Page images
PDF
EPUB

TIGHMORA.

DUAN VI.

v. 1-17. “Tha Cathmor ag éirigh sa' charn, 'N glac Fionnghal an lann o Luno ? Ciod a thigeadh do'd chliu-sa san àm, Mhic Chlatho ’n uchd bhain 's nan sùil gorm? Na tionndaidh do rosgan uam féin, A nighean nan treun Innisthorc: Cha chaisg mi do dhearrsa, dhed-gréine, Tha dealradh air m'anam an nochd. Eireadh coille chearbach o Mhdra, Eireadh eadar còmhrag's mi féin. C'uim a chítheam an strì so air chòmhnard, Eagal tuiteam do ’n dubh-chiabhach threun. Am measg nam fonn, a Charuill, taom Ard fhuaim nach 'eil faoin o chlàrsaich. An so tha guth carraig tha caoin, Liath shiubhal shruth baoth o fhàsach. Athar Oscair, tog-sa do shleagh;

TEMORA.

CARMEN VI.

v. 1-17. “Est Cathmor surgens in saxeto; An prehendet Fingalis gladium à Lunone ? Quid accideret tuæ famæ eo tempore, [rum? Fili Clathûs pectoris candidi et oculorum cæruleoNe averte tua lumina à me ipso, O filia strenuæ Inistorcæ : Non reprimam ego tuam coruscationem, jubar solis, Quod resplendet super meam animam hac nocte. Surgat sylva fimbriata à Mora, Surgat inter certamen et me ipsum. Quare cernam certationem hanc super planitie, Præ metu ne cadat nigro-capillatus strenuus. Inter modos, o Carrul, funde Arduum sonum qui non est vanus è cithara. In hoc (loco) est vox rupis, quæ est blanda, Canus cursus fluminis insani e desertis. Pater Oscaris, tolle tu tuam hastam;

Dion air magh glan dg nan arma:
Ceil do cheuman o Fhillean san uair.
Mu 'n eol da mi-earbsa m'a chruaidh.
Cha 'n éirich nial uam féin, mo mhac;
Cha bhi do theine fo smachd, a thréin.”

Fo charraig cheileadh an sonn
Am fuaim nam fonn o Charull thall;
Mi dealradh an solas nach gann,
Sleagh Thighmòra am’làimh 's mi triall.
Chunna' mi air chòmhnard Mhoiléna
Baoth bhruaillean a'chòmhraig ag éirigh;
Strì a' bhàis ag iadhadh gu mall;
Sluaigh a briseadh fo dealradh nan lann.
Bha Fillean mar lasair o speur;
O sgéith gu sgéith garbh cheum an trein;
Leagh còmhrag o fhianuis an laoich
Is e filleadh an raoin fo mhùig.

A nis sios tha triall gu strì Mòr Chathmor an righ 'na armaibh; Sgiath iolair dubh aomadh m'an cuairt Thar teine a chruaidh cheann-bheirt. Gun chùram ghluais e ard cheuma Mar gu'm biodh sealg Eirinn air làimh. Thog e suas air uairibh a ghuth; Thionail Eirinn fo dhubh m'an cuairt; Thionndaidh 'n anama slos mar shruth Le iongantas mu'n ceumaibh 's an tuar; Mar dhearrsa maidne an treun

Protege in acie purum juvenem armorum ::
Cela tuos passus a Folane in (hoc) tempore.
Ne sit nota ei diffidentia de suo duro-(ferro).
Haud surget nubes à me ipso, mi fili ;
Haud erit tuus ignis sub coercitione, o strenue.”

Sub rupe celabatur heros
In sonitu cantuum à Carrule ex adverso,
Me coruscante in gaudio haud (exiguo) angusto,
Hastà Temoræ in meâ manu et me eunte.
Vidi ego super planitie Molenæ
Insanum tumultum certaminis surgentem;
Luctamen mortis se-obliquans tarde;
Populos turbatos sub fulgore telorum.
Erat Folan sicut flamma è cælo;
A clypeo ad clypeum (erat) ingens passus strenui;
(Evanuit) liquefactum est certamen è conspectu bel-
Implicantis aciem sub nigrorem-vaporosum. [latoris

Nunc deorsum est pergens ad luctamen Magnus Cathmor rex in suis armis; Alâ aquilæ atrè-se-inclinante in circuitum Super ignem duræ (galeæ) capitis-machinæ. Sine cura movit ille arduos passus Quasi esset venatio Iernes ad manum. Elevavit ille sursum aliquando suam vocem ; Convenit Ierne sub nigrore in circuitum; Reversi sunt eorum animi deorsum instar fluminis Cum admiratione circa suos passus et suum timorem; Sicut coruscatio matutini-temporis (erat) strenuus

Ag éirigh air beinn bha fo fhuaith,
Fear siubhail air astar leis féin
Sealltuinn sios o thaobh a ghruaidh'
Air leirg nan cruth fuar fo dhubh.
Grad o charraig ghlais Mhoiléna
Sùilmalla nan ceuman àillidh :
Ghlac darach a sleagh o geal làimh.
Leth-aomta chaochaill i chruaidh;
Bha sùile sìos air righ na h-Eirinn
O fhalbhan is éirigh a ciabh':
Cha strì so measg chairdibh air raon;
Cha chuspaire faoin th'air an réidh,
Mar gu'm biodh òg laoich o Lumon
A’ dlùthadh fo shùilibh Chonmhoir.

Mar charraig Runo dùbhradh shuas,
A'glacadh 'nan ruaig na niala,
'S i fàs am measg dubhadh a gruaidh
Thar sliabh nan glas chruach 's nan liath shruth,
Mar sin bu mhò Cathmor Atha
'N dm tional nan sår m'an cuairt.
Mar osagaibh siubhal a' chuain,
Gach aon dhuibh is stuadh f'a cdir,
Mar sin a bha 'fhocuill do 'shluagh
Cur a ghaisgich m'an cuairt do 'n torr.
An sàmhchair cha robh Fillean shuas ;
Bha 'fhocuill measg fuaim a sgéith:
Mar iolair an treun air a' chruaich,
Gach ite fo ghruaim m'a chliabh,

« PreviousContinue »