BooksSitemapUnclassified1672
De Titulo Crucis Dominicae, Exercitatio Historica by Johann Daniel Haake, Johann J. Hoffmann - 1672 - 48 pages
De usurpationibus; praes: Joh. Wolffg. Textor by Sigismundus Henricus Huelss, Johannes Wolfgangus Textor - 1672
De utilitate et adversis capienda libri IV. by Gerolamo Cardano - 1672 - 870 pages
De utilitate ex adversis capienda ... by Geronimo Cardano - 1672
De utilitate ex adversis capienda libri IV by Girolamo Cardano - 1672
De utilitate ex adversis capienda libri IV by Girolamo Cardano - 1672
De vast-gekuypte Loevesteynsche ton aen duygen. Door den schrickelijcken bergh-val van haer twee princen - 1672
De vast-gekuypte Loevesteynsche ton aen duygen. Door den schrickelijcken bergh-val van haer twee princen - 1672
De vast-gekuypte Loevesteynsche ton aen duygen. Door den schrickelijcken bergh-vall van haer twee princen - 1672
De veteribus ecclesiae ritibus observationum libri II, cum ejusdem notis in concilium Eliberitanum et quosdam alios antiquos canones, nec non aliquot Tertulliani libros et locos (etc.) by Gabriel de L'Aubespine - 1672
De veteribus ecclesiasticae ritibus observationes by Gabriel de L'Aubespine - 1672
De veteribus ecclesiasticae ritibus observationes by Gabriel ¬de L'Aubespine - 1672
De vili illo et abiecto XXX. argenteorum pretio, quo a Iudaeis Messias aestimatus est, ex vaticinio Zach. XI, v. 12. 13 collato cum Matth. cap. XXVII, 9 dissertatio by Johann Frischmuth, Sebastian Reuß - 1672 - 48 pages
De vili illo et abiecto XXX. argenteorum pretio, quo a Iudaeis Messias aestimatus est, ex vaticinio Zach. XI, v. 12. 13 collato cum Matth. cap. XXVII, 9 dissertatio by Johann Frischmuth, Sebastian Reuß - 1672 - 48 pages
De vili illo et abiecto XXX. argenteorum pretio, quo a Iudaeis Messias aestimatus est, ex vaticinio Zach. XI, v. 12. 13 collato cum Matth. cap. XXVII, 9 dissertatio by Johann Frischmuth, סבסתאן רו, Sebastian Reuß - 1672 - 48 pages
De vili illo et abiecto XXX. argenteorum pretio, quo a Iudaeis Messias aestimatus est, ex vaticinio Zach. XI, v. 12. 13 collato cum Matth. cap. XXVII, 9 dissertatio by Johann Frischmuth, Sebastian Reuß - 1672 - 48 pages
De vili illo et abiecto XXX. argenteorum pretio, quo a Iudaeis Messias aestimatus est, ex vaticinio Zach. XI, v. 12. 13 collato cum Matth. cap. XXVII, 9 dissertatio by Johann Frischmuth, Sebastian Reuß - 1672 - 48 pages
De viribus patriae potestatis by Filippo Pasquale - 1672
De Virtutibus Theologicis Fide et Spe Quae Disponunt ad Filiationem Dei Adoptivam - 1672
De vocatione ministrorum ecclesiarum augustanae confessioni addictarum pontificis et inprimis jesuitis opposita; resp. Joh, Heseler. Ed. II. by Sebastianus Niemann, Johannes Heseler - 1672
De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef - 1672 - 24 pages
De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef - 1672 - 24 pages
De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijcke worstelinge, en salige overwinninge van Jacob vander Graef - 1672 - 16 pages
De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef, ... by Simon Simonides - 1672 - 15 pages
De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef, tot troost van alle geloovige en op Godt betrouwende zielen by Simon Simonides - 1672 - 24 pages
De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlijke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef, tot troost van alle geloovige en op Godt betrouwende zielen by Simon Simonides - 1672 - 26 pages
