Page images
PDF
EPUB

ૐ બાપતીશન કરાઉં ને તેજ દાડે હાર તણુંક નાશ તે આની ગભ] વધરા

42 And they continued stedfastly in the apostles' doetrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.

૪૨ ને તેઓ નાકોલાના ઊપદેશમાં તથા નેલાપમાં તથા રોટલા ભાજવામાં તથા પરારથના કરવાનાં થીર લાગુ રીં

43 And fearcame upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.

૪૭ તાહારે હક નાણુશ પર બીીક આવી ને મોકલેલાઓથી અચરત તથા ચનતકાર ઘણા થ

44 And all that believed were together, and had all things common;

૪૪ ને બીશવાશ કરનારા શરલ એકઠા હતા ને ઘતાં વાંનાઁ તેઓને બરાબર માઁ

45 And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need.

૪૫ ને તેઓએ પોતાની નીલકતો તથા શાનાનો વર્યાં પછી જૈન હરેકને અગત હતી તેન શરવને તે વેહેંચી આએવું

46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,

૪૬ ને તે એકચીતે રાજ રાજ મંદીરમાં લાગુ રહેતા ને ઘેરે ઘેર રોટલા ભાંજતા આનંદ તથા એક ભનની શાઈથી પાતાનું અન ખાતા હતા

47 Praising God, and having favour with all the peo. ple. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

૪૭ તેઓ દેવની તુતી કરતા ને શરવ લોકોની પાશે કીરપા

પ્રાંનતા હુતા ને જે તારવાના હતા તેઓને પરભુ રોજ રોજ મંડ લીમાં વધારતા જતા હતા

CHAP. III. તીને અવો

1 Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour.

૧ ને પરારથના વેલા [એટલે]તીજે પાદરે પીતર તથા ઈહોન બેહુ નલીને મંદીરમાં જતાં હુતા

2 And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

૨ તાહારે પોતાની નાના પેટથી લુલા એક માઁશને લાકો લઇ જતા હુતા જેહેન તે મંદીરના શ્રુંદર કહેવાએલા બારણુા પર એશારૂ દાણાડી બેશાડતા હુતા કે મંદીરમાં જનારાઆ પાશે તે ભીખ માગે

3 Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.

૩ તેણે પીતરને તથા ઇહોનને મંદીરમાં જતાં દેખીને ભીખ ભાગી

4 And Peter, fastening lis eyes upon him with John, said, Look on us.

૪ તેવારે પીતરે ઇહાન સુધર્યાં તે પર ધારીને કહું કે હુમા શ્રી ગમ ને

5 And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.

૫ ને તે તેની પાશેથી કંઈ પાંને માટે ઊભેટ કરીને તે આની ગમ તેણે મન રાખું

6 Then Peter said, Silver and gold have I none ; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.

૬ તેવારે પીતર કહું કે રૂપું અથવા જીંનું માહાી પાશે નથી પણ નાહારી પાશે જે છે તે હું તને આપુંર્ધા ઈશ્યુ ખરીથટ હું નાનીના નાંનથી હું ઊઠ ને ચાલ

7 And he took him by the right hand, and lifted int up: and immediately his feet and ancle bones received strength.

૭ પછી તેણે જમણા હાથ પકડીને તેણેને ઊઠાડો ને તુરત તેહુ ના પગમાં તથા ઘૂંટીઓનાં તેર આએવું

8 And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.

૮ તારે તે કુદતા ઊભા થઓ ને માલા ને ચાલતા કુરતા તથા દેવની શતુતી કરતા તેની શાથે મંદીરનાં પેઠો

9 And all the people saw him walking and praising. God:

૪ ને શરવ લાંકે તેને ચાલતા તથા દેવની શતુતી કરતો દીઠા

10 And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto lim.

૧. ને તેને લખો કે મંદીરના સુંદર બારણા પર ભીખ માગ ના શારૂ જે બેશતા હતા તે એજ છે ને તેણેના પર જે થી હુડું તે થી તેઓ અચરતે તથા બીશનેથી ભરાઈ ગ

11 And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering. ના થ તે પીતરને તથા ઇહાનને પકડી રા

૧૧ ને જે ખુલા

હુતો તાહાર શૈયા લાક બહુ અચરત પાઁનીને ચુલેમાનની કહેવામ લી પરશાલમાં તેની પાશ એકઠા દેાડી આએવા

12 [ And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?

૧૨ તાહાર પીતરે [તે] જેઈને લોકોને જવાબ દીધો એ ઈશ રાએલી નાંણશો તને એ પર કેમ અચરત કરાણે ને હુમને કેમ નૈઈ રહાછે જેમ હને પોતાને શામરથ અથવા શુભકતીએ એ નાંણુશને ચલાએવો હોએ તેન

18 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our Fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.

૧૩ આબરહાનના તથા ઇશાકના તથા ઈઆકુબના દેવે એટ લે] હુમારા બાપ દાદાના દેવે પેાતાના દીકરા ઈશુને મીના ભાન કીધો તેને તને પકડાએવા ને પીલતે તેને સુકીદેવાનું ઠરાએલું તાહારે તેની આગલ તને [તેન] નાકબુલ કીધો

14 But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you;

૧૪ પણ તમે તે તે પીતરને તથા નીતીવાનને નાકબુલ કીધો ને એક ખુની તમને અપાએ માટે નાણું

15 And killed the Prince of life, whom God hath raised from the dead; whereof we are witnesses.

૧૫ ને જીવનના અધીકારીને ભાવીનાંખા ગેને દેવે નીંગએલા આમાંથી ઊઠાડા તેના શાહેદ હુને ઇએ *

16 And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

૧૬ ને તેના નૉન પર વીશવાશ રાખાથી જેહુને તને છુટો ને લખાા તેને તેના નાંને મજબુત કીધાં હા તે પરના બીશ વાગે તેહેને આ પુરૂં શાનપણું તન શરવના દેખતાં આએવુંકે

17 And now, brethren, I wot that through ignorance ye did it, as did also your rulers.

૧૭ ને એ ભાઇઓ તને તથા તેમજ તમારા શરદારોએ પણ મગનાનતાથી [તે] કીધુંછે એ હું નથ્થું॰ઊં

18 But those things, which God before had shewed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled.

૧૮ પણ દેવે પોતાના બધા ભવીશ કેહેનારાઓનાં નાહાથી અગા ઊ જે કાં હતાં કે ખરીશટ દુખ શેશે તે એનજ તેણે પુરાં કીધાં છે મ

19 | Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;

૧૯ તો હવે તમારાં પાપ ભુંશી નંખાએ તેમાંટે તમે પાતાળે કરા ને મનમાં ફરવા કેમકે પરભુની આગલથી તાજગીના વખ તા આવશે*

20 And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:

૨૦ ને તમને અગાઊ પરગટ કરેલા ઈશ્યુ ખરીશઢને તે મોકલશે

21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.

૨૧ ને દેવે જગતના આરંભથી પેાતાના શઘેલા પીતર ભવીશ કોઠુનારાઓનાં હાથી જે જે શસઁધી કાંછે તે રાધેલાં વાંનાંની Âપુરણુતા કરવાના વખત સુધી આકાશને તેણેને લઇરાખવા પડેછે 22 For Moses truly said unto the fathers, A proplet

« PreviousContinue »