Page images
PDF
EPUB
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

૨૪ કેમકે દેનેતીઅશ નાંને એક શાની જેણે આરતેનીશ નાં રૂપાનાં ડેહેરારાર તઇઆર કરાવવાથી કારીગરોને ઘણી કનાઇ

કરાવી

25 Whom he called together with the workmen of like occupation, and said, Sirs, ye know that by this craft we have our wealth.

૨૫ તેણે તેને તથા હેવાં કાઁન કરનાર બીઘ્નઓને એકઠા કરી ને કહું કે આ નાણુશા તને બ્નાછે કે એ ધંધાથી આપણું જીવન છે

26 Mloreover, ye see and hear, that not alone at Ephe sus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying, That they be no gods which are made with hands:

૨૬ તા તને લુછી ને શાંભલાદ્દો કે એકલા એશશનાં નહીં પણ ઘણું કરીને આખા આશીઓનાં એ પાઊલે બહુ લોકાને અન કહેતાં નનાવીને પૂરવાળું કે હાથથી કરાએલાં દેવ નથી*

27 So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.

૨૭ ને આપણા એ ધંધો અપનાનમાં જવા લાગેછે એકલું એ નહીં પણ જે આરતેનીશ માહાદેવીને આખા આશીઆ તથા જગત ના રાંધા લેક પુજેણે તેણેનું મંદીર તુચ્છ ગણાએ ને તેહેનો નીના નાશ થાએ

28 And when they heard these sayings they were full of wrath, and cryed out, saying, Great is Diana of the Ephesians!

૨૮ ને એ તે શાંભલીને કરાયે ભરપુર થઈગ ને ખુન પાડ તાં બોલા કે એશશીઓની આરતેનીશ નોહાટી છે

29 And the whole city was filled with confusion: and

having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rashed with one accord into the theatre.

૨૫

ને આખું શેહેર ગડબડાટથી ભરાઈગઊં તાહારે તેઓ માર્કેટો નીના ગાઈઅશ તથા આવીશતારખશ જે મુશાીમાં પાઊલના શાથી હતા તેઓને ખેંચીને એકચીતે તમાશાની જંગે દેાડીગ

30 And when Paul would have entered in unto the people, the disciples suffered him not.

૩૦ તાારે પાઊલે લોકોનાં પેશવા ચાહું પણ શીશોએ તેહેને જવા દીધો નહીં

31 And certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theatre.

૩૧ ને આશીઓના અધીકારીઓમાંંથી કેટલાએક જે તેઢુના ની તર હતા તેઓએ તેને વીનંતીથી કેહુવાડી નાકહ્યું કે તે પેાતાને તમા શાની જંગેનાં ન શાપે

32 Some therefore cried one thing, and some another; for the assembly was confused: and the more part knew not wherefore they were come together.

૩૨ તારે લેાક ગભરાયેલા હુતા ને પોતે શા કારણે એકઠા મલા એ તેઓનાંના નેાટા ભાગે પણ નણું નહી માટે તેઓએ જુદી જુદી ખુન પાડી

33 And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. And Alexander beckoned with the hand, and would have made his defence unto the people.

૩૩ ને ઇહુદીઓએ આલેકશાંદરને આગલ કડીને ભીડનાંથી કાહાડા તાહારે આલેકશાદરે હાથેથી ઇશારા કરીને લોકોની આગલ પોતાની તાડ કાણાડવા ચાહી

34 But when they knew that he was a Jew, all with one voice, about the space of two hours, cried out, Great is Diana of the Ephesians!

૩૪ ૫ણ તે ઇહુદી છે અન તેઓએ નશું માટે ઘડી પાંચેક લગી શહુએ એક શદે . ખુમ પાડી કે એશશીઓની આરતેનીશ નેહા ટી છે

..

35 And when the town clerk had appeased the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?

૩૫ ને દીવાને લોકાને ચુપ કરાવીને કહું કે આ એશશી લોકા કહું નાંણુશ નથી અઁણવું કે એપ્શશીઓનું શેહેર આરતેનીશ માહા દેવીનું એટલે આકાશથી પંડેલી સુરતીનું શમાલનાર છે

36 Seeing then that these things cannot be spoken against, ye ought to be quiet, and to do nothing rashly,

૩૬ એ વાતનું ઊલટું કહેવાતું નથી માટે તમને ચેનમાં રેહેવું ને જલદીથી કંઈ ન કરવું ઘટારથ છે

37 For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess.

૩૭ કનકે તને એ નાંણશાને ીઓં લાએવાળેા જે મંદીરોમાંનુ ચારનાર નથી ને તમારી દેવીની નીંદા કરનાર પણ નથી

38 Wherefore if Demetrius, and the craftsmen which are with him, have a matter against any man, the law is open, and there are deputies: let them implead one another.

૩૮ એ શારૂ ને દેનેતરીઅશને તથા તેની શાથેનાં કાઁન કરનારા ને કાઇ પર કંઇ દાવા હોએ તા નાએશના ઊંઘાડી છે ને વકીલો પણુ છે તેઓ એક બીનથી શવાલ જવાબ કરે

39 But if ye inquire any thing concerning other mat ters, it shall be determined in a lawful assembly.

૩૮ પશુ ને કંઈ બીજી બાબતા શમઁધી પુછ્યુ હોએ તા ઘટારથ મંડલીમાં તે ઠરાવાશે

40 For we are in danger to be called in question for this day's uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse.

૪૦ કેમકે જેથી હુને આ ભીડ થવાનું કારણ કી શકીએ દેવું કંઇ નીમીત ન છતાં હુને આજના ડુંગાના શસંધી તનત પાંમવા ની બીીકનાં ઇએ

41 And when he had thus spoken, he dismissed the assembly.

૪૧ ને તેણે એ વાતો કીને મંડલીને બીદાએ કીધી

CHAP. XX.

વીશના અધો

1 And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed, for to go into Macedonia.

૧ ને હુંગાના થઈચુકા પછે પાઊલે શીશાને બાલાએવા ને તે એને ભેટીને નાકેદોનીમાં જવાને તે નીકળે

2 And when he had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece,

૨ ને તે પરાંતોમાં ીને તથા તાંહાઁનાઓને બહુ વાતોથી બોધ કરીને હેલલાશનાં આએવા

3 And there abode three months. And when the Jews laid wait for him as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia.

૩ ને તાંહાઁતરણ્ નીના રહેા પછી હાડીએ અાભનાં જવા

« PreviousContinue »