De worstelinge Jakobs, vervattende de wonderlyke worstelinge, en zalige overwinninge van Jakob vander Graef, ... by Simon Simonides - 1672 - 32 pages
De wyse leydts-man ten hemel door de grondighste lessen der H. oudt-vaderen en beroemde philosophen by Joannes Bona - 1672 - 258 pages
De XII Caesaribus by Caius Suetonius Tranquillus - 1672
Debat op dry articulen, by seker geschrift vermelt, behelsende in de veertigh articulen tot laste van diversche persoonen, onder schijn van reformatie in 't heymelyck sonder bekent-maeckinge van den naem des autheurs opgestelt, ende copielijck onder de gemeente alomme gedistribueert ende uytgestroyt ... Anno Domini 1672 - 1672 - 8 pages
Decisiones sacrae rotae romanae by Giovanni Battista Coccini, Domenico Zauli - 1672
Decisiones sacrae rotae romanae by Giovanni Battista Coccini, Domenico Zauli - 1672
Decisiones sacrae rotae romanae by Giovanni Battista Coccini, Domenico Zauli - 1672
Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani by Vincentius de Franchis, Iacobuzio de Franchis, Orazio Visconti, Giovanni Luigi Riccio, Flavius Amendola, Giovanni Maria Novario, Petrus Roitius - 1672 - 372 pages
Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani by Vincentius de Franchis, Iacobuzio de Franchis, Orazio Visconti, Giovanni Luigi Riccio, Flavius Amendola, Giovanni Maria Novario, Petrus Roitius - 1672 - 736 pages
Decisionum areopagiticarum sylvula by Marquard Freher - 1672 - 40 pages
Decisionum S. rotae romanae coram ... by Catholic Church. Rota Romana - 1672
Decisionum S. rotae romanae coram ... by Catholic Church. Rota Romana - 1672
Decisionum S. rotae romanae coram ... by Catholic Church. Rota Romana - 1672
Decisionum S. rotae romanae coram ... by Catholic Church. Rota Romana - 1672
Decisionum S. rotae romanae coram ... by Catholic Church. Rota Romana - 1672
Declaratie van sijn hoogh-furstelicke genade, den bisschop van Munster, tegens de Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, aengaende den tegenwoordigen oorlogh. /. - 1672 - 6 pages
Declaratie van sijne Majesteyt van Groot Brittagnien, tegen de Staten Generael ... - 1672 - 8 pages
Declaratie Van sijne Majesteyt Van Groot Brittagnien, Tegen de Staten Generael Van de Geunieerde Provintien der Nederlanden by Charles (England, King, II.) - 1672 - 7 pages
Declaration de guerre du roy de la Grand Bretagne, contre les Estats Generaux des Provinces Unies - 1672 - 4 pages
Decreet der Louvesteynse vaders ontdeckt, en tegen gegaen door de liefhebberen des vaderlants - 1672 - 7 pages
Decuria disputationum juridicarum inauguralium, rariores et selectas continens, materias, in ... Argentinensium universitate defensas (etc.) by Henricus Meier, Philippus Kniebs, Paulus Draing, Georgius Fridericus Mueg, Jacobus Fridericus Rollwagen, Johannes Scherbaum, Johannes Daniel Stalburger, Hermannus Georgius Brökelmann, Thomas Balthasar Jessen, Nicolaus Thielen - 1672
Deductie ende vertoogh by Mr. Jacob van Beveren, Heere van Swijndrecht, opgestelt ende aen de goede borgerye der stadt Dordrecht geaddresseert, tot der selver informatie ontrent eenige poincten ende saecken, die abusivelijck tot nadeel van hem Heere Swijndrecht werden opgenomen ende geduyt - 1672 - 28 pages
Deductie ofte Waerachtigh verhael, hoe de saecke sich tot Rhijnberck heeft toe-gedragen van den beginnen aen, oock des selfs over-gaen, als mede de verantwoordinge van de capiteynen Klerck ende Uyttenboogaert, by haer over-gelevert aen Syne Hoogheydt den Heere prince van Orangien ... by C. Klerck, Floris Uyttenboogaert - 1672 - 8 pages
