BooksSitemapUnclassified1688
Dramatologia antiquo-hodierna by Heinrich Elmenhorst - 1688 - 186 pages
Dramatologia antiquo-Lodierna, das ist: Bericht von denen Oper-Spielen... by H. Elmenhorst - 1688
Drie brieven wegens den tegenwoordigen toestand van Italie, geschreeven in 't jaar 1687. Behelzende de eerste, de zaak van Molinos, en de Quietisten. De tweede, de staat der inquisitie, en der religie aldaar. De derde, de staatsbestiering en 't belang van eenige staaten van Italie by Gilbert Burnet - 1688 - 104 pages
Drie brieven wegens den tegenwoordigen toestand van Italië, geschreeven in 't jaar 168. Behelzende de de eerste, de zaak van Molinos, en de Quietisten. De tweede, de staat der inquisitie, en der religie aldaar. De derde, de staatsbestiering en 't belang van eenige staaten van Italie. Zynde een byvoegsel van dr. Burnets brieven by Gilbert Burnet - 1688 - 97 pages
Droevige Tranen en Benauwde Suchtingen der Verdrukte, noodlijdende en recht Godsdienstige Engelsche Gereformeerde Protestanten. Uyt-gestort in den Boesem van hare mede-Broeders en Bond-Geloofs-genoten, de trouwhertige Nederlanders .... - 1688 - 8 pages
Droevighe doch waerachtighe tydinghe, vande grouwelycke aert-bevinge gheschiedt binnen Napels, Benevento, [...] hebbende zijn beghin ghenomen vanden bergh Vesuvius op den 5. iunij 1688 - 1688 - 4 pages
Du bonheur et du malheur du mariage by Mainville - 1688
Du bonheur et du malheur du mariage by Mainville - 1688
Du concile général pour la justification de ce qui est dit dans le traité des libertés de l'église gallicane, touchant l'autorité du concile de Basle by Antoine Charlas - 1688
Du culte religieux que l'église catholique rend aux choses saintes - 1688 - 12 pages
Défaites des armées othomanes, par les armées chrétiennes en Hongrie... by Jean Donneau de Visé - 1688
Défence de la critique du neufième livre de l'histoire de M. Varillas où il parle des révolutions arrivées en Angleterre, en matière de religion by Gilbert Burnet - 1688 - 12 pages
Défense de l'Eglise romaine contre les calomnies des protestants...par Gabriel Gerberon by Gabriel Gerberon - 1688
Défense de l'église romaine contre les calomnies des protestans - 1688
Défense des versions de l'Ecriture sainte, des Offices de l'Eglise et des ouvrages des Pères, et en particulier de la nouvelle traduction du Bréviaire romain [faite par Nic. Le Tourneux], contre la sentence de l'officiat de Paris du 10 avril 1688, avec l' by Antoine Arnauld, Lamoignon, Séminaire Saint-Irénée - 1688 - 340 pages
Défense des versions de l'Ecriture sainte, des Offices de l'Eglise et des ouvrages des Pères, et en particulier de la nouvelle traduction du Bréviaire romain [faite par Nic. Le Tourneux], contre la sentence de l'officiat de Paris du 10 avril 1688, avec l'Avocat du public contre la requeste du promoteur du 3 may by Antoine Arnauld, Lamoignon - 1688 - 340 pages
Défense des versions de l'Ecriture sainte, des offices de l'Eglise, et des ouvrages des Pères. Et en particulier de la nouvelle traduction du bréviaire. Contre la sentence de l'official de Paris du 10. avril 1688. Avec l'avocat du public contre la requeste du promoteur du III. may by Antoine Arnauld, Lamoignon - 1688 - 340 pages
Défense des versions de l'écriture sainte, des offices de l'église et des ouvrages des pères et en particulier de la nouvelle traduction du Bréviaire romain contre la sentence de l'official de Paris du 10 avril 1688 ... - 1688 - 12 pages
Démonstration de la vérité et de la sainteté de la morale chrétienne by Bernard Lamy, Pralard - 1688
Ebraeorum iudices charactere politico expressi by Johann Joachim Zentgraf, Christoph Zillert, Johann Heinrich Wüst - 1688
Ecclesiae graecae monumenta. Tomus primus [-quartus]. Johannes Baptista Cotelerius... è mss. codicibus produxit in lucem, latina fecit, notis illustravit by Jean-Baptiste Cotelier, Muguet - 1688
