Page images
PDF
EPUB

shall the Lord your God raise up unto you of your bree thren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you.

૨૨ કૈનકે સુશાએ બાપ દાદાને નીશચે કહું કે તમારો દેવ પરભુ તમારા ભાઈઓમાંથી માહારા શરખા એક ભવીશ કેહેનારને તમારેશારૂ ઊતપન કરશે જેટલાં તે તમને કહેશે તે શઘલાં પર ભાણે તમે તેનું શાંભલા

23 And it shall come to pass, that every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people.

૨૩ ને એમ થશે કે હરેક નાંશ જે તે ભવીશ કહેનારનું નીં શાંભલશે તો લેાકેાનાંથી તેનો પુરા નાશ કરાશ

24 Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days.

૨૪ વલી શરવ ભવીશ કહેનારોએ શાનુએલથી ભાઁીને જે પછી આએવા જેટલાએ કહું તેએ પણ આ દાણાડાઓ શસઁધી ખબર અગાઊથી કહીએ

25 Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.

૨૫ તને ભવીશ કેહેનારાના વંશ તથા જે બંદોબશત દેવે આપ શુા બાપ દાદા સાથે કરીને આબરહાનને કહું કે તાહારા વંશના કારણથી પરથવી પરની શઘલી વરણુ આશીરવાદ પાઁભશે તેના વં શ તને છે

26 Unto you first God, having raised up his Son Jesus sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.

૨૬ દેવે પોતાના દીકરા ઈશ્યુ ખીશને ઊડાડો ને તે તમારી

ઝુડાઈથી તન હરેકને પાછા ફૈરવે એમાટે તમને કલાણ આપવાને તેણે તેણેને પહેલાં તમારી પાશે નોકલાઈ

CHAP. IV. ચાથો અધો

1 And as they spake unto the people, the priests, and the captain of the temple, and the Sadducees, came upon them,

૧ ને તે લોકોને કહેતા હુતા તાારે ઈઆજકા તથા મંદીરનો શરદાર તથા શાદુકી તે પર ઊઠી આએવા

2 Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead.

૨ તેઓ લોકોને ઊપદેશ કરતા ને નીંગએલાનું પાાઁ ઊઠ ૐ ઇશ્યુને આશરે થાણે તેહેની કથા કેહેતા હતા માટે એ નાખુ

શ થ

3 And they laid hands on them, and put them in hold unto the next day: for it was now eventide.

૩ ને એઓએ તેઓ પર હાથ નાંખા ને તેવેલા શાંહાંજ પડી હુ તી માટે ખીન્ન દાહાડા લગી [તેને] બંદીખાનામાં રાખા

4 Howbeit many of them which heard the word believed; and the number of the men was about five thousand.

૪ તાપણુ જેમાએ તે વાત શાંભલી હુતી તેનાંથી ઘણા એકે વીશવાશ રાખો ને તે લોકોની ગણતી હુન્નર પાંચેક થઈ

5 [ And it came to pass on the morrow, that their rulers, and elders, and scribes,

૫ ને બીજે દાહાડે અન થી કે તેના અધીકારીઓ તથા ઘર ડાઓ તથા શાશતી

6 And Annas the high priest, and Caiaphas, and John,

and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem.

હું તથા આનના સુખી ઇઆજક ને કાળ તથા ઈહોન તથા આ લેકમાંંદર તથા સુખી ઈચ્છાજકના શગામાંના જેટલા હુતા એએ ઈરૂશાલેનનાં એકઠા થ

7 And when they had set them in the midst, they asked, By what power, or by what name, have ye done

this ?

૭ ને એઓએ તેને વચમાં ઊભા કરીને પુછું કે કહે અધીકારે અથવા કહે નાંને તને એ કહ્યું

8 Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people, and elders of Israel,

૮ તાહારે પીતરે પીતર આતમાથી ભરપુર થઈને તેઓને કહું કે આ લોકોના અધીકારીઓ તથા ઈશરાએલના ઘરડા

9 If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole;

૮ એ ઊપકાર જે આ નખલા નાઁણુશ પર કરા ને તે શી તરહુ ના થએ તે શમઁધી ને આજ હમારી પરીખશા કરાએછે

10 Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole.

૧૦ તો તમ શરવને તથા ઈશરાએલી સઁધા લેાકાને એ ભાનુમ થાએ કે ઈશ્યુ ખરીશટ નાની ગેને તને ભરણુથંભે નારીનાંખા ને નૈને દેવું ભરીગએલાઓમાંથી પાળેા ઊઠાંડે તેનાજ નાઁનથી [એટ લે] તેથીજ આ નાઁણુશ તમારી શાંહાંનાં હીમાંં શા[થઈને] ઊભા રહાછે

11 This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner.

૧૧ જે પથર તન ઘર બાંધનારાઓથી નાપસઁદ કરા તે એન છે તે ખુણાનું ભથાણું થછું

12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved,

૧૨ ને બીન કાઈથી પણ તારણ નથી કેમકે હેલું બીજું કોઈ નામ આકાશ તો માણશોનાં આપેલું નથી જેથી આપણું તારણ થઈ શકેછે

13 | Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of then, that they had been with Jesus.

૧૩ ને એમાએ પીતરની તથા ઈહાનની હીનત નૈઈને તથા તે વગર ભણેલા તથા ઊણા છે એમ જંણીને અચરત કીધું ને તેઓ ઈચ્છુની શાયે ચાલતા હતા અને એએ તેને

લખા

14 And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it.

૧૪ ને તેની શાથે તે શના કરેલા નાંણશને ઊભા રહે તાં નેઈને ઊલટું કહેવાનું એએની પાશે કંઇ નહાવું

15 But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,

૧૫ પણ તેઓને નામેશભા બાહાર જવાના હુકન કીધા પર એએ માણેના વીચાર કરતાં કહ્યું

16 Saying, What shall we do to these uen! for that indeed a notable miracle hath been done by them is ma nifest to all them that dwell in Jerusalem; and we can. not deny it.

૧૬ કે તે નાંણુયોને આપણે શું કરીએ કેમકે તેઓએ એક

અરીધ ચમતકાર કીધો ખરો એ ઇશાલેમમાંના શઘલા રહે નારાઓને પરગટ [છે] ને આપણાથી ના કેહેવાતી નથી

17 But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name.

૧૭ પણ લોકોમાં તે વહતું ની તે માટે આપણે શાીપડે તેઓને ધમકાવીએ કે તે ફરી એ નાંનથી લોકોમાંના કોઇને ન

કહું

18 And they called them, and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.

૧૮ તાહાર એઓએ તેઓને બોલાવીને ઇશ્યુના નાંનથી તેઓ કંઇ ન કેહું ને ઊપદેશ ન કરે હેવા તેઓને હુકમ કીધો

19 But Peter and John answered and said unto then, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye.

૧૯ પશુ પીતરે તથા ઇહોને જવાબ દેતાં એને કહ્યું કે દેવના કરતાં તમારૂં વહુ માંનવું દેવની નજરમાં ઘટારથ છે કે નહીં એ તને ડરાવા

20 For we cannot but speak the things which we have seen and heard.

૨૦ કેમકે જે હુને દીઠાંને શાંભલાંછે તે કહા વીના હુને રી શકતા નથી

21 So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them, because of the people: for all men glorified God for that which was done.

૨૧ તાારે એએએ લોકોને લીધે તેઓને દંડ કરવાનું કંઈ કારણ નીરખતાં તેઓને વહુતા ધમકાવીને મુકીદીધા કેમકે જે થઊં હતું તેથી શઘલા [લાક] દેવની તુતી કરતા હતા

« PreviousContinue »