Deductie ofte Waerachtigh Verhael, hoe de Saecke sich tot Rhynberch heeft toegedragen van den beginnen aen oock des selfs Over-gaen alsmede de Verantwoordinge van de Capiteynen Klerck ende Wittenboogaert - 1672
Deductie ofte Waerachtigh verhael, hoe de saecke sich tot Rhynberck heeft toe-gedragen van den beginnen aen, oock des selfs over-gaen, als mede de verantwoordinge van de capiteynen Klerck ende Uuttenboogaert, by haer over-ghelevert aen Syne Hoogheydt den Heere prince van Orangien ... by C. Klerck, Floris Uyttenboogaert - 1672 - 8 pages
Deductie van de redenen en motiven, die de oude en wettelijcke Heeren volmachten, ende gedeputeerde Staten, van de provintie van Frieslandt, bewogen ende genootsaeckt hebben hunne provisionele vergaderingen te houden binnen de stadt Sneeck - 1672 - 24 pages
Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt - 1672 - 16 pages
Deductie van den Tegenwoordigen Toestant van dit Nederlandt by Johan ¬de Witt - 1672 - 16 pages
Deductie van den Tegenwoordigen Toestant van dit Nederlandt by Johan de Witt - 1672 - 16 pages
Deductie van den Tegenwoordigen Toestant van dit Nederlandt by Johan ¬de Witt - 1672 - 16 pages
Deductie vanden tegenwoordigen toestandt van dit Nederlandt - 1672
Deductie vanden tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt - 1672
Deductie, of Manifest van 't Garnisoen getrocken uit Schenkeschans - 1672 - 4 pages
Deductie, van de Ed: magistraet der stad Tholen, tot refutatie van twee remonstrantien, en requesten, beyde gepresenteert ende overgegeven aen zijn hoogheyt den Heere Prince van Orangie, ... - 1672 - 15 pages
Defensa por la Religion Geronyma de España by Hermenegildo (de San Pablo) - 1672
Defensa por la religion Geronyma de España y su antigvedad by Hermenegildo de San Pablo (Father.) - 1672 - 763 pages
Defensio Petri van Buscum ..., Adversus ea, quae Aegidius Estrix ... by P van Buscum - 1672
Defensio Petri van Buscum..., Adversus ea, quae Aegidius Estrix... by Petrus van Buscum - 1672 - 61 pages
Defensive Aliantie tusschen de Kroonen Vranckryck en Sweden geslooten, op den 4 April 1672. Oude-stijl, en de 4 july 1672 ingelevert - 1672 - 4 pages
Del Regno d'Italia sotto i Barbari Epitome. Con le Annotationi dell'Abbate Valeriano Castiglione. - Venetia, Herz 1672 by Emanuele conte Tesauro - 1672
Del Regno d'Italia sotto i barbari, epitome del conte... D. Emanuel Tesauro, con le annotationi dell'abbate D. Valeriano Castiglione by Emanuele Tesauro, Castiglione - 1672 - 16 pages
Delfschen Eggo [sic]. Als oock mede de nieuwe gepretendeerde Delfsche kalver-basen. Dat is: een bedeckte aenwijsinge van die gene die meest gewoelt hebben, in 't versetten of 't veranderen van de Magistraet binnen Delff; ... Mitsgaders: een kalver-klacht - 1672 - 7 pages
Delfschen eggo. Als oock mede de Nieuwe gepretendeerde Delfsche kalver-basen. Dat is: Een bedeckte aenwijsinge van die gene die meest gewoelt hebben, in 't versetten of 't veranderen van de magistraet binnen Delff ... Mitsgaders: Een kalver-klacht - 1672 - 7 pages
Deliciae sanctae Jesus, Maria Joseph by Joachim Seiler - 1672
Dell'Huomo di lettere difeso et émendato parti due by Daniello Bartoli - 1672
Dell'huomo di lettere difeso, et emendato by Daniello Bartoli ((S.I.)) - 1672 - 284 pages
Dell'ortografia italiana. Trattato del P.D.B by Daniello Bartoli - 1672 - 333 pages
Della Historia di Corfù, descritta da Andrea Marmora,... libri otto... by Andrea Marmora - 1672 - 456 pages
