Page images
PDF
EPUB

Fhir-bhriseadh nan sgiath, bi falbh.

“ 'N d'thig solas mu lagaich, a thriath?
Cha 'n'eil, Oisein, mo sgiath dhomh féin ;
Tha i briste is sgaoilt air an t-sliabh;
Bhriseadh ite eoin riabhaich na speur
Air mo cheann-bheirt fo bheum a'chòmhraig.
Nuair a theicheas an nàmhaid gu dian,
Bidh aithriche thriath fo sholas;
Ach éirigh an osna gu 'trian,
'Nuair theid gaisgich gu dìth air chòmhnard.
Cha'n fhaicear le Fillean an righ;
C’uim a bhiodh e fo strì a' bhròin ?"

Mhic Chlatho a’s guirme suil,
Og Fhillein, na dùisg mo chliabh.
Nach robh thu do theine gun mhuig,
'S nach bi sòlas as-ur air thriath?
Cha 'n 'eil llonadh do chlui dhomh fhéin ;
Mar ghréin tha 'n treun do mo thriall :
Tha e coimhead mo cheuma le sòlas,
Gun fhaileas a' còmhnuidh m'a ghnudis.
Suas, Fhillein, gu Mòra nan tèrr;
Tha cuirm anns a'ched sgaoilte.

“ Oisein, thoir dhomh féin mo sgiath,
Na h-ite tha ciar fo ghaoith :
Cuir iadsa mar ri Fillean, a thriath,
Gus nach caill e ach trian d'a chliu.
Thréin Oisein, tha laigs’orm fhéin;
Cuir mise fo bheud sa' chos.

[graphic]
[ocr errors]

Vir-ruptor clypeorum, esto proficiscens.

“An veniet solatium propter imbecillos, princeps ? Non est, Ossiane, meus clypeus mihi ipsi ; Est ille fractus et sparsus super clivum ; Fractæ sunt pennæ avis subfuscæ cælorum Super mea galeâ sub ictibus certaminis. Quando fugit hostis rapide, Erunt patres principum sub solatio ; At surget eorum suspirium usque ad tertiam-(partem), Quando interibunt bellatores in campo. Non cernetur à Folane rex ; Quare esset ille sub vi luctus ?”

Fili Clathûs, cujus est maxime cæruleus oculus, Juvenis Folan, ne expergefacito meum pectus. Nonne fuisti tu ignis sine nebulâ, Et non erit gaudium denuo principi ? Haud est (æqualitas) expletio tuæ famæ mihi ipsi ; (At) instar solis est strenuus meo itineri : Est ille intuens meos passus cum gaudio, Sine umbra commorante circa ejus vultum. Sursum, o Folan, ad Moram tumulorum; Est epulum in nebulâ appositum.

“Ossiane, da mihi ipsi meum clypeum, Pennas, quæ sunt fuscæ super vento: Pone ea juxta Folanem, o princeps, Ut ne perdat ille nisi tertiam partem suæ famæ. Strenue Ossiane, est imbecillitas super me ipsum ; Pone me sub clade in cavernâ.

[ocr errors][subsumed]

Ne erige super me saxum in monte
Præ metu ne quæratur de Folane amplius.
Cecidi ego in meo primo conflictu
Sine fama et sine successu meo telo.
Sit tua vox solùm, o princeps,
In gaudium meo animo abeunti.
Quare esset bardus loquens
De coruscamine juvene à blandâ Clatho ?”

An est tua anima super gyratione ventorum,
Juvenis Folan, qui frangebas clypeos ?
Sit gaudium sequens bellatorem
Per plicaturam asperam fuscarum nubium.
Sunt simulachra tuorum magnorum avorum, Folan,
Eorum formæ propendentes circa suum semen;
Sum ego conspiciens eorum ignem super jugo,
Cæruleam expansionem eorum nebulæ sub nimbo
Circa Moram inter gyrationem venti..
Occurrat gaudium meo fratri,
Reliquisti tu egregios sub luctu.
In circuitum senectutis est hostis,
Famâ subsidente a promerito et eo in nebulâ :
Es tu in solitudine super clivo,
Rex canorum capillorum à Selma.

Posui ego eum in rupe cavernarum
Juxta sonitum fluminum magnorum in nocte;.
Erat rutila stella despiciens de tumulo,
Quæ non exponebat adolescentem in lucem :
Levabant venti tardè ejus cirrum.

Bha mi'g éisdeachd-cha chualas fuaim :
Bha 'n gaisgeach gun tuar am pràmh.
Mar dhealan air neul dubh-dhonn
Ghluais smuainte gu trom mo chliabh ;
Mo shùile mar thein an mo cheann,
Mo cheuma nach mall air sliabh
Measg forum mo chruaidh mhàile.
Tach’ridh mise is righ Eirinn:
Measg co’-thional cheud tach’ridh sinn
C’uim a theicheadh an neul so féin,
A chuir dearrsa nan speur air chul?
Lasaibh tein athair nan cruach,
Lasaibh suas, mo shinns’re féin;
Is cuiribhse mo cheum fo shoillse-
Caithidh mis’an nàmhaid am feirg.
Ach mar tilleadh mise féin,
Tha 'n righ fo bheud is e gun mhac;
Tha liath chiabh measg nàimhdibh an trein
A làmh an robh feum fo smachd.
A chliu a' sìoladh sìos an Eirinn.
Na faiceam gu sìorruidh an sdr
An deireadh nam blár fo smal...
Ach cia mar thilleam féin do 'n righ?
Nach foinich e le brigh m'a mhac?
C’uim nach d'thug thu Fillean o 'n strì ?
Tach'ridh Oisian shios an nàmhaid;
O shùilibh a chairdean tha thriall.
Ard Eirinn a's uaine gleann,

« PreviousContinue »