Edit du Roy, pour la réunion au Domaine des Biens des Consistoires & de ceux de la R.P.R. qui sont sortis du Royaume (Janvier). Registré en Parlement le 6 Fevrier 1638 by Louis XIV (King of France) - 1688 - 8 pages
Edvardi Bernardi De mensuris et ponderibus antiquis libri tres by Edward Bernard, Nicolas Fatio de Duillier, Thomas Hyde - 1688 - 261 pages
Een Antwoort op de Brief van een Kerkelyk Persoon der Stad London, van zijnen Vriendt op 't Lant. In 't Jaer 1688 - 1688
Een apologie voor de Kerk van Engeland, ten opzigt van de geest der vervolginge, waar over sy nu beschuldigt werd by Gilbert Burnet - 1688 - 15 pages
Een bondigh ende kort verhael, vande devote processie ende triumphanten omme-ganck, tot lof van't alder-heylighste sacrament des autaers ter iaerlijcksche ghedachtenisse van het miraculeus H. boedt [!], inde kercke vande pp. avgvstynen binnen Ghendt, op den 20. iunij 1688 - 1688 - 8 pages
Een brief aan een dissenter, ter zake van sijn majesteyts genadige declaratie van vryheyd by George Savile (1st marquis of Halifax) - 1688 - 8 pages
Een brief aen een vriend, zijnde eenige aenmerkingen op den brief van den eerwaardigen Vader Peters. Geschreven aen den Vader de la Chaise bieght-vaders van de koningen van Engeland en Vranckrijck by W. V., Brief - 1688 - 6 pages
Een brief uyt Holland aangaande de vryheid van Conscientie by Cornelis de Witt - 1688 - 7 pages
Een Brief van een Engelsch koopman in London aan zijn Duytsche correspondent tot Amsterdam over publijke affaires by G. M. - 1688 - 8 pages
Een brief van een kerkelijk persoon in de stad London, aan zijn vriendt op 't landt by George Savile (1st marquis of Halifax) - 1688 - 8 pages
Een brief, geschreeven door den Heer pensionaris Fagel. Aan Mr. James Steward advocaat, behelzende 't gevoelen der Prince en Princesse van Orangie; wegens 't afschaffen van den test en de penale wetten by Caspar Fagel, Sir James Stewart - 1688 - 8 pages
Een Brief, Geschreven door den Heer Pensionaris Fagel, Aan Mr. James Steward Advocaat, Behelzende't Gevoelen der Prince en Princesse van Orangie, Wegens 't afschaffen van den Test en de Penale Wetten by Gaspar Fagel, James Stewart - 1688 - 8 pages
Een Brief, Geschreven door den Heer Pensionaris Fagel, Aan Mr. James Steward Advocaat, Behelzende't Gevoelen der Prince en Princesse van Orangie, Wegens 't afschaffen van den Test en de Penale Wetten by Gaspar Fagel, James Stewart - 1688 - 8 pages
Een brief, geschreven door den Heer pensionaris Fagel. Aan Mr. James Steward advocaet, behelzende 't gevoelen der Prince en Princesse van Orangie; wegens 't afschaffen van den test en de penale wetten by Caspar Fagel, Sir James Stewart - 1688 - 8 pages
Een brief, van een kerkelijk persoon in de stad London, aan zijn vriendt op 't landt - 1688 - 8 pages
Een Extract van alle de Penale Wetten ter Zaake van Godsdienst, mitsgaders de verscheydene Eeden en Tests die daar door de Lieden zijn opgedrongen ; en waar over nu soo veel verschil is ontstaan. Uit het Engelsch vertaelt - 1688 - 20 pages
Een Extract van alle de penale wetten ter zaake van godsdienst, mitsgaders de verscheydene eeden en tests die daar door de lieden zyn opgedrongen; en waar over nu zo veel verschil is ontstaan... - 1688 - 15 pages
Een Extract van alle de penale wetten ter zaake van godsdienst, mitsgaders de verscheydene eeden en tests die daar door de lieden zyn opgedrongen; en waar over nu zo veel verschil is ontstaan... - 1688 - 19 pages
Een Godlijk en uytstekend boek by Gerard Zerbolt van Zutphen - 1688 - 24 pages
Een kort ende waarachtig portrait van Johannes vander Waeyen, professor tot Franiker - 1688 - 16 pages
Een nieuw droevigh liedeken van den brandt ontstaen binnen de stadt van Ghendt, in den welcken gheconsumeert zyn een-en-twintigh jonghe dochters, op den 20 meert 1688 - 1688
Een nieuwe eedt of test, wegens de getrouwigheid der Kerk van Engelandt - 1688 - 4 pages
