Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

DOTE

Est Conar, rex Iernes, qui adest,
Fundens nebulam larvalem dense
Super Folanem apud Lubarem fluentorum.
Mastus sedens sub luctu
Inclinavit-se larva in nebulam prati-paludosi :
Fudit flamen illam in se-ipsam ;
At reversa est forma excelsa properè : .
Reversa est illa cum suo curvo intuitu lento,
Cum nebuloso-crine instar cursûs nimborum.

Est tenebricosum hoc !
Sunt exercitus in sopore in hoc tempore
In amictu fusco noctis.
Subsedit ignis regis altè;
Inclinavit-se ille solus super hastam :
Cecidit somnus super oculos ejus bellatorum;
Venit vox Folanis in ejus aurem.
“An est somnus hic viro-desponso Clatho ?
An est habitatio meo patri in sopore ?
An est recordatio mei, cum sim in amictu nubium,
Cum sim solus in tempore noctis ?'

“Quamobrem est tu in meo somnio ipsius ?”
Dixit Fingal surgens properè.
“An oblivio mihi est meus filius
In suo itinere (igneo) ignis super planitie heroum ?
Non eo modo super animum regis
Veniunt facta heroum excelsorum durarum plagarum.
Non fulgur illi, quod fugit in obscuritate
Noctis et quod non relinquit ejus vestigium.

TOM, III.

[ocr errors]

sim

Ore 1

'S cuimhne leam Faolan ’na shuain : Tha m'anam ag éirigh borb.”

Ghluais an righ le 'shleagh gu grad, Bhuail e ’n sgiath is fuaimneich.cop; An sgiath a dh'aom san oiche ard, Ball mosglaidh do chath nan lot. Air aomadh dubh nan sliabh, Air ghaoith theich treud nan taibhse ; O ghleannan ciar nan iomadh lub Mhosgail guth a' bhàis. . Bhuail e 'n sgiath an dara cuairt; Ghluais cogadh an aisling an t-sluaigh. Bha comhstri’ nan lann glas A'dealradh air anam nan seòd, Cinn-fheadhna a’druideadh gu cath; Sluagh a' teicheadh-gnìomh bu chruaidh Leth dhoileir an dealan na stailinn.

'Nuair dh'éirich an treas fuaim, Leum féidh o chòs nan carn; Chluinnte screadan eun san fhàsach, 'S gach aon diubh air 'osna-féin. Leth dh'éirich siol Albain nam buadh; Thog iad suas gach sleagh bu ghlas; Ach phill sámhchair air an t-sluagh; 'S e bh'ann sgiath Mhoirbheinn nam fras. Phill codal air sùilibh nam fear. Bu dorcha trom an gleann.

Ni’m bu chodal duitse san uair,

[ocr errors]

Est recordationi mihi Folan in suo sopore :
Est meus animus surgens violenter.”

Movit-se rex cum suâ hastà properè,
Percussit ille clypeum cujus est sonorus umbo;
Clypeum qui inclinabatur in nocte alta, (rum.
Instrumentum expergefaciendi ad conflictum vulne-
Super declivitate atrâ clivorum,
Super vento fugit grex larvarum;
Ex valliculâ fuscâ multorum flexuum
Experrecta est vox mortis.

Percussit ille hastam alterâ vice;
Movit-se bellum in somnio exercitûs.
Erat concertatio gladiorum leucophæorum
Coruscans super animum bellatorum,
Duces populorum accedentes ad conflictum;
Populus fugiens-facta quæ erant dura
Semi-obscura in fulgure chalybis.

Quando ortus est tertius sonor,
Saluerunt cervi è cavernis saxetorum;
Audiebatur strepitus avium in desertis,
Et unaquæque earum super suo flamine ipsius.
Semi-surrexit semen Albionis victoriarum;
Sustulerunt illi singulam hastam, quæ erat leucophæa;
At reversa est quies super populum;
Erat clypeus Morvenis imbrium.
Reversus est somnus in oculos virorum.
Erat tenebrosa (mæsta) gravis vallis. ·

Non erat somnus tibi in eâ horâ,

A nighean shùil-ghorm Chonmhoir nam buadh.
Chuala Suil-mhalla am fuaim :
Dh'éirich i san oiche le gruaim;
Tha 'ceum gu righ Atha nan colg ;
Ni’m mosgail cunnart ’anam borb.
Trom a sheas i, 'suilean sìos.
Tha 'n speur an losgadh nan reul.

Chualas lethe sgiath nan cop.
Ghluais—ghrad sheas an òigh.
Dh'éirich a guth-ach dh'aom e sìos.
Chunnaic i e’na stailinn chruaidh
A’ dealradh ri losgadh nan reul :
Chunnaic i e’na leadan trom
Ag éirigh ri osna nan speur.
Thionndaidh i'ceumna le fiamh.
“ C'ar son a dhùisgeams righ Eirinn nam Bolg ?
Ni ’n aisling do'chodal thu féin,
A nighean Innis uaine nan colg.”

Gu garg a mhosgail an torman:
O’n digh thuit a ceann-bheart sìos ;
Tha ’m forum air carraig nan sruth.
Plaosgadh o aisling na h-oiche
Ghluais Cathmor fo a chrann féin:
Chunnaic e an digh bu tlàth,
Air carraig Lubair nan sliabh;
Dearg reul a' sealladh sìos
Measg siubhail a trom chiabh.

“C'e tha ro'oiche gu Cathmor

« PreviousContinue »