Delle Frascherie by Antonio Abati - 1672
Delle historie di Spoleti by Bernardino Campelli - 1672
Delle historie di Spoleti by Bernardino Campelli - 1672 - 695 pages
Delle historie Romane by Lucius Annaeus Florus, Santi Conti - 1672
Delle Orazioni Sacre Sopra La Divina Srittura by Giovanni Rhò - 1672 - 375 pages
Demüthigste Beantwortung Ihr Hochfürstlichen Durchlaucht Bischofen zu Freysing ... gnädigsten Schreibens von dem newlich beschehern Verlauff wegen einer Predig, so von dem Neapolitanischen Miracul deß heiligen Francisci Xaverii ... erzehlet worden by Christoph Schorrer - 1672
Demüthigste Beantwortung Ihr Hochfürstlichen Durchlaucht Bischofen zu Freysing ... gnädigsten Schreibens von dem newlich beschehern Verlauff wegen einer Predig, so von dem Neapolitanischen Miracul deß heiligen Francisci Xaverii ... erzehlet worden by Christoph Schorrer - 1672
Demüthigste Beantwortung Ihr Hochfürstlichen Durchlaucht Bischofen zu Freysing ... gnädigsten Schreibens von dem newlich beschehern Verlauff wegen einer Predig, so von dem Neapolitanischen Miracul deß heiligen Francisci Xaverii ... erzehlet worden by Christoph Schorrer - 1672
Den Arbeid van Mars by Allain Manesson-Mallet - 1672
Den bedrogen Engelsman Met de handen in't Hair, Of t'Samenspraeck tusschen drie Persoonen, Daniel, een Fransman, Robbert, een Engelsman, en Jan, een Hollander - 1672 - 12 pages
Den gevluchten uyl, of Rasenden Twentschen duyvel, overgebleven procurator generael van den gewesen grooten advocaet Den witten duyvel. Zijnde een kort bewijs der personagien, die de provintie van Over-Yssel tirannelijck gegouverneert, en vervolghlijck in desen bedroefden staet gebracht hebben - 1672 - 16 pages
Den grooten bedrieger, ofte Kort geestigh discours, over 't leven van Franciscus Josephus Borris, anders genaemt sijn Exelentie - 1672 - 8 pages
Den grooten bedrieger, ofte kort geestigh discours, over 't leven van Franciscus Josephus Borris, anders genaemt sijn exelentie - 1672 - 8 pages
Den grooten en witten duyvel, das ist: eine klare Fürstellung und Erweisung, dasz der König von Franckreich nicht durch Gewalt oder Waffen, sondern durch boszhafftige Direction und Anleitung Jan de Witt, Pensionarii, und dessen grossen (Groots) Anhängern ... so viel Städte und Festungen unsers lieben Vaterlandes, unter seinen Gehorsam bekommen hat ... - 1672
Den Grooten en Witten Duyvel, Dat is, Een Klaer Vertoon en Aenwysinge Dat den Koninck van Vranckrijck niet door gewelt van Wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Witt Pensionaris, ende sijne Grooote [¬sic!] Complicen, onder't Canon van Goude Lowysen soo veel Steden en Sterckten onses lieve Vaderlandts onder sijn gehoorsaemheydt heeft bekomen - 1672 - 16 pages
Den grooten en witten duyvel, dat is, een klaer vertoon en aenwysinge dat den koningh van Vranckryck niet door gewelt van wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Wit ... soo veel steden ... onder sijn gehoorsaemheyt heeft bekomen - 1672 - 22 pages
Den grooten en witten duyvel, dat is: een klaer vertoon en aenwysinge dat den koningh van Vranckrijck niet door gewelt van wapenen, maer door de malitieuse directie van Mr. Jan de Wit ... soo veel steden ... onder sijn gehoorsaemheyt heeft bekomen - 1672 - 22 pages
Den Grooten en Witten Duyvel; ... dat is, een klaer vertoon en aenwysinge dat den Koninck van Vranckrijck niet door gewelt van Wapenen, maer door ...directie van Jan de Wit, ... soo veel Steden ... heeft bekomen - 1672 - 8 pages
