche dhonn,
Thig-sa gu lom Dhun-mòra.
Coimhid o chiarad nan tom,
O na ched is e trom is domhail
Mu Léna nam mdr shruthan mall;
Ma chithear mo bhrataiche caola
Air Lubar nan glas lubadh caoin,
Cha do ghéill an comhstri nan laoch
An raon deiridh a' bhaoith chòmhraig."

Mar sin a chualas focuil an triaith :
Cha do fhreagair o ’n triall na treuna
Iad a’sìneadh an ceuma balbh
A’sealltuinn 's a' falbh, o'n gruaidh
Air sluaigh, is gruaim, is fuaim na h-Eirinn,
Iad a' dorchadh air astar nan sliabh.
Cha do thréig iad an righ roimh riamh
Ann am meadhon nan sgiatha stoirmeal.
An déigh nan triath le chlàrsaich mall
Ghluais Carull fo cheann a bha liath;

Et fortasse quod liquescent ejus hostes."

“ Semen Mornæ, tolle tu sursùm clypeum,
Dermid, tolle fuscam hastam Temoræ ;
Sit tua vox, Carrul, qui es canus,
Cum eorum factis ad semen magnorum principum ;
Adduc rursus eum ad latus Molenæ,
Planitiem fuscam plagarum et fuscorum lemurum;
In hoc loco) (inibo) percutiam ego certamen mecum
In valle angustā centum ingentium facinorum. [ipso*
Antequam descenderet deorsum nox subfusca,
Veni tu ad apertam-partem Dunmoræ.
Despice de obscuritate collium,
Ab nebulâ, quæ est gravis et vasta
Circa Lenam magnorum rivorum tardorum;
Si cernantur mea vexilla tenuia
Super Lubare glaucorum flexuum blandorum,
Haud cessi in concertatione bellatorum,
In acie postremâ insani certaminis.”

Sic auditum est dictum principis :
Haud responderunt ab eorum itinere strenui
Tendentes passus taciti
Et spectantes inter abeundum, è suis genis
Super agmina, et torvitatem, et fremitum Iernes,
Et caligantes in itinere clivorum.
Haud reliquerunt illi regem antea unquam
In medio clypeorum procellosorum.
Pone principes cum citharâ tardus
Processit Carrul sub capite quod erat canum;

* i. e. solus.

Chunnaic e bas sluaigh anns a' ghleann,
'S bu bhronach is fann am fonn,
Mar aiteal caoin gaoith bha’m fuaim,
Ma seach thig fo ghruaim air Légo
Mu lochan nan cuilc a tha ruadh,
'Nuair a thearnas air gruaidh sealgair
Caoin chadal air coineach nan cds.

“C'uim a tha aomadh a' bhairdo Chona,"
Thuirt am mòr righ, “ thar sruthan dìomhair?
An dm so do bhron is do dhdghruinn,
Athair Oscair, nach comhnuidh an sìothaimh?
Biodh cuimhne air gaisgich an sith,
'Nuair nach cluinnear air strì na gruaim
Mu sgéith bhallaich an cruadal nam blår.
Aoms’an sin am bròn thar sruth,
Air am buaileadh gaoth fhuar nan cruach;
Biodh san àm sin d'anam fo dhubh
Mu na gorm-shuilich sinnte an uaigh.

Tha Eirinn ag iadhadh a' chòmhraig
Gu leathan, gu mòr, gu dorcha.
Tog, Oisein, do sgiathsa air chòmhla ;
Tha mi m'aonar sa' chomhstri, a thréin.”

Mar thig guth fuasach o ghaoith
Air long an caol-ghlas Innis uaine
'G a bualadh ro' ’n doimhne tha faoin,
Ciar mharcach nam baoth thonna mòra;
Mar sin chuir guth uaibhreach an righ
Mòr Oisian gu strì nan sleagh.

« PreviousContinue »