BooksSitemapUnclassified1985Q
Q Rev Biol - 1985
Qadamī dar shinākht-i Qurʼān by Mahdī Muʻīnīyān - 1985 - 239 pages
Qadim Islami madaris by Munavvar Jahan Rashid - 1985 - 335 pages
Qadīm Islāmī madāris by Munavvar Jahān̲ Rashīd - 1985 - 339 pages
Qaf by Moechtar Awang - 1985 - 67 pages
Qahwah murrah fī Lubnān by Georges Baguet - 1985 - 200 pages
Qalami man by Saʺdullo Rabiī - 1985 - 171 pages
Qalʻah-i shaqāyiq by Tirmih Amīn - 1985 - 188 pages
Qamus Harb Àli wa-Muàwiyah wa-subaìyat Talal Salman : radd àla maqalat al-ustadh Talal Salman fi jaridat "al-Safir" ... by Muṣṭafá Juḥā - 1985 - 422 pages
Qamʻ wa-al-tankīl fī Sijn al-Fāriʻah by United Nations. Commission on Human Rights, Law in the Service of Man (Organization : Rām Allāh) - 1985 - 92 pages
Qanat al-Suways : madiha wa-mustaqbalha - 1985 - 71 pages
Qanābil wa-maṣāḥif by ʻĀdil Ḥammūdah - 1985 - 279 pages
Qaranṭīnah by Maḥmūd Hāshimī - 1985 - 111 pages
Qaranṭīnah by Maḥmūd Hāshimī - 1985 - 111 pages
Qaraqalpaq folʹklory - 1985
Qarārdād-i Pākistān by Muḥammad ʻAlī Cirāg̲h̲ - 1985 - 166 pages
Qarārdād-i Pākistān by Muḥammad ʻAlī Cirāg̲h̲ - 1985 - 166 pages
Qarārāt al-maṣīrīyah wa-al-asrār al-khafīyah fī al-ṣirāʻ al-ʻArabī al-Isrāʾīlī by ʻĀṭif Sayyid - 1985 - 200 pages
Qatarat midad by D. M. Al-Far - 1985 - 475 pages
Qaumi ta'mir ki dastavez by ʻAbdulaḥad - 1985 - 332 pages
Qaumi zaban ke bare men aham dastavezat by G̲h̲ulām Ḥusain Ẕūlfaqār - 1985
Qaumi Zaban ki Taraqqi men Subon ka Hissah : rudad-1 seminar - 1985 - 102 pages
Qaumī zabān ke bāre men̲ aham dastāvezāt by G̲h̲ulām Ḥusain Z̲ūlfaqār, غلام حسين ذوالفقار - 1985
Qaumī Zabān kī Taraqqī men̲ Ṣūbon̲ kā Ḥissah by Iʻjāz Rāhī - 1985 - 102 pages
Qaumī zubān - 1985
Qaumī zubān - 1985
Qawaìd wa-al-usul al-jamiàh wa-al-furuq wa-al-taqasim al-badiàh al-nafiàh by ʻAbd al-Raḥmān ibn Nāṣir Saʻdī - 1985 - 187 pages
Qawl al-sadīd fī kashf ḥaqīqat al-taqlīd by Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār Shinqīṭī - 1985 - 110 pages
Qays ibn al-Mulawwaḥ by Jūrj Ghurayyib - 1985 - 119 pages
Qays ibn Dharīḥ by Jūrj Ghurayyib - 1985 - 111 pages
Qazaq leksikasyndaghy zhan︠g︡a qoldanystar by Ȯ Aĭtbaev, R. Syzdyqova - 1985 - 66 pages
Qazaq qolzhazbalarynyn͡g︡ ghylymi sipattamasy by M.O. Ăuezov atyndaghy ădebiet zhăne ȯner instituty - 1985
Qazaq Qolzhazbalarynyn︠g︡ ghylymi sipattamasy by M. Gh Ghabdullin - 1985
Qazaq qolzhazbalarynyn︠g︡ ghylymi sipattamasy by Ȯrtalyq ghylymi kītapkhanasy (Qazaq SSR ghylym akademii︠a︡sy), M. Gh Ghabdullin, M.O. Ăuezov atyndaghy ădebiet zhăne ȯner instituty - 1985
Qazaq tīlīnīn︠g︡ tu̇sīndīrme sȯzdīgī by A. Ysqaqov - 1985
Qazaq tīlīnīn︠g︡ tu̇sīndīrme sȯzdīgī by A. Ysqaqov, Tīl bīlīmī instituty (Qazaq SSR ghylym akademii︠a︡sy) - 1985
Qazaq ădebyet tarykhı̈nan tangdamalı̈ ülgiler by Ăkhmetbek Kirishbăyev - 1985 - 980 pages
