Page images
PDF
EPUB

Cruaich Fhionnghail thall fo nial,
A gharbh cheum a' dol sìos an ceð.
Air am a chite an t-ard threun
Leth fhaicte an leus a mhòir airm ;
O smuainte gu smuainte ghluais comhrag
Ag iadhadh gu domhail m'a chliabh.

Mar so a ghluais a mach an triath;
Lann Luinne nam beum a' soillseadh ;
Sleagh fhada a' druideadh o nial,
Leth fhaicte a sgiath 's i boillsgeadh.
'Nuair a thàinig e uile fo cheum
Le 'liath chiabh ag éirigh ri gaoith
Fo dhealt a'taomadh m'an cuairt,
Ghluais a suas garbh fhuaim nan sluagh
Thar an cinneachaibh buaireadh gu stri,
Iad a' sgaoileadh an dealra m'an cuairt
Le 'n uile sgiath' fuaimear m'an righ.
Mar so tha gluasad glas a' chuain
M'an cuairt do fhuath o chruach nam beann,
'Nuair a thearnas e ’n gaoith air na stuaidh,
Fear astair fo ghruaim fada thall
A’togail a chinn thar a' bhruaich
'S e coimhead air bruailleinn a'chaoil,
E saoilsinn gu'm faicear an cruth
Leth dhubh am measg comhstri nam beuc,
Garbh thonna fo dilghios m'an cuairt,
Gach baoth dhruim a' buaireadh fo chop.

Fada thall mac Mhorni nam beum,

Collem Fingalis ex adverso sub nube,
Et ejus ingentem passum euntem deorsum in nebula.
Interdum cernebatur arduus strenuus (vir)
Semivisus in flammâ magnorum armorum;
A cogitatione ad cogitationem se-movit certamen
Se-flectans vastè circa ejus pectus.

Hoc modo (exiit) se-movit extrà princeps ;
Gladio Lunonis plagarum fulgente;
Hasta longa se-protrudente è nube,
Semiviso ejus clypeo et coruscante.
Quando venit ille totus (gradiens) sub passibus
Cum ejus cano capillo surgente ad ventum
Sub rore se-fundente in circuitum,
Processit sursum ingens fremitus populorum
* Per eorum gentes tumultuantes ad certationem,
Illis spargentibus suam coruscationem circumcirca
Cum suis omnibus clypeis sonoris circa regem.
Hoc modo est motus canus oceani
In circuitum larvæ è præcipitio montium,
Cum descendit illa in vento super fluctus,
Viatore sub tetricitate procul ex adverso
Tollente suum caput suprâ præcipitium
Et intuente tumultum freti,
Et credente quod cernitur forma
Semi-nigra inter concertationem mugituum,
Ingentibus undis sub ejus arbitrio in circuitum,
Et singulo insano dorso tumultuante sub spuma.

Sunt longè ex adverso filius Mornæ plagarum,

Mac Dhuthno thréin is bard caoin Chona.
Sheas iadsa, gach fear dhiubh gun fheum
Fo gharbh-chrann fhéin gun chuimhn air còmhrag.
Chum sinne o shùilibh an righ;
Cha do bhuadhaich linn strì nan raon.
Bha sruthan beag a' taomadh sìos,
Mi’ga bhualadh gu thrian le sleagh,
Gun m'anam ag iadhadh r'a thaobh,
Ag éirigh baoth o smaoin gu smaoin
Mall osna o urlar mo chléibhe.

“Shil Mhorni,” thuirt righ nan sluagh;
“A Dhearmuid, shealgair nan ruadh ciar,
C'uim a tha sibh cho dorcha san uair
Mar charraige air chruachaibh nan sliabh
Sileadh dubh uisge air an taobh ?
Cha 'n eil fearg air m'anam gun fheum
Ri gaisgeachaibh treun nan sluagh,
Mo neart ann an còmhrag nam beum,
Mo shòlas an sìth an déigh buaidh.
Mo ghuth mar aiteal a' dol suas
Air madainn 's na ruaidh fo shéilg,
Og Fhillean cur a bhogh’air sheoil.
Cha 'n 'eil an sealgair sin sa bheinn,
'S e druideadh air leum nan ruadh.
C'uim tha sìol bhrisidh nan sgiath
Cho fada so shios fo dhùbhra ?"

Nuair dhirich ar ceum gus an triath,
A shùilean a' tionndadh ri sliabh Mhòra,

Filius Duthnonis strenui et bardus blandus Conæ.
Steterunt illi, singulus vir eorum sine vi
Sub ingenti arbore ipsius sine memoria certaminis.
Nos-tenuimus nos ab oculis regis;
Haud parta est à nobis certatio camporum.
Erat rivulus parvus se-fundens deorsum, [cum hastâ,
Me eum percutiente (leviter) usque ad tertiam partem
Sine meo animo se-flectente ad ejus latus,
Surgente surdè à cogitatione ad cogitationem
Tardo suspirio ab imo mei pectoris.

“O semen Mornæ,” dixit rex populorum;
“ Dermid, venator rufarum-(caprearum) fuscarum,
Quare estis adeo (tetrici) tenebrosi hâc horâ
Ut rupes super præcipitiis clivorum
Stillantes atram aquam in suo latere ?
Non est ira in meo animo sine necessitate
Adversùs bellatores strenuos exercituum,
Meas vires in certamine plagarum,
Meum solatium in pace post victoriam.
Est mea vox sicut aura iens sursùm
In matutino-(tempore) rufis capreis sub venatione,
Juvene Folane ponente arcum in rectum-statum.
Non est venator ille in monte.
Et ipse cursu-premens saltus rufarum-(caprearum)
Quare est semen (quod frangit hastas) frangendi has-
Tam longè hic infrà sub obscuritate?” [tarum

Cum ascenderunt nostri passus ad principem, Ejus oculis conversis ad clivum Moræ,

* Cum meus animus non se-flecteret.

Bha 'dheoir

gu

dlu a' dol sios Mu ghorm-shùileach og na fiall chòmhradh. Ghlan dealradh a mhùig-se gu trian Am fianuis sgiathan leathan a'chdmhraig. “ Feuch Cromall nan carraige fo chrann Cathair na gaoithe, 's an ceann fo ched; Air an cùlaobh 'g iadhadh sa' ghleann Tha Labha nan glan shruth 's nam fiadh. Tha cds an eudan dhonn na carraige, Air an aird sgiath iolaire treun. Tha dorch roimhe sgaoileadh nan darag, Tha fuaim ri gaoith Chlunai sa' bheinn An sin tha dg nan ciabh donn, Mac Chairbre nan rosg gorm, Ard righ nan sgiath leathan 's nan sonn O Ullinn nan ruadh 's nam mòr thir. Tha'chluas ri guth Chondain tha liath; Ag aomadh sìos an solus tha fann; Tha 'chluas ris; tha nàimhde an triath 'N Tighmòra nam fuaim nach gann. Thig esa mach o àm

gu

am An cearb nan cedtha gus na ruaidh. 'Nuair a sheallas a' ghrian air a'ghleann, Cha'n fhaicear e thall air a' chruaich Aig carraig no ri fuaim nan sruth, E’ga cheileadh o Bholga nan triath, Tha còmhnuidh an ceud thall'a shinns're : Innis da gu 'n togas an t-sleagh,

« PreviousContinue »