Een ondersoek aangaande de maaten van onderwerpinge aan het opper-gesag als ook van de gronden waar op het geoorloofd, of nodig sou konnen sijn voor onderdanen, om haar religie, leven en vryheden te defenderen - 1688 - 16 pages
Een onderzoek over de redenen, die tot vernietiginge van de Test (welke alle de leden van 't parlement word opgelegd) zijn gepresenteerd geweest door Sa. Oxon by Gilbert Burnet - 1688 - 16 pages
Een onderzoek over de redenen, die tot vernietiginge van den test (welke alle de leden van 't Parlement word opgelegd) zijn gepresenteerd geweest door Sa. Oxon by Gilbert Burnet, Utermohlen Collection - 1688 - 16 pages
Een Onderzoek Over de Redenen, die tot vernietiginge van den Test (welke alle de Leden van't Parlement word opgelegd) zijn gepresenteerd geweest door Sa. Oxon by Gilbert Burnet - 1688 - 16 pages
Een verhaal van een kroon van licht die boven de stad van Oranje in de lucht is gezien. Op den 6 van bloeimaand 1688 - 1688 - 4 pages
Een vervolgh van het tweede deel van het onderzoek, over de redenen, die door Sa: Oxon, tot vernietiginge van den Test, zyn gepresenteert geweest; raakende de Algodery der Roomsche kerk by Gilbert Burnet - 1688 - 16 pages
Een vervolgh van het tweede deel van het onderzoek, over de redenen, die door Sa: Oxon, tot vernietiginge van den Test, zyn gepresenteert geweest; raakende de Algodery der Roomsche kerk by Gilbert Burnet - 1688 - 16 pages
Een wonderlijk gesigte gesien in een wakende droom vertonende den tegenwoordigen droevigen toestand, en de aanstaande gevaar der evangelische kerke - 1688 - 20 pages
Een wonderlijk gesigte gesien in een wakende droom, vertonende den tegenwoordigen droevigen toestand, en de aanstaande gevaar der evangelische kerke - 1688 - 16 pages
Eenige philosophische en medicinale Tractaatjes beschryvende de liquor Alchahest ... de Mercurius der Philosophen by Jacob van de Velde - 1688
Eenige propositien door den aartsbisschop van Canterbury, beneffens eenige andere bisschoppen, aan sijn Majesteit gedaan by William Sancroft - 1688 - 4 pages
Eenige Proposition door den Aartsbisschop van Canterbury, beneffens eenige andere Bisschoppen, aan zijn Majesteit gedaan - 1688 - 4 pages
Eerste Bericht van Pieter vanden Male, Griffier van Overmeersch in Vlaenderen, demonstrerende het onwedersprekelijk recht vande ... Staten Generaal der Vereen. Nederlanden ... tot het Inkomen van alle Thienden in Vlaenderen, onder het District en Ressort van de Staten Generael gelegen. Uyt het gevolgh van het welcke blycken zal, dat het gemeene Landt ... ontvremt, of ontnomen is, over de 3000 gemeten Landts, ende 48615 gemeten 124 Roeden Thienden ... - 1688 - 16 pages
Eigentlicher Bericht was bei der Belagerung Philipsburg ... vorgegangen - 1688
El cristiano interior o Guia facil para salvarse con perfeccion by Jean de Bernières-Louvigny - 1688 - 360 pages
El Cristiano interior, o Guia facil para salvarse con perfeccion by Jean de Bernières Louvigny - 1688 - 360 pages
El fenis de Africa by Francisco Manuel de Melo - 1688 - 324 pages
El glorioso thaumaturgo español redemptor de cautiuos Sto Domingo de Sylos, hijo del patriarca San Benito ... by Juan de Castro ((O.S.B.)) - 1688 - 422 pages
El Glorioso Thaumaturgo español,Redemptor de cautivos Sto. Domingo de Sylos, hijo del Patriarca San Benito, Abad y Confesor by Juan de CASTRO - 1688 - 422 pages
El Principe del Mar San Francisco Xavier de la Compañia de Jesus, Apostol de el Oriente ... by Lorenzo Ortiz ((S.I.)), Colegio de la Compañía de Jesús (Cádiz) - 1688 - 366 pages
Electa Juris Publici Varia, De gravissimis quibusdam Imperii Romano-Germanici rebus by Ahasver Fritsch - 1688 - 188 pages
Elucidatio exemptionis et iurisdictionis S. Ordinis Cisterciensis ... by Hilgerus Burghoff - 1688