Qazaqstan en︠g︡bekshīlerī maĭdan qyzmetīnde, 1941-1945 zhzh by T. Balaqaev, Q. Aldazhūmanov - 1985 - 318 pages
Qazaqstan kommunisī - 1985
Qazaqstan kommunisī - 1985
Qazaqstan kommunisī - 1985
Qazaqstan ugitshisi - 1985
Qazaqstan ugitshisi - 1985
Qazaqstan ăĭelderi - 1985
Qazīrgī povestʹ zhăne kȯrkemdīk īzdenīs by Abylghazy Naghmetov - 1985 - 174 pages
Qazı̈rgı̈ Qazaq tili - 1985 - 339 pages
Qaĭynly artylysh by Sabir Shăripov - 1985 - 255 pages
Qaḍāyā al-sard ʻinda Najīb Maḥfūẓ by Walīd Najjār - 1985 - 239 pages
Qaḍāyā fikrīyah by Muammar Qaddafi - 1985 - 255 pages
Qaḍāyā wa-mashākil murtabiṭah tastalzim ḥallan musta'jilan by Ali Yata - 1985 - 59 pages
Qaḍīyat al-iʻjāz al-qurʾānī ʻind Yaḥya ́ibn Ḥamzah al-ʻAlawī by Ṣalāḥ Maḥmūd ʻAlī Shiḥātah, Yaḥya ́ibn Ḥamzah Muʾayyad - 1985 - 320 pages
Qaḍīyat Lubnān (1918-1920) by Georges Adib Karam - 1985
Qaḍīyat Tanẓīm al-Jihād by Egypt. Mahkamat Amn al-Dawlah al-ʻulyā - 1985 - 1027 pages
Qaṣāʼid lil-ḥuzn wa-ukhrá lil-ḥuzn ayḍan by Sulaymān Jawādī - 1985 - 132 pages
Qaṣāʾid ḥubb? by Ẓabyah Khamīs - 1985 - 90 pages
Qaṣīdah li-ism by Jūrj Khalīl - 1985 - 534 pages
Qaṣīdah li-ism by Jūrj Khalīl - 1985 - 534 pages
Qaṭf al-zahrāt min akhbār ʻulamāʼ Tawāt by ʻAbd al-ʻAzīz Sīdī ʻUmar - 1985 - 65 pages
QCD and beyond by J. Thanh Vân Trâǹ - 1985 - 678 pages
QCD and Beyond - 1985 - 678 pages
QCD and beyond by J. Thanh Van Tran - 1985 - 678 pages
Qed: The Strange Theory Of Light And Matter by Richard Phillips Feyman - 1985 - 172 pages
QER - 1985
QFR by United States. Federal Trade Commission, United States. Bureau of the Census. Economic Surveys Division - 1985
Qi shi san nian wen xue pi ping xuan by Xinghui Chen - 1985 - 454 pages
Qi xiang xue bao - 1985
Qi ye guan li - 1985
Qiao hun by Yucong Guo - 1985 - 408 pages
Qilakitsoq - 1985 - 216 pages
Qing bao zhi shi - 1985
Qing bao zhi shi - 1985
Qing bao zhi shi - 1985
Qing bao zi liao gong zuo - 1985
Qing chu zheng tong hua pai by 林秀薇, 楊美莉 - 1985 - 131 pages
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by 周駿富 - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing dai zhuan ji tsʻung kan by Junfu Zhou - 1985
Qing gong ci xuan by 刘潞 - 1985 - 225 pages
Qing ji tong wen guan ji qi shi sheng by 蘇精 - 1985 - 296 pages
Qing nian shi dai - 1985
Qing nian shi dai - 1985
Qing nian yi dai - 1985
Qing nian zuo jia - 1985
Qing shi zi liao by Zhongguo she hui ke xue yuan. Qing shi yan jiu shi - 1985
Qing xiu miao lun jian by 高濂 - 1985 - 226 pages
Qing xiu miao lun jian by Lian Gao - 1985 - 91 pages
Qirāʾāt al-qurrāʾ al-maʻrūfīn bi-riwāyāt al-ruwāh al-mashhūrīn by Aḥmad ibn Abī ʻUmar Andarābī, Aḥmad Naṣīf Janābī - 1985 - 167 pages
Qirāʾāt fī al-shiʻr al-muʻāṣir by Aḥmad Murtaḍá ʻAbduh - 1985 - 145 pages
Qisah-'i kudita : dastan-i kuditay-i 28 murdad by Idvard Jay Ipstin, Hasan Rahnama - 1985 - 333 pages