Den grooten en witten duyvel; dat is, een klaer vertoon en aenwysinge dat den koninck van Vranckrijck niet door gewelt van wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Wit ... soo veel steden ... onder sijn gehoorsaemheydt heeft bekomen - 1672 - 16 pages
Den grooten en witten duyvel; dat is, een klaer vertoon en aenwysinge dat den koningh van Vranckrijck niet door gewelt van wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Wit ... soo veel steden ... onder syn gehoorsaemheydt heeft bekomen - 1672 - 22 pages
Den oprechten en onvalsten [sic] Engelsche waersegger, ofte een prognosticatie, op het tegenwoordig iaer 1672 by James Lely - 1672 - 8 pages
Den Oprechten Patriot, Aangewesen tusschen een Amsteldammer en Hagenaer - 1672 - 8 pages
Den oprechten Patriot; aangegewesen tusschen een Amsteldammer en Hagenaer - 1672 - 8 pages
Den oprechten Patriot; aengegewesen tusschen een Amsteldammer en Hagenaer - 1672 - 8 pages
Den overvalschte en oprechte Italiaenschen waersegger, over de constilatie [sic] der planeten en aspecten op 't schrickeljaer 1672. Verhalende van oorlogen, sterfte van groote heeren en quade practijken etc ... Daer neffens de almanach ... alles tot verlichtinge van de lief-hebbers deser prognosticatie by Antonia Gellosmus Ziga - 1672 - 16 pages
Den Politiquen mantel opgelicht in't Princen Leger - 1672 - 12 pages
Den politiquen mantel, opgeligt in't Princen leger - 1672 - 12 pages
Den Politiquen Mantel, Opgeligt in't Princen Leger, Door een Hollander, Zeeu, Utrechts man, en Fries - 1672 - 8 pages
Den val van de Witten, met het graff-schrift. In een t'samenspraek tusschen Pieter en Klaes - 1672 - 8 pages
Den wysen gheck, uyt-deylende, soo oude, als nieuwe geestigheden, voor alle lief-hebbers by-een ghebraght by Jan De Grieck - 1672
Der grosse und weisse, oder Groot- und Witte Teufel. Das ist: eine klare Darstell- und Anweisung, dasz der König in Franckreich, nicht durch die Gewalt der Waffen, sondern durch boszhafftige Anleit- und Führung desz Jan de Wit, Pensionarii, und seiner grossen (Grooten) Helffers-Helffer ... so viele Städte und Vestungen desz vereinigten Niederlands unter seinen Gehorsam bekommen ... - 1672
Der gründlich vertheidigte L. Val. Alberti P.P. in Leipzig durch die auff gnädigsten Churf. Sächs. Special-Befehl Ao. 1630 publicirte Haupt-Vertheidigung des Evangelischen Aug-Apffels, wie auch den sel. JCt. ... Benedict. Carpzovium, in seiner Rettung der Lutherischen Theologen von der Dilling. Juristen Verleumbdung by Valentin Alberti - 1672 - 85 pages
Der guldene Apfel by Antonio Cesti, Francesco Sbarra, Wiener Bibliophilen Gesellschaft - 1672
Der Herren General-Staaden Der Vereinigten Niederlande Protestations-Schreiben, An Des Heil. Röm. Reichs zu Regenspurg versam[m]lete Chur-Fürsten und Stände, Zur Ableihnung der von ihren Waffen außgesprengten Zeitungen - 1672
Der Herren Staaten von Seeland Antwort-Schreiben an die H. Staaten von Holland und West-Friesland ... die Absendung einiger Deputirten ... um mit dem Könige in Franckreich zu tractiren, betr - 1672
Der Herren Staaten von Seeland Antwort-Schreiben an die H. Staaten von Holland und West-Friesland ... die Absendung einiger Deputirten ... um mit dem Könige in Franckreich zu tractiren, betr - 1672
Der Herrn General-Staaten der ... Niederlande nähere Ordre - 1672
Der Hohe Traur-Saal, oder Steigen und Fallen grosser Herren by Erasmus Francisci - 1672 - 1264 pages
Der Hohe Traur-Saal, oder Steigen und Fallen grosser Herren by Erasmus Francisci - 1672 - 1264 pages