Eminentissimi ac reverendissimi domini D. Joannis Baptistae, cardinalis de Luca Theatrum veritatis et justitiae sive Decisivi discursus, ad veritatem editi in forensibus controversiis, canonicis [et] civilibus by Giovanni Battista de Luca (Cardenal) - 1688 - 328 pages
Enchiridion biblicum hieromnemonicon lectioni sacrae, analysi generali singulorum V. et N. Test. librorum by Johann Heinrich Heidegger - 1688
Enchiridion biblicum Hiéromnémonikon by Johann Heinrich Heidegger - 1688
Enchiridion, sive Methodica et compendiosa recapitulatio omnium, quae toto hoc volumine fusius explicantur, iuxta numerum appositum, locum materiae detoonans, ac per modum Repetitionis, Sive collegii serviens by Ignatius Rath - 1688
Encyclopaedia, medicinae theoretico-practicae by Johannes Dolaeus - 1688 - 739 pages
Encyclopaedia, medicinae theoretico-practicae by Johannes Dolaeus - 1688 - 739 pages
Engaños y desengaños del profano amor by José Zatrilla y Vico - 1688 - 547 pages
Engelands regt, op de Franse kroon, en verscheyden provintien in Vrankrijk - 1688 - 30 pages
Engelant uytgeput en deszelfs Koningen overheert door de pausen van Roomen - 1688 - 27 pages
Engelants lang voorzeyde en tegenwoordig overkoomende Quaal, waar naar zy niet hebben willen luysteren door goede Raadgeving van hare Bloetverwanten, om datse haar zelve soo dierbaer hadden Verbonden met den Konink van Vrankryk, door het beleyt van Pater Peters, en Pater de la Chaise - 1688 - 32 pages
Engels manifest of memorie van de Engelsche Protestanten aan haere Hoogheden den Prince en Princesse van Orange - 1688 - 46 pages
Engelsche bokkum, of Heekkel-dicht. Behelsende: de listige vonden, dewelkke de Jesuïten, zedert eenige tijd herwaards, zo in Vrankrijk als in Engeland in 't werk gesteld hebben; om de waare hervormde Godsdienst door gantsch Europa uyt te roeyen - 1688 - 32 pages
Engelsche Protestantse Vreugde, Vervattende sekere Rede-kavelinge tusschen een Nederlander En Engelsman, Over ende ter saecke vande Abolitie van den Text [¬sic!] ende de wetten van Engelandt by James II (King of England) - 1688 - 12 pages
England - 1688
England, wie stehts um deine Freyheit? - oder Nachricht von dem itzigen Staat in Engelland etc. in Engeländischer Sprache beschrieben durch G. B. by Gilbert Burnet - 1688
Englants Lang Voorzeyde en Tegenwoordig Overkoomende Qual by Konink van Vrankryk - 1688
Entdeckter Höllen-Weeg, Allen Sünderen zu fliehen, Das ist, Gantz neue und bewegliche, hertztringende und nachtruckliche, zierliche und außführliche Sonn- und Feyrtags-Predigen by Dionysius (von Luxemburg) - 1688 - 1020 pages
Entretien de Theotime et de Philopiste sur l'alliance de la liberté avec la grâce - 1688
Entretiens affectifs de l'âme avec Dieu, sur les cent cinquante Pseaumes by Hyacinthe Serroni - 1688
Entretiens sur la metaphysique & sur la religion by Nicolás Malebranche - 1688 - 604 pages
Entretiens sur la metaphysique et sur la religion by Nicolas Malebranche - 1688
Entretiens sur la métaphysique et sur la religion by Nicolas de Malebranche - 1688
Entretiens sur la métaphysique et sur la religion by Nicolas Malebranche - 1688
Entretiens sur les vies et sur les ouvrages de plus excellens peintres anciens et modernes by André Félibien - 1688
Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes. Tome premier [-second]. Seconde édition by André Félibien - 1688
Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes. Tome premier [-second]. Seconde édition by André Félibien - 1688
Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes by André Félibien Des Avaux - 1688
Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes by André Félibien - 1688
Enumeratio plantarum circa Halam Saxonum et in eius vicinia sponte provenientium by Christoph Knauth - 1688
Ephod Gideonis by Andreas Daniel Habichhorst, Carl Czerlinski - 1688 - 16 pages
Ephod Gideonis by Andreas Daniel Habichhorst, Carl Czerlinski - 1688 - 16 pages