Qishloq ḣaqidagi ḣozirgi Ŭzbek romani by F. Ėshimov - 1985 - 98 pages
Qit'at-i tarikh bar vafat-i ahl-i qalam va muta'alliqin-i ahl-i qalam by Shānulḥaq Ḥaqqī - 1985 - 44 pages
Qit̤ʻāt̤-i tārīk̲h̲ bar vafāt-i ahl-i qalam va mutaʻalliqīn-i ahl-i qalam by Shānulḥaq Ḥaqqī, Abū Salmān Shāhjahānpūrī - 1985 - 44 pages
Qiyam khālidah fī al-tārīkh wa-al-adab by Ḥasan Amīn - 1985 - 374 pages
Qiyām by Kaffāsh Hamadāni - 1985 - 122 pages
Qiyām dawlat al-Murābiṭīn by Ḥasan Aḥmad Maḥmūd - 1985 - 497 pages
Qiṣaṣ min tārīkh al-Yaman by Ḥamzah ʻAlī Luqmān - 1985 - 93 pages
Qiṣāṣ min tārīkh al-Yaman by Ḥamzah ʻAlī Luqmān - 1985 - 93 pages
Qiṣṣah-yi Mihr Afroz va Māh Parvar, mausūm bah, Gulshan-i nau bahār by Muḥammad Bak̲h̲sh Mahjūr - 1985 - 356 pages
Qiṣṣat al-dawlatayn al-Mārūnīyah wa-al-Durzīyah maʻa al-wathāʾiq wa-al-mustanadāt by Muḥammad Khālid Qaṭmah - 1985 - 165 pages
Qiṣṣati maa al-Sadat by Muḥammad Mūrū - 1985 - 55 pages
Qoradarë by Ḣamid Ghulom - 1985 - 349 pages
Qoĭon by Safuan Ălibaev - 1985 - 187 pages
QRB. Quality Review Bulletin - 1985
QRB. Quality Review Bulletin - 1985
Qu Wanli xian sheng wen cun by Wanli Qu - 1985 - 2420 pages
Qu Wanli xian sheng wen cun by Wanli Qu - 1985 - 2420 pages
Qu Wanli xian sheng wen cun by Wanli Qu - 1985 - 2420 pages
Qu Wanli xian sheng wen cun by 屈萬里 - 1985 - 2420 pages
Qu'est-ce que Dieu? by Daniel Coppieters de Gibson - 1985 - 766 pages
Quaderni costituzionali - 1985
Quaderni de "La Ricerca Scientifica" - 1985
Quaderni de "La Ricerca Scientifica" - 1985
Quaderni de "La Ricerca Scientifica" - 1985
Quaderni de la Ricerca scientifica - 1985
Quaderni de la Ricerca scientifica - 1985
Quaderni della Fondazione San Carlo - 1985
Quaderni di cultura francese - 1985
Quaderni di filologia e lingue romanze - 1985
Quaderni di lingue e letterature - 1985
Quaderni di lingue e letterature - 1985
Quaderni di Palazzo Te - 1985
Quaderni di retorica e poetica - 1985
Quaderni di retorica e poetica - 1985
Quaderni di retorica e poetica - 1985
Quaderni Di Semantica - 1985
Quaderni di sociologia - 1985
Quaderni di sociologia - 1985
Quaderni di storia - 1985
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno - 1985
Quaderni ibero-americani - 1985
Quaderni Ibero-americani - 1985
Quaderni Ibero-americani - 1985
Quaderni Ibero-americani - 1985
Quaderni ibero-americani - 1985
Quaderni internazionale di storia economica e sociali - 1985
Quaderni medievali - 1985
Quaderni per la storia dell'Università di Padova - 1985
Quaderni per la storia dell'Università di Padova - 1985
Quaderni petrarcheschi - 1985
Quaderni portoghesi - 1985
Quaderni storici - 1985
Quaderni storici - 1985
Quaderni storici - 1985
Quaderni storici - 1985
Quaderni storici - 1985
Quaderni storici - 1985
Quaderni storici - 1985
Quaderni Urbinati Di Cultura Classica - 1985
