Page images
PDF
EPUB

An crom chaochain ghlas-shruthach féin.
Chualas sgiath Chathmhoir nan colg ;
Mhosgail sìol Eirinn nam Bolg
Mar mhuir dhomhail 'nuair ghluaiseas gu geur
Fuaim eiti air aghaidh nan speur
Taomadh tuinn o thaobh gu taobh
Ag aomadh an glas cheanna baoth
Gun eòlas air siubhal a' chuain.

Trom is mall gu Lòn nan sruth
Ghluais Suil-malla nan rosg tlàth:
Ghluais is thionndaidh 'n digh le bròn
A gorm shùil fo shileadh blàth.
'Nuair thàinig i gu carraig chruaidh
Dubh chromadh air gleannan a Loin,
· Sheall i o bhriseadh a céille
Air righ Atha-dh'aom i sios.

Buail teud, a mhic Alpain nam fonn.
Bheil sòlas an clársaich an neoil ?
Taom air Oisean, a 's osan gu trom,
Tha 'anam a'snámh an ceò.
Chualas thu, bhaird, a'm'oiche:
Ach siubhladh fonn eutrom uam féin.
'S aiteas caoin thuradh do Oisean
Am bliadhnaibh chiar na h-aoise.

A dhroighionn uaine thulaich nan taibhs,
A thaomas do cheann air gaoith oidhche,
Ni bheil d'fhorum na mo chluais féin,
No faiteal tanais na d’ghéig ghlais.

Sui flexuosi rivuli (yaauroppoos) cum glaucis fluminibus
Auditus est clypeus Cathmoris mucronum; [ipsorum.
Experrectum est semen Iernes Belgarum
Sicut mare vastum, cum movet-se acriter
Sonitus asper super faciem cælorum
Fundentium undas à latere ad latus
Inclinantes cana capita insana
Sine notitiâ de cursu oceani.
(Mæsta) gravis et tarda ad Lonam fluentorum
Processit Suimala pculoruin blandorum :
Processit et vertit virgo cum dolore
Suum cæruleum oculum sub distillatione tepida. *
Quando venit illa ad rupem duram
Atre-se curvantem super valliculam Lonæ,
Adspexit illa è fracturâ mentis †
Ad regem Athæ-inclinavit-se illa deorsum.

Pelle chordam, nate Alpino cantuum.
An est gaudium in citharâ nubium ?
Funde super

Ossianum id, ejus suspirio gravi.
Est ejus animus natans in nebula.
Auditus es tu, barde, in meâ nocte:
At abeat melos leve à me ipso.
Est gaudium blanda threnodia Ossiano
In annis fuscis senectutis.

O sentis viridis tumuli lemurum,
Qui fundis tuum caput super ventum noctis,
Non est tuus strepitus in meâ aure ipsius,
Nec aura spectri in tuo ramo glauco.

• i. e. lacrymis tepidis. ti, e. demens.

Ach's lionmhor ceum nam marbh bu treun,
Air osna dubh-aisridh na beinn',
'Nuair ghluaiseas a' ghealach on ear,
Mar ghlas-sgéith dubh shiubhal nan speur.

Ullin, a Charuill, a Raoinne,
Guthan aimsir a dh'aom o shean,
Cluinneam sibh an dorchadas Shelma,
Agus mosglaibhse anam nan dàn.
Ni'n cluinneam sibh shil nam fonn :
Cia an talla de neoil bheil ur suain ?
Na thribhuail sibh clàrsach nach trom
An truscan ced maidne is gruaim,
Far an éirich gu fuaimear a' ghrian
O stuaidh nan ceann glas.

At frequens est passus mortuorum, qui fuerunt strenui,
Super flamine atræ semitæ montis,
Cum movet-se luna ab oriente
Sicut canus clypeus atre-peragrans cælos.
Ullin, Carrul, Rono,
Voces temporis quod (præteriit) se-inclinavit olim,
Audiam vos in caligine Selmæ,
Et expergefacite animum carminum.
Non audio vos, o Semen cantuum :
Ubi in habitatione nubium est vester sopor?

An pulsatis vos citharam haud gravem
In amictu nebulæ matutinæ et torvitate,
Ubi oritur sonorè sol
A fluctibus capitum glaucorum ?

« PreviousContinue »