Episcopatus Vicensis Rituale sive Ordinarium insecta romanum Pauli Pont. Max. noviss. reformatum resolutionibus moratibus - 1688
Episcopatus Vicensis Rituale sive Ordinarium insecta romanum Pauli Pont. Max. noviss. reformatum resolutionibus moratibus - 1688
Episcopatus Vicensis Rituale sive Ordinarium iuxta romanum Pauli V.P.M. novissime reformatum - 1688
Episcoporum et presbyterorum iura vi iuris divini quaesita by Valentin Veltheim, R. Dauth - 1688
Episcoporum et presbyterorum iura vi iuris divini quaesita by Valentin Veltheim, R. Dauth - 1688
Episcoporum et presbyterorum iura vi iuris divini quaesita by Valentin Veltheim, R. Dauth - 1688 - 104 pages
Episcoporum et presbyterorum iura vi iuris divini quaesita by Valentin Veltheim, R. Dauth - 1688
Episcoporum et presbyterorum iura vi iuris divini quaesita by Valentin Veltheim, R. Dauth - 1688
Episkiasmos dynameōs hypsistu, sive de obumbratione virtutis altissimi, ex Luc. I, v. 35. dissertatio theologica by Johann Ernst Gerhard, Paul Schütte - 1688
Epistola ad ... Vitum Ludovicum à Seckendorff ... praeter fata bibliothecae Budensis, librorum quoque in ultima expugnatione repertorum catalogum exhibens by Julius ¬von Pflug - 1688 - 112 pages
Epistola ad ... Vitum Ludovicum à Seckendorff ... praeter fata bibliothecae Budensis, librorum quoque in ultima expugnatione repertorum catalogum exhibens by Julius ¬von Pflug - 1688 - 112 pages
Epistola ad perillustrem atque generosissimum Vitum Ludovicum à Seckendorff by Julius Pflugk - 1688 - 112 pages
Epistola ad... vitum Ludovicum à Seckendorff... praeter fata bibliothecae Budensis, librorum quoque in ultima expugnatione repertorum catalogum exhibens by Julius Pflugk - 1688
Epistola de eloquencia medici by Clément-Joseph Brecht - 1688
Epistola informatoria ad Societatem Jesu super erroribus papebrochianis sive Hercules Commodianus Joannes Launoyus repulsus by Théophile Raynaud - 1688 - 12 pages
Epistola Pii 2. ad Carolum 7. regem Franciae ab haereticis depreuata ... studio Ioanni Ciampini ... by Giovanni Giustino Ciampini - 1688 - 48 pages
Epistola... Gilberti de Choyseul Du Plessy-Praslain, episcopi Tornacensis, ad... D. Martinum Steyaert... de potestate ecclesiastica by Gilbert de Choiseul Du Plessis-Praslin, Steyaert - 1688 - 2 pages
Epistolae by Heinrich Günther ¬von Thülemeyer - 1688
Epistolae duae super censura in Ephemeridibus Eruditorum Parisiensibus et Bibliotheca Universali de quibusdam suorum Scriptorum locis lata ad ad. Rechenbergium by Samuel ¬von Pufendorf - 1688
Epistolae duae, super censura in ephemendibus eruditorum Parisiensibus, et bibliotheca universali de quibusdam suorum scriptorum locis lata by Samuel von Pufendorf - 1688
Epistolae Samaritanae, Sichemitarum ad Jobum Ludolfum by Christoph Cellarius - 1688 - 32 pages
Epistolaris. Volumen. I. Continens Literas Publicas De Bohemia Selectiores & Authenticas Summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, Electorum S.R.I. ac aliorum Principum & Antistitum, &c - 1688
Epistolæ Ho-Elianæ by James Howell - 1688 - 505 pages
Epistolæ samaritanæ sichemitarvm ad Jobvm Lvdolfvm, cum eiusdem Latina versione & annotationibus ; accedit versio Latina persimilium literarum a sichemitis haud ita pridem ad anglos datarum by Hiob Ludolf - 1688 - 32 pages
Equus Wurcensis non cataphractus, ... sed togatus, olim a. 1648. in inclyta Salana typis expressus by Romanus Teller, Philipp Apian - 1688
Erklärung - 1688 - 16 pages
Ernesti Gockelii ... Electa iuris publici Romano-Germanici, in quibus singulares et diversae quaedam materiae per varios tractatus illustrantur by Ernst Gockel - 1688 - 206 pages
Erstes Send-Schreiben an Christianum Philadelphum, Die wider ihn von Herrn Joh. Hieronymo im Hoff von Merlach, Hoch Fürstl. Bambergischen Rath und Pflegern zu Wilzek, über die 80. Frag deß Heydelbergischen Catechismi in den Truck jüngsten außgegebene Gegen-Unterredung betreffend by Johann Ludwig Fabricius - 1688 - 28 pages
