Page images
PDF
EPUB

Dion air magh glan og nan arma:
Ceil do cheuman o Fhillean san uair.
Mu 'n eol da mi-earbsa m'a chruaidh.
Cha'n éirich nial uam féin, mo mhac;
Cha bhi do theine fo smachd, a thréin."

Fo charraig cheileadh an sonn
Am fuaim nam fonn o Charull thall;
Mi dealradh an sòlas nach gann,
Sleagh Thighmòra am' làimh 's mi triall.
Chunna'mi air chòmhnard Mhoiléna
Baoth bhruaillean a'chòmhraig ag éirigh ;
Stri a' bhàis

ag

iadhadh gu mall; Sluaigh a briseadh fo dealradh nan lann. Bha Fillean mar lasair o speur ; O sgéith gu sgéith garbh cheum an trein; Leagh còmhrag o fhianuis an laoich Is e filleadh an raoin fo mhùig. A nis sios tha triall

gu

stri
Mòr Chathmor an righ 'na armaibh;
Sgiath iolair dubh aomadh m'an cuairt
Thar teine a chruaidh cheann-bheirt.
Gun chùram ghluais e ard cheuma
Mar gu'm biodh sealg Eirinn air làimh,
Thog e suas air uairibh a ghuth;
Thionail Eirinn fo dhubh m'an cuairt;
Thionndaidh 'n anama sios mar shruth
Le iongantas mu'n ceumaibh 's an tuar;
Mar dhearrsa maidne an treun

Protege in acie purum juvenem armorum :
Cela tuos passus a Folane in (hoc) tempore.
Ne sit nota ei diffidentia de suo duro-(ferro).
Haud surget nubes à me ipso, mi fili;
Haud erit tuus ignis sub coercitione, o strenue.”

Sub rupe celabatur heros
In sonitu cantuum à Carrule ex adverso,
Me coruscante in gaudio haud (exiguo) angusto,
Hastà Temoræ in meâ manu et me eunte.
Vidi ego super planitie Molenæ
Insanum tumultum certaminis surgentem ;
Luctamen mortis se-obliquans tarde;
Populos turbatos sub fulgore telorum.
Erat Folan sicut flamma è colo;
A clypeo ad clypeum (erat) ingens passus strenui;
(Evanuit) liquefactum est certamen è conspectu bel-
Implicantis aciem sub nigrorem-vaporosum. [latoris

Nunc deorsum est pergens ad luctamen Magnus Cathmor rex in suis armis ; Alâ aquilæ atrè-se-inclinante in circuitum Super ignem duræ (galeæ) capitis-machinæ. Sine cura movit ille arduos passus Quasi esset venatio Iernes ad manum. Elevavit ille sursum aliquando suam vocem ; Convenit Ierne sub nigrore in circuitum; Reversi sunt eorum animi deorsum instar fluminis Cum admiratione circa suos passus et suum timorem; Sicut coruscatio matutini-temporis (erat) strenuus

Ag éirigh air beinn bha fo fhuaith,
Fear siubhail air astar leis féin
Sealltuinn sios o thaobh a ghruaidh'
Air leirg nan cruth fuar fo dhubh.
Grad o charraig ghlais Mhoiléna
Suilmalla nan ceuman àillidh :
Ghlac darach a sleagh o geal làimh.
Leth-aomta chaochaill i chruaidh;
Bha sùile sìos air righ na h-Eirinn
O fhalbhan is éirigh a ciabh':
Cha strì so measg chairdibh air raon;
Cha chuspaire faoin th' air an réidh,
Mar gu'm biodh òg laoich o Lumon
A'dlùthadh fo shùilibh Chonmhoir.

Mar charraig Runo dùbhradh shuas,
A’glacadh 'nan ruaig na niala,
'S i fàs am measg dubhadh a gruaidh
Thar sliabh nan glas chruach 's nan liath shruth,
Mar sin bu mhò Cathmor Atha
'N àm tional nan sår m'an cuairt.
Mar osagaibh siubhal a' chuain,
Gach aon dhuibh is stuadh f'a còir,
Mar sin a bha 'fhocuill do 'shluagh
Cur a ghaisgich m'an cuairt do ’n tòrr.
An såmhchair cha robh Fillean shuas ;
Bha 'fhocuill measg fuaim a sgéith:
Mar iolair an treun air a'chruaich,
Gach ite fo ghruaim m'a chliabh,

Assurgens super montem, qui fuit sub spectris,
Viatore in itinere (solo) secum ipso
Despiciente deorsum è latere suæ genæ
Super clivum formarum frigidarum sub nigrore.
Est celer a rupe cand Molenæ
Sulmala graduum elegantium:
Eripuit quercus ejus hastam ex candidâ manu.
Semi-propendens expedivit illa duram-(hastam);
Erant ejus oculi deorsum super regem Iernes
Ex agitatione et surrectione cirrorum:
Non est luctatio hæc inter amicos in planitie;
Non scopi vani sunt in plano,
Veluti ac si essent juvenes bellatores à Lumone
Appropinquantes sub oculis Conmoris.

Instar rupis Runonis caligantis supra,
Comprehendentis in earum fugâ nubes,
Et crescentis inter nigritiem suæ genæ [tium,
Super clivo canorum tumulorum et rapidorum torren-
Sic erat major Cathmor Athæ
In tempore conventus egregiorum in circuitum.
Ut flamina pervadentia oceanum,
Unoquoque eorum cum undà eo coram,
Sic erant ejus dicta suo populo
Mittentis suos bellatores circa tumulum.
In tranquillitate non erat Folan supra;
Erant ejus verba inter sonitum sui clypei:
Instar aquilæ (erat) strenuus super tumulo,
Quâque pennâ sub torvitate circa ejus pectus,

E gairm nan gaoth gu charraig féin,
'Nuair a chi e fo cheum na ruaidh
Air Luthar a's dubh-luach'raich raon.

Thaom iad sa' chéile sa' bhlàr,
Ard righre nan sar o thaobh

gu

taobh
A losgadh teine mu anam an sluaigh.
Leum Oisian air sleagh is e triall,
Craobh is carraig dol suas gun ddil
Eadar am blàr is e féin.
Ach chuala mi chruaidh nach robh mall
Measg forum mo mhàile sa' bheinn.
'N ám éirigh an soillse o chruaich
Chunna mi an sluagh a' géilleadh,
An ceuman air ais anns an uair,
Sùile corrach gu 'n gruaidh' ag éirigh;
Thachair tréin am buaireadh a' chath',
Då righ nam flath nan gorm sgiath;
Mdr is dorch am meadhon nan gath
Measg soillse bha garbh strì nan triath.
Bhuail suas mu Fhillean baoth,
Bròn a lasadh 's a' taomadh ro'm' chliabh.

Thàinig mi; cha d'theich an righ;
Cha d'thàinig e le strì a'm' choir.
Mar charraig de eithe anns an fhrith,
Fuar is garbh a bha brigh an t-seoid.
An sàmhchair bha ar ceuma suas
Air dà thaobh buaireidh an t-sruth'.
Thionndaidh sinn mar aon fo ghruaim,

« PreviousContinue »