Der Teutschen Sprach Grundrichtigkeit by Christian Pudor - 1672
Der Teutschen Sprache Grundrichtigkeit und Zierlichkeit by Christian Pudor - 1672 - 143 pages
Des Allerheiligst- und Allerheilsamsten Leidens und Sterbens Jesu Christi Zwölf andächtige Betrachtungen by Catharina Regina ¬von Greiffenberg - 1672 - 1030 pages
Des Holländlichen Himmels Temperament oder Mäßigung - 1672
Description et relation fidele de la nature, proprietez, et usage de la fontaine minérale nouvellement découverte au terroir de la ville de Dye by P. Terrasson - 1672
Description géographique et historique des costes de l'Amérique septentrionale by Nicolas Denys - 1672 - 1 pages
Detti e fatti memorabili del Senato by Giacomo Fiorelli - 1672
Detti e fatti memorabili del senato e patritii veneti, del P. maestro Giacomo Fiorelli,.. by Giacomo Fiorelli - 1672 - 283 pages
Devises en l'honneur de S. François de Borgia, sur sa vie et ses plus belles actions - 1672 - 90 pages
Deß Bedrängten Niederlandes Gedächtnüß-Maal Auß dem Niederländischen ins Teutsche übersetzet ; Von Aphobio, einem Liebhaber der redlichen Einigkeit - 1672 - 8 pages
Deß Fürstlichen Hessen-Rheinfelsischen Secretarij Gründliche Widerlegung Deß Zweyten Theils der so genannten Apologiae deß jüngsthin auß dem Jesuiter-Orden getrettenen Andreae Wigands, welcher sich jetzo zu Jena auffhält - 1672 - 36 pages
Deß Holländischen Nabuchodonosoris traurigen und erschröcklichen Gesichts, so ihme in seiner besten Ruhe und Wohlleben erschienen, Verdolmetschung oder Außlegung durch den Propheten Daniel - 1672 - 8 pages
Dialogorum libri duo de emendatione Gratiani Stephanus Baluzius Tutelensis emendavit ... by Antoine Augustin, Baluze - 1672
Dialogorum libri duo de emendatione Gratiani. Stephanus Baluzius emendavit by Antonius Agustin (Archiepiscopus Tarraconensis) - 1672
Dialogorum libri II by Antonio Agustín, Etienne Baluze - 1672
Dialogorum libri II, de emendatione gratiani, St. Baluzius emendavit by Antonio Agustín - 1672
Dialogos de varia historia by Pedro de Mariz - 1672 - 560 pages
Dialogus by Julius Holder - 1672
Dias sagrados y geniales celebrados en la canonizacion de S. Francisco de Borja(etc.) by Ambrosio Fomperosa y Quintana - 1672
Dias sagrados y geniales, celebrados en la canonizacion de S. Francisco de Borja por el Colegio Imperial de la Compañia de Iesus de Madrid y la Academia de los mas celebres ingenios de España ... by Ambrosio de Fomperosa y Quintana, Pedro Fomperosa y Quintana ((S.I.)), Francisco de Alcaraz Pardo, Antonio Moreno, Diego Calleja, Francisco Alcaráz Pardo ((S.I.)), Antonio Moreno ((S.I.)) - 1672 - 524 pages
Dias sagrados, y geniales celebrados en la canonización de S.Francisco de Borja por el Colegio Imperial de la Compañia de Jesús de Madrid... by Ambrosio de FOMPEROSA - 1672 - 60 pages
Diatriba theologica de sapientia Dei benefica, optimi mundi architecta, & gubernatrice optima, de sapientia Dei verace, Ecclesiae in mundo militantis moderatrice & magistra, sive Manuductio ad fidem divinam pervestigandam, confirmandam, expoliendam : asserta potissimum authoritate Romani pontificis ; eaque nulli obnoxia errori etiam in quaestione facti vulgo dicta authore Aegidio Estrix societatis Iesu S. theologiae professore Lovanii by Gilles Estrix, Cnobbaert - 1672 - 313 pages
Diatriba theologica de sapientia Dei benefica, optimi mundi architecta, et gubernatrice optima, de sapientia Dei verace, Ecclesiae in mundo militantis moderatrice et magistra, sive Manuductio ad fidem divinam pervestigandam... Authore Aegidio Estrix... by Gilles Estrix - 1672
