Page images
PDF
EPUB

Thàinig Foldath gun tuar am fuil;
Chunnaic is'e air uairibh o stuadh,
E'g a cheileadh air uairibh an ced.
A' briseadh fo rachd na deoir
Bha 'fios mu thriath mòr air làr,
Dhise bha 'n dearrsa bu chòrr
O’anam an uair bu mhòr stoirm.
Bha thusa ma dheireadh air chul,
A Dhearrsa-Léna nan sùil gorm.

Garbh chearbach o fhuaim shruthan Lubair
Theich Bolga gu cùlaobh nan sliabh;
Bha Fillean m'an ceumaibh a' dlùthadh;
Air an fhraoch chuir e dubhra bàis.
Bha solas ard Fhionnghail m'a mhac.
Ghluais Cathmor fo thlachd nan gorm sgiath.

Tréig, a Chlatho nan gorm shùil,
Tréig-sa talla nan ùr theud;
Faic dearrsa tha dealradh gu'chul;
Tha seacadh nan sluagh m'a cheum.
Na coimhid ni 's fhaide's e dorch';
Gu h-eatrom o chaol-mheadhon clàrsaich
Buaileadh oighe nan sår am fuaim;
Cha shealgair tha tearnadh o'n fhàsach,
O dhealta air carnaibh nan ruadh ;
Cha chrom e am bogha air gaoith;
Cha chaill e 'liath fhiui air magh.

Fada shíos an dearg a' chòmhraig,
Faic comhstri

gu

dhomail r'a thaobh

Venit Foldathus sine colore in sanguine ;
Vidit illa eum nunc e nube,
Et se-celantem nunc in nebula.
Prosilientis sub singultà in lacrymas
Fuit ejus notitia de principe magno super humo,
Illi fuit coruscatio quæ erat eximia
Ab ejus anima, quando erant magnæ procellæ.
Fuisti tu ultima eum ponè,
Dersalena oculorum cæruleorum.

Vastè-fimbriata à sonitu fluentorum Lubaris
Fugit Bolga ad tergum clivorum;
Erat Folan circa eorum vestigia arctè-appropinquans ;
Super ericain immittebat ille obscuritatem mortis.
Erat gaudium altum Fingalis circa suum filium.
Movit-se Cathmor sub decore cæruleorum clypeorum.

Relinque, Clatho cæruleorum oculorum, Relinque tu aulam novarum chordarum; Aspecta coruscamen quod splendet usque ad tergum; Quod est arefaciens populos circa ejus gradum. Ne aspice longius, quoniam caligat; Leviter ex tenui medio cithara Pellant virgines heroum earum sonum; Non venator est qui descendit a desertis, A rore super saxetis rufarum; Non curvat ille arcum super ventum; Non perdit ille canam sagittam in agro.

Procul infra in rubore certaminis, Aspice certamen confertum ad ejus latus

[blocks in formation]

Ag imeachd an iadhadh an strl,
Bàs mhìlte a' direadh m'a lann.
Tha Fillean mar thanas nan speur,
A thearnas treun o chearb nan sian;
Tha'n fhairge am bruaillein fo’cheum
Is e leumadh o thonn gu tonn;
Tha 'astar a'lasadh 'na dhéigh;
Crathaidh innise an ceud cheann
Air cuan ag éirigh gun bheus thall.

Tréig a Clatho nan gorm shùil,
Tréig-sa talla nan ùr theud.

Euntis in obliquitate concertationis,
Morte millium surgente circa ejus telum.
Est Folan sicut spectrum cælorum,
Quod descendit violens ab orâ nimborum ;
Est æquor (horrescens) in horrore sub ejus passibus
Subsilientis ab unda ad undam ;
Est ejus iter flammescens id ponè;
Quatiunt insulæ sua centum capita

(verso. Super oceano surgente (immane) sine modo ex ad

Relinque, Clatho cæruleorum oculorum, Relinque tu aulam novarum chordarum.

« PreviousContinue »