Escola da doutrina christam, em que se ensina o que he obrigado a saber o Christam by Joäo da Fonseca ((S.I.)), Universidade de Évora (Portugal) - 1688 - 477 pages
Escvela de principes y cavalleros by François de La Mothe Le Vayer - 1688
Esercitii spirituali per i dieci giorni della solitudine conforme allo spirito di San Francesco di Sales... by Amedeo Comoto - 1688 - 574 pages
Essais de morale by Pierre Nicole - 1688
Essais de morale by Pierre Nicole - 1688
Essais De Morale by Pierre Nicole - 1688 - 322 pages
Essais De Morale by Pierre Nicole - 1688 - 348 pages
Essais de morale by Pierre Nicole - 1688
Essais De Morale by Pierre Nicole - 1688 - 324 pages
Essais de morale by Pierre Nicole - 1688
Essais de physique, ou Recueil de plusieurs traités touchant les choses naturelles by Claude Perrault - 1688
Essais De Sermons Pour Tous Les Jours Du Carême by Étienne Dubois - 1688 - 581 pages
Essais De Sermons Pour Tous Les Jours Du Carême by Étienne Dubois - 1688 - 623 pages
Essay d'une parfaite grammaire de la langue francoise (etc.) by Laurent Chifflet - 1688
Eusebii Pamphili De demonstratione evangelica libri decem, Quibus accessere [...] Contra Marcellum Ancyrae Episcopum libri duo, De ecclesiastica theologia tres by Eusebius (Pamphili, évêque de Césarée) - 1688 - 767 pages
Eusebii Pamphili Praeparatio evangelica by Eusebius (Pamphili, évêque de Césarée) - 1688 - 938 pages
Eusebiou tou Pamphilou episkopou tes en Palaistine Kaisareias Apodeixeos biblia deka by Eusèbe de Césarée, Sonnius - 1688
Ewige Vermählung Des Glorwürdigsten Erz-Hauses Oesterreich mit der Ungarischen Königs-Cron by Johann Nicolaus Flämitzer - 1688 - 250 pages
Ex historia potissimum sacra dissertationem de veterum calceamentis posteriorem by Johann Friedrich Dürr, Georg Christoph Geuder - 1688 - 24 pages
Ex historia potissimvm sacra dissertationem de vetervm calceamentis caliga ocrea calceo et solea by Johann Friedrich Dürr, Johann Christoph Eberlin - 1688 - 22 pages
Ex historia potissimvm sacra dissertationem de vetervm calceamentis caliga ocrea calceo et solea by Johann Friedrich Dürr, Johann Christoph Eberlin - 1688 - 22 pages
Ex historia potissimvm sacra dissertationem de vetervm calceamentis posteriorem by Johann Friedrich Dürr, Georg Christoph Geuder - 1688 - 24 pages
Exact Relaes, van 't gene voorgevallen is in en omtrent het Landen van S.H. den Prince van Orange. t'sedert den 5/l5 Novemb., ende het gene verdere remarkabel is voorgevallen ... tot den 20/30 November 1688 incluys. Door een Vriendt in Engelandt, aen sijn Vriendt in Hollandt geschreven. Anno 1688 - 1688 - 8 pages
Examen des Reflexions faites sur la Réponse à la Lettre écrite par Mons. Fagel, Pensionaire de Holande [sic] à Mons. Jaques Stewart, sur la Revocation du Test & des Loix penales. [gedagt.] Le 27 d'avril 1688 - 1688
Examen Libri Pontificalis by Joannes CIAMPINUS ROMANUS - 1688 - 119 pages
Examen libri pontificalis siue Vitarum Romanorum Pontificum by Giovanni Giustino Ciampini - 1688 - 239 pages
Examen libri pontificalis sive vitarum Romanorum Pontificum, quae sub nomine Anastasii bibliothecarii circumferuntur by Giovanni Giustino Ciampini - 1688 - 239 pages
Examen libri pontificalis sive vitarum Romanorum Pontificum, quae sub nomine Anastasii bibliothecarii circumferuntur : cuius occasione idem Anastasius a Calumniis heterodoxorum vindicatur, ac in fine bibliothecariorum Apostolicae Sedis foecundus Catalogus apponitur, ex quo nonnulla pro illustranda historia eliciuntur by Giovanni Ciampini - 1688
Examen libri pontificalis, siue Vitarum Romanorum pontificum, quae sub nomine Anastasij bibliothecarij circumferuntur. Cuius occasione idem Anastasius à calumnijs heterodoxorum vindicatur, ac in fine bibliotecariorum apostolicae sedis foecundus catalogus apponitur, ex quo nonnulla pro illustranda historia eliciuntur. Auctore Ioanne Ciampino Romano .. by Giovanni Giustino Ciampini - 1688