Diatriba theologica de sapientiâ Dei beneficâ, optimi mundi architectâ, & gubernatrice optimâ ... sive manuductio ad fidem divinam ... by Gilles Estrix ((S.I.)) - 1672 - 313 pages
Diatribe De Unione Et Incorporatione Bonorum Cumprimis Provinciarum, Quod est (von Incorporation der Güter und Herrschaften,) by Ahasver Fritsch - 1672 - 39 pages
Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium by Ahasver Fritsch - 1672 - 44 pages
Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium by Ahasver Fritsch - 1672 - 44 pages
Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium by Ahasver Fritsch - 1672 - 44 pages
Diatribe Juridica De Jure Ac Privilegiis Hospitalium by Ahasver Fritsch - 1672 - 44 pages
Dicta factaque memorabilia by Valerius (Maximus), Johannes Vorst - 1672
Dictionaire theologique, historique, ... by D. de Ivigné Broissinière - 1672
Dictionaire theologique, historique, poetique (etc.) 8. ed by D ..... d' Jvigne-Broissiniere Sieur de Mollires - 1672
Dictionarium bilingue by Johannes Frisius - 1672
Dictionnaire théologique, historique, poétique, cosmographique et chronologique by Juigné Broissinière - 1672 - 2512 pages
Die dreyzehen Bücher Der Bekantnussen Deß heiligen Aurelii Augustini, Bischoffen Zu Hippona by Aurelius Augustinus, Samuel Johannes Vältl - 1672 - 613 pages
Die dreyzehen Bücher Der Bekantnussen Deß heiligen Aurelii Augustini, Bischoffen Zu Hippona by Aurelius Augustinus, Samuel Johannes Vältl - 1672 - 613 pages
Die dreyzehen Bücher Der Bekantnussen Deß heiligen Aurelii Augustini, Bischoffen Zu Hippona by Aurelius Augustinus, Samuel Johannes Vältl - 1672 - 613 pages
Die Durchleuchtige Syrerinn Aramena by Antonius-Ulricus dux Brunsvicensis et Luneburgensis - 1672
Die Gedancken Der Christlichen Einsambkeit uber die Ewigkeit, Die Verachtung der Welt, Und die Buße by Toussaint (de Saint-Luc), Johannes Fridericus Hupelius - 1672 - 415 pages
Die Gedanken der christlichen Eintracht über die Ewigkeit by Toussaint (de Saint-Luc) - 1672
Die Kriegslehr oder der vollkommene General über ein Krieges-Heer by ... de La Fontaine - 1672 - 814 pages
Die Lieb Jesu Christi des Gecreutzigten, im hochallerheiligisten Sacrament des Altars by Henry Marie Boudon - 1672 - 251 pages
Die Lieb Jesu Christi des Gecreutzigten, im hochallerheiligisten Sacrament des Altars by Henry Marie Boudon - 1672 - 251 pages
Die untheilbare Theill (Theile) deß Epicurus, gesungener vorgestellt. - Wienn in Oesterreich, Cosmerovius 1672 by Nicolo Minato - 1672
Die vertrauliche Gespräche der redenden Thiere - 1672
Die Verwaltung aller Ämpter bey dem Fußvolck by ... de Lamont - 1672 - 525 pages
Digestum sapientiae in quo habetur scientiarum omnium, rerum divinarum atque humanarum nexus et ad prima principia reductio, authore P. Ivone Parisino,... tomus quartus, cum... indice by Yves de Paris - 1672
Dilecto filio noftro vincentio Mariae Vrfino de Grayina Sanctae Romanae Ecclefiae Presbytero Cardinalis... by Climent - 1672
Dios contemplado y Christo imitado by Martin de Zeaorrote - 1672 - 168 pages
Dios contemplado y Christo imitado by Martín de Zeaorrote ((CC.RR.MM.)) - 1672 - 168 pages
Directorio de la visita del general del principat de Catalunga y comptats de Roffello y Cerdanya: y capitols resultants acerca dels carrechs, y obligacions dels Senyors diputats, y oydors, y officials de la casa de la deputacio, y y General de Catalunga y altres - 1672
