Page images
PDF
EPUB

લેવાને કહી રીતે નજર કરીછે એ તો શીનાને કહુ

15 And to this agree the words of the prophets; as it is written,

૧૫ ને ભવીશ કહેનારોની વાતા હૈની શાથે નો જૈન સખેલી છે તેન મ

16 After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up.

કે

૧૬ કે હવે પછી હું પાછું આવીશ ને દાઊદને પડેલા નાંડવા પા છે. બનાવતાં તેહેની ભાગ તૂટોને રચીશ ને તેહેને પાછો ઊભા કરીશ

17 That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things.

૧૭ એમાંટે કે બાકી રહેલા લાક તથા શઘલા પરદેશી જેઓ પર માહારૂં નાઁન કહેવાર્ધું તેઓ પરભુને શોધ પરભુ જે એ શૈધાં કરેછે તે અન કહેછે

18 Known unto God are all his works from the beginning of the world.

૧૮ દેવને પોતાનાં શરવે કાંનો જગતના આરંભથી ભાલુન છે

19 Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God ૧૯ માટે નાહારો ઠરાવ એંન છે કે પરદેશીઓમાંથી દેવની ગન જે છે તેઓને આપણે તાદી ન દઈએ

20 But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood,

૨૦ પણ તેઓને એંમ લખી નાકલીએ કે તેને સુરતીઓનાં નલીનપણાઁથી તથા છીનાલાથી તથા ગુંગલાઈને નરેલાંથી તથા તે હીથી વેગલા રહેવું

21 For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.

૨૧ કેમકે સુશાની વાત હરેક શાબતે શુભાઓમાં વાંચેલી થઆ શ્રી તેહેના પરગટ કરનારા અશલ પેડ઼ેડીથી હરક શેહેરમાં છે

22 Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the breth

ren.

૨૨ તારે આખી મંડલી ક્ષુધાઁ નાકલેલાઓને તથા વડીલોને શારૂં લાગ્યું કે પોતે પોતાનામાંથી વીણીલીધેલાં નાંણુશને[એટલે] ઇહુદાને જેહેની અટક બારશાખા તથા શીલાશને જે ભાઇઓમાંના સુખી પુરશ તેઓને પાઊલની તથા બારણબાની શાથે અંતીખ માઁ મોકલે

23 And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:

૨૩ તેઓની હશતક એએએ એન લખું કે અતીખનાં તથા અરાનાં તથા કીલકીમાં પરદેશીઓનાઁના જે ભાઈ છે તેને માલેલા તથા વડીલ તથા ભાઈની શલાન

24 Forasmuch as we have heard that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law to whom we gave no such commandment:

૨૪ હુને હેવું શાઁભલું કે કેટલાએકે હુમારામાંથી જઈને વાતોથી તમને ચંતાતુર કરીને તમારાં મનોને ઊપર તલે કરતાં કહું કે ત મારે ફૈનત લેવી ને નેનશાશતર પાલવું—તેઓને હને [હેવા] હું કન નાહાતા આએપે

25 It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul.

૨૫ તે પર હુને એક ચીતે એકઠા થઞ છતાં હનને શારૂં લાગ્યું કે હુમારા વાહાલા બારણુભા તથા પાઊલ જે નાણુશોએ હુમારા પર ભુઇ ખરીશટના નાંમને શારૂ પાતાના જીવ શાંપાછું

26 Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.

૨૬ તેઓની શાથે વીણીલીધેલાં નાઁશને તમારી પાશે નાક લીએ

27 We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth.

૨૭ માટે હુને ઇહુદાને તથા શીલાશને કલાછે ને તેઓ પણ ખાલવાથી અનજ કહેશે

28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;

૨૮ કેમકે એ જરૂરી વાતા વગર તન પર વહતા ભાર ન ઝુકીએ એંમ પલીતરતભાને તથા હુનને શારૂં લાગુંછે

20 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.

૨૪ [એટલે] સુરતીઓને અરપણુ કરેલાંથી તથા લોહીથી તથા ગુંગલાઇને મરેલાંથી તથા છીનાલાયી તમારે આધા રહેવું એએથી જે તમે પેાતાને શનાલી રાખશો તેા શારૂં કરશા તને મુખી રહેા

30 So when they were dismissed, they came to Antioch; and when they had gathered the multitude together they delivered the epistle:

B

2

૩૦ પછી તે વીટાગી પાંનીને અતીઓખનાં આએવા ને તે ઓએ ભડલીને એકઠી કરીને પતર આએવું

31 Which when they had read, they rejoiced for the consolation.

૩૧ ને તેઓએ તે વાંચીને તેણેમાંના ઝુંબાધથી આનંદ કીધો

32 And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

૩૨ ને ઇહુદા તથા શીલાશ જે પોતે પણ ભવીશકેહેનાર હુતા તેઓએ ઘણી વાતાથી ભાઇઓને ઊપદેશ કરીને થીર કીધા

33 And after they had tarried there a space, they were

let go in peace from the brethren unto the apostles.

૩૩ ને તે કેટલાએક દાણાડા રીને મોકલેલાઓની પાશે[જવા ને] ભાઈઓથી કુશલતાએ વીદાગરી પાંના

34 Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.

૩૪ ૫ણ શીલાશને તતા રહેવું શારૂં લાગ્યું

35 Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.

૩૫ પાઊલ તથા બારણબા તથા બીન ઘણા પણ પરભુની વાતનો ઊપદેશ કરતા તથા શારા શમાચાર પરગટ કરતા અંતી ઓખનાં રહા

36 | And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do.

૩૬ ને કેટલાએક દાહાડા પછી પાઊલે બારણુબાને કહું કે જે

હરેક શહેરમાં આપણે પરભુની વાત પરગટ કીધી તેણેમાઁના આપ ણા ભાઈઓ કહેવા છે માટે આપણે પાછા જઈને તેને નલી નૅઈએ

37 And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.

૩૭ તાહારે ઇહોન ગેની અટક નારક છે તેને શાથે લેવાનું બાર હુબાએ દરાએવું *

38 But Paul thought not good to take hin with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.

૩૮ પણ પાઊલને અન લાગુ કે આપણામાંથી પાનપુલી થકી જે નીકલીગ ને કાનને શારૂ આપણા ભંડે ન આએવા તેણેને સાથે લેવા ઠીક નથી.

39 And the contention was so sharp between them, that they departed assunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;

૩૮ તેમાંટે હેવી બહુ નાખુશી થઇ કે તેઓ એક બીનથી છુટા આ તાહાર બારણુબા નારકને લઈને હોડીએ કુપરશનાં ગઓ 40 And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.

૪૦ પણ પાઊલ શીલાશને પશંદ કરીલઈને ભાઈઆથી દેવની કીરપાનાં શૉપેલા થઈને નીકલા

41 And he went through Syria and Sylicia, confirming the churches.

૪૧ ને આરામમાં તથા કીલકીમાં મંડલીઓને તે થીર કરતા

« PreviousContinue »