Quaderni urbinati di cultura classica - 1985
Quaderni urbinati di cultura classica - 1985
Quaderni veneti - 1985
Quaderns de folklore - 1985
Quadrant by James Phillip McAuley - 1985
Quadrivium - 1985
Quadruple concerto pour flûte, hautbois, clarinette et basson avec accompagnement d'orchestre (1935) by Jean Françaix - 1985 - 51 pages
Quaerendo invenietis by Bernhard Kistler-Liebendörfer - 1985 - 35 pages
Quaestiones Geographicae - 1985
Quaestiones Geographicae - 1985
Quaestiones Mathematicae - 1985
Quaestiones super "De substantia orbis" by Theodoricus (de Magdeburg.), Zdzisław Kuksewicz, Instytut Filozofii i Socjologii (Polska Akademia Nauk) - 1985 - 83 pages
Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah by Waheed-uz-Zaman - 1985 - 163 pages
Quaker History - 1985
Quaker Life - 1985
Quaker Religious Thought - 1985
Qualcosa nell'aria by Gina Lagorio, Silvio Riolfo Marengo - 1985 - 212 pages
Quale Manzoni? by Fernando Mazzocca - 1985 - 188 pages
Quale Sicilia per i Siciliani? by Orazio Vasta - 1985 - 94 pages
Qualification, training, licensing and retraining of operating shift personnel in nuclear power plants by W. Pfeffer, A. Kraut - 1985 - 423 pages
Qualifications Information Statement for Clerk (various Occupations) GS-2/3/4 - 1985 - 7 pages
Qualified Substances in the CA File - 1985 - 43 pages
Qualifikation und Qualifizierung als Ansatzpunkte beschäftigungsorientierter Strukturpolitk by Klaus Semlinger - 1985 - 32 pages
Qualifikationsstruktur der Arbeitsnachfrage by Rolf Schulte zur Surlage - 1985 - 259 pages
Quality & Quantity - 1985
Quality assessment of complex restorative procedures by Christopher L. Keall, University of Michigan. School of Dentistry - 1985 - 162 pages
Quality Assurance Guidelines for Managing the Performance of Disease Intervention Specialists in STD Control - 1985 - 24 pages
Quality Control by United States. Congress. Senate. Committee on Armed Services. Task Force on Selected Defense Procurement Matters - 1985 - 159 pages
Quality Control and Applied Statistics - 1985
Quality Control and Applied Statistics - 1985
Quality Control and Applied Statistics - 1985
Quality control practices for compliance with the Federal Laser Product Performance Standard by United States. Bureau of Radiological Health. Division of Compliance - 1985 - 19 pages
Quality control, reliability, and operational research by Operational Research Society of India - 1985 - 232 pages
Quality of life factors by Anne Kimmey Thompson - 1985 - 242 pages
Quality of the Environment in Japan - 1985
Quality of the Environment in Japan - 1985
Quality of work life by United States. Dept. of Labor. Bureau of Labor-Management Relations and Cooperative Programs - 1985 - 57 pages
Quan guo bao kan suo yin - 1985
Quan guo bao kan suo yin - 1985
1 2 3