Examen supra librum Simonis by Matthias Honcamp - 1688
Exceptionem excussionis extraneo possessori competentem by Andreas Mylius, Christian Heinrich Albhart - 1688 - 24 pages
Exedra ecclesiastica sive conciones moralia by Johann Schrötter - 1688 - 470 pages
Exeptionem excussionis extraneo possessori competentem ... subjicit ... Christian Heinrich Albhart - 1688
Exercice de retraite by Nicolas Hugot - 1688 - 480 pages
Exercitatio ... de oraculis gentilium by Johann Christoph Landgraf, Elias Morath, Simon Craus - 1688 - 52 pages
Exercitatio acad. de gymnasiis litterariis Atheniensium by Johann Andreas Schmidt, Philipp Jakob Croph - 1688
Exercitatio acad. de gymnasiis litterariis Atheniensium by Johann Andreas Schmidt, Philipp Jakob Croph - 1688
Exercitatio Academica De illo Platonis effato Philosophia Est Meditatio Mortis by Magnus Daniel Omeis, Wolfgang Bauer - 1688 - 28 pages
Exercitatio Circvlaris De Monialibvs by Johann Christoph Wagenseil, Christoph Christian Händel - 1688 - 52 pages
Exercitatio hist. de incertitudine notationis temporum per olympiadas by Johann Christoph Artopoeus, Carl F. Dietzel - 1688
Exercitatio iur. de provasallo, vom Lehnträger by Andreas Mylius, Gustav Rudolph Avemann - 1688 - 28 pages
Exercitatio iur. de provasallo, vom Lehnträger by Andreas Mylius, Gustav Rudolph Avemann - 1688 - 28 pages
Exercitatio juridica de provassallo - 1688
Exercitatio philol. de differentia linguae Graecorum veteris et novae sive barbaro-graecae by Johann Michael Lange, Joseph Heiss - 1688 - 16 pages
Exercitatio philol. peri tōn perikatharmatōn ... seu de hominibus piacularibus by Christoph Georg Mayer, Johann Nicolaus Graberg - 1688
Exercitatio philol. peri tōn perikatharmatōn ... seu de hominibus piacularibus by Christoph Georg Mayer, Johann Nicolaus Graberg - 1688
Exercitatio philol. peri tōn perikatharmatōn ... seu de hominibus piacularibus by Christoph Georg Mayer, Johann Nicolaus Graberg - 1688
Exercitatio pneumatica de notitiis Dei naturalibus cum insitis tum acquisitis by Johann Paul Hebenstreit, Georg Dietrich Böhm - 1688 - 28 pages
Exercitatio theol. de tolerantia Christianorum fraterna by Georg Heinrich Häberlin, Jacob Schülin - 1688 - 24 pages
Exercitatio theol. de tolerantia Christianorum fraterna by Georg Heinrich Häberlin, Jacob Schülin - 1688 - 24 pages
Exercitationes de Vaticiniis Sibyllinis pluribusque, quotquot Christi natalem praecessisse leguntur, ad libellum bis editum viri clarissimi Isaaci Vossii conscriptae ab M. Johanne Reiskio. Accessit De numis duobus Sibyllinis dissertatio by Johann Jacob Reiske - 1688
Exercitationes de Vaticiniis Sybyllinis pluribusque, quotquot Christi natalem præcessisse leguntur, ad libellum ... I. Vossii conscriptæ ... Accessit de numis duobus Sibyllinis dissertatio by Johann Jacob Reiske - 1688
Exercitationes Musicae Theoretico-Practicae Curiosae De Concordantiis Singulis, Das ist Musicalische Wissenschafft und Kunst-Ubungen by Wolfgang Caspar Printz - 1688 - 32 pages
Exercitationes Musicae Theoretico-Practicae Curiosae De Concordantiis Singulis, Das ist Musicalische Wissenschafft und Kunst-Ubungen by Wolfgang Caspar Printz - 1688 - 46 pages
Exercitationum Graecae Linguae Tractatus, De Soloecismis Et Barbarismis Graecae Novi Foederis Dictioni Falso Tributis, Ut Et De Cilicismis Aliisque a D. Paulo Nove Usurpatis by Balthasar Stolberg, Konrad Samuel Schurzfleisch - 1688 - 431 pages
Experimenta et meditationes circa naturalium rerum principia by David ¬von ¬der Becke - 1688
Experimenta nova physicomechanica in qua experimenta varia tum in aere compresso, tum in factitio... una cum descriptione machinarum... by Robert Boyle - 1688 - 4 pages
