Page images
PDF
EPUB

Ach cha till thu gu siorruidh, a threin,
Le faoibh o do cheud naimhdibh.”

Thaom Fillean an ruaig thar Eirinn,
Es'a leantuinn ro'threun fhuaim an raoin.
Ach triath air thriath thuit Mòrbheinn sios
Fo dhubh fheirg gun chéill' Fholdaith.
Fada thall air slios nan sliabh
Le tuille a's trian de chòmhrag.
Sheas Dearmud an àigh fo ghruaim,
Slol Shelma m'an cuairt a' taomadh.
Bhris Foldath a sgiath fo 'lainn;
Theich a shluagh gu mall air sliabh.

An sin thuirt an nàmhaid le mòrchuis, “ Theich iadsa, a's thòisich mo chliu. A Mhalthos, gu Cathmor nam mòr ghnìomh, Cuireadh faire air mòr thonn a' chuain; Air talamh tuitidh nàın haid treun; Mu lochan fo bheinn bidh ’uaigh; Cha'n éirich fonn mharbh-rann da féin; Bidh thanas gun fheum fo ghruaim An ceð mu lòn cuilceach a' chàthair." Chuala Malthos an smuainte ciar A dhearg shùil cur sìos is sdmhach; Math'aithne air mòirchuis an triath': Chuir e shealladh mu 'n righ air ard bheinn ; Thionndaidh e an dorchadh a chléibh Is bhuail an treun a lann an còmhrag.

An caol ghleannan Chlòna fo dhubh

At non redibis tu in æternum, o strenue,
Cum exuviis à tuis primis hostibus.”

Effudit Folan fugam super Iernen,
Ipse insequens per vehementem sonitum aciei.
At princeps super principem, cecidit Morven deorsum
Sub atrâ irâ sine ratione Foldathi.
Longè ex adverso super latere clivorum
Cum pluribus quam tertiâ (parte) certaminis *
Stetit Dermid faustitatis sub torvitate;
Prole Selmæ in circuitum se-fundente.
Fregit Foldathus ejus clypeum sub suo telo;
Fugit ejus populus tarde super clivum.

In illo-(tempore) dixit hostis cum superbia, “ Fugerunt illi, et cæpit mea fama. O Malthe, ad Cathmorem magnorum facinorum, Ponat vigiliam ad magnam undam oceani ; In terrâ cadet hostis strenuus; Juxta lacusculum sub monte erit ejus sepulchrum; Non surget cantus næniarum illi ipsi ; Erit ejus spectrum sine vi sub tetricitate In nebulâ circa pratum.paludosum arundineum musci.” Audivit Malthus in cogitationibus fuscis Suum rubrum oculum mittens deorsum et tacitus; Est optima ejus notitia de superbiâ principis : (Direxit) misit ille suum intuitum ad regem in alto Vertit-se ille in tenebris sui pectoris [monte; Et immisit strenuus suum telum in certamen. In angustà convalle Clonæ sub nigrore

* i. e, exercitus.

[ocr errors]

Est inclinatio duarum arborum super flumen;
Illic stetit tacitus in mærore
Semen Duthnonis certaminum eximiorum;
Sanguine se-effundente et circumdante ejus latus,
Ejus clypeo fisso et fracto super campo.
Ad rupem stabat ejus hasta magna.
Quare, o Dermid, ita tristis tuus luctus ?
“Sum ego audiens asperum sonitum certaminis
Et meos amicos in planitie (solos) secum ipsis,
Meis passibus tardis super magno agro,
Et clypeo fracto in concertatione (inutili) sine usu.
An erit ille semper sub victoria ?*
Erit Dermid in sepulchro cum gloria,
Paulo antequam surgat obscuritas sursum.
Vocabo ego tete ad certamen,
Et occurram ego superbiæ Foldathi.”

Prehendit ille şuam hastam cum gaudio fusco,
Filio Mornæ principe juxta ejus latus.
“Nate Duthnone, reprime tu tuam celeritatem;
Sunt tui passus sine colore sub sanguine;
Haud est tibi cæruleus umbo tui clypei;
Quare cadat princeps sine armis ?”
“Semen Mornæ, mihi (trade) tuum clypeum;
Sæpius inflexit ille deorsum certamen :
Sistam ego ejus iter super campo.
Semen Mornæ, ecce saxum in planitie;
Saxum, quod sustulit ejus canum caput supra
Per gramen, quod sonat in vento:

* i. e. victor.

Tha treun do mo chinneadh san uaigh;
Taisg an sin mi suas san oidhche.”

Ghluais e gu mall air a' chruaich;
Chunnaic e fo bhuaireadh an raon,
Garbh dhearrsa a' chòmhraig dol suas
Briseadh mu'n cuairt da gu claon.
Mar lasair an oidhche sa' ghleann
Ag éirigh fada thall san fhraoch,
A nis a' mùchadh fo mhuig a ceann,
A nis a' togail a dearg shruth baoth
'N ám éirigh is aomadh nan gaoth :
Mar sin fhéin a thachair còmhrag
Sùile Dhearmuid na mòir sgéith.
Roimh shluagh bha ceuma mòr an Fholdaith
Mar chiar luing air faobhar nan stuadh,
Nuair a ghluaiseas i mach o dhà Innis
Dol air h-aghairt 's a' tilleadh air chuan
Measg bhuaireidh an fhuair ghairbh ré.

Chunnaic Dearmud le feirg a thriall; Chuir e suas gu 'thrian a neart; Ach threig e cheumaibh air sliabh; Thuit deura o threun nam feart. Chuir e stoc athar fo fhuaim ; Bhuail e tri chuairt a mhòr sgiath ; Tri chuairt a ghairm e ceann an t-sluaigh : Chuala Foldath e shuas, an triath, Measg gàire is fuaim a'chòmhraig. Chunnaic Foldath le solas an treun;

n

IS

« PreviousContinue »