Disceptationum forensium judiciorum Stephani Gratiani,... by Stephanus Gratianus - 1672
Discorso dell'origine, uso, progressi e utilita del Mercurio bilingue etc by Agostino Coltellini - 1672
Discours de la connaissance des bêtes by Ignace Gaston Pardies - 1672 - 237 pages
Discours de la connoissance des bestes by Ignace-Gaston Pardies - 1672
Discours De La Connoissance des Bestes by Ignace Gaston Pardies - 1672 - 237 pages
Discours de la connoissance des bestes by Ignace Gaston Pardies - 1672 - 237 pages
Discours de la religion des anciens Romains by Guillaume Du Choul - 1672
Discours sur la castramétation et discipline militaire des Romains, escript par Guillaume Du Choul,... Des Bains et antiques exercitations grecques et romaines. De la Religion des anciens Romains by Guillaume Du Choul, Van Hoogenhuysen - 1672 - 110 pages
Discours sur les pensées de la Religion - 1672
Discours sur les Pensées de M. Pascal by Jean Filleau De La Chaise - 1672
Discours sur les Pensées de m. Pascal, où l'on essaye de faire voir quel estoit son dessein by Jean Filleau de La Chaise (ook gekend als Du Bois de la Cour) - 1672 - 214 pages
Discours sur les pensées de M. Pascal, où l'on essaye de faire voir quel estoit son dessein. Avec un autre discours sur les preuves des livres de Moyse by Nicolas Filleau de la Chaise, Desprez - 1672 - 226 pages
Discours sur les pensées de M. Pascal, où l'on essaye de faire voir quel estoit son dessein. Avec vn autre discours sur les preuves des livres de Moyse [par Filleau de La Chaise] by Nicolas Filleau de la Chaise, Desprez, Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus - 1672
Discours sur les pensées de M. Pascal, où l'on essaye de faire voir quel estoit son dessein. Avec vn autre discours sur les preuves des livres de Moyse [par Filleau de La Chaise] by Nicolas Filleau de la Chaise, Desprez, Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus - 1672
Discours sur les pensées de Mr Pascal by Nicolas Filleau de la Chaise - 1672
Discours sur les pensées de Mr. Pascal, où l'on essaye de faire voir quel étoit son dessein, avec un autre discours sur les preuves des Livres de Moïse, et un traité où l'on montre qu'il y a des demostrations ... tome second by Blaise Pascal - 1672 - 264 pages
Discursus acad. in quo ... ¬demonstratur authoritas ususque iuris Iustinianei in Germaniae privatarum publicarumque causarum iudiciis by Hulderich ¬von Eyben, Johannes Eisenhart - 1672
Discursus academicus in quo ... demonstratur autoritas ususque juris Justinianei in Germaniæ privatarum publicarumque causarum judiciis - 1672
Discursus iuridicus de requisitis advocato observandis, circa competentem clienti actionem investigandam et feliciter obtinendam by Johannes Eichel, Joachim Niedhard - 1672 - 22 pages
Discursus logici by Franz Mezger, Marcellinus Krazer, Benedikt Weinpuech - 1672 - 77 pages
Discursus logici by Franz Mezger, Marcellinus Krazer, Benedikt Weinpuech - 1672 - 77 pages
Discursus medico politicus über den Zustand von Hollandt - 1672 - 8 pages
Discursus medico politicus über den Zustand von Hollandt - 1672
Discursus politicus de Sincerationibus by Franz Stypmann - 1672 - 512 pages
Discvrsvs Ex Vniversa Philosophia by Wolfgang Dichtl, Johann Christoph Haus - 1672 - 120 pages
Discvrsvs Ex Vniversa Philosophia by Wolfgang Dichtl, Johann Christoph Haus - 1672 - 120 pages
Disp. ... de iure retractus by Bartholomäus Leonhard Schwendendörffer, Justus Nicolaus Schmeltzer - 1672
Disp. ... ¬exhibens ... desiderium gentium, de quo vaticinatus est Haggaeus II,6.