Explication de l'oraison dominicale, compose'e des pense'es et des paroles mêmes de S. Augustin, qu'on extraites avec une tres-exacte fidélité. Où l'on explique les secrets de l'humilté chertienne, & toute la substance de la divine morale de Jesus-Christ by Martin : de Lardenoy - 1688 - 593 pages
Explication de l'oraison dominicale, composée des pensées et des paroles mêmes de St. Augustin, qu'on a extraites avec une trés-exacte fidélitè - 1688
Expositio Medica Casus De Aegritudine Animi by Elias Rudolf Camerarius, Ernst Joseph Albeck - 1688 - 24 pages
Expositio verborum quibus catechesis Palatina, repsonso ad q. 80 Partem doctrinae de Missa ita exhibet - 1688 - 8 pages
Exposition du droit de M. le cardinal de Fürstenberg postulé archevêque et électeur de Cologne contre la prétendue élection de M. le prince Joseph Clément de Bavière, traduite du latin... avec les actes pour servir de preuves - 1688 - 2 pages
Exposition du droit de M. le cardinal de Fürstenberg postulé archevêque et électeur de Cologne contre la prétendue élection de M. le prince Joseph Clément de Bavière, traduite du latin... avec les actes pour servir de preuves - 1688 - 2 pages
Exposition du droit de M. le cardinal de Fürstenberg postulé archevêque et électeur de Cologne contre la prétendue élection de M. le prince Joseph Clément de Bavière, traduite du latin... avec les actes pour servir de preuves - 1688 - 2 pages
Extract ofte brief uyt Duynkercke, geschreven aen sijn vrient tot Rotterdam, den 2. decembre 1688. Over de alliantie die den koning van Engelandt en den koning van Vranckrijck met den anderen hebben gesloten tusschen Douvres en Calis, en nu roept met brieven om hulp en attestensie, over dat de prins van Orange in sijn landt komt invallen - 1688 - 6 pages
Extract uit het Register der Resolutie [sic] van ... de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Sabbathi den 13. Maart 1688 - 1688 - 8 pages
Extract uyt de brieven, op verscheyde tyden geschreven door den heer Stewart, aen een vriendt ende correspondent, gemelt in sijnen brief, gedateert uyt Edenburgh den 8 Mey 1688 by James Stewart, Gaspar Fagel - 1688 - 18 pages
Extract Uyt de Brieven, Op verscheyde tyden geschreven door den Heere Stewart, aen een Vriendt ende Correspondent, gemelt in sijnen Brief, gedateert uyt Edenburgh den 8 Mey 1688 by James Stewart - 1688 - 18 pages
Extract uyt drie Brieven, geschreven uyt Londen, den 23 october 1688. O.S. [2 november] behelsende een aenspraeck van zijn Majesteyt van Engelandt, aen de bisschoppen, Lords en edele, etc - 1688 - 4 pages
Extract uyt een Brief geschreven uit 's Gravenhage den 27. October 1688. [Vertrek van de Prins]. - 1688 - 4 pages
Extract uyt een brief, in welcke behoudens het onverbeurlijcke kroon-regt van den koninck van Engelant, op vaste gronden beweert wort de wettelijckheyt der ondernemingen van syn Konincklijcke Hoogheyt den Heere Prince van Orangien, met de wapenen in het Koninckrijck van Engelandt overgaende, tot bescherminge van de protestantse religie, en tot herstellinge van de wetten en vryheden, etc - 1688 - 12 pages
Extract uyt een Brief, In welcke Behoudens het onverbeurlijcke Kroon-regt van den Koninck van Engelant, Op vaste gronden beweert wort de Wettelijckheyt der ondernemingen van Syn Konincklyke Hoogheyt den Heere Prince Van Orangien, Met de Wapenen in het Koninckrijck van Engelandt overgaende, tot bescherminge van de Protestantse Religie, en tot herstellinge van de Wetten en Vryheden, &c - 1688 - 12 pages
Extract uyt een Brief, van den 26/16 November 1688. [Met een] Extract van 17 November - 1688 - 4 pages
Extract uyt het Register Der Resolutien van de ... Staaten Generael ... den 14 Ianuary 1688 - 1688 - 12 pages
Extract uyt het register der resolutien van de ... staten generael ... den 14 jan. 1688 - 1688 - 12 pages
Extract uyt het Register der Resolutien van de ... Staten Generael ... den 28 October 1688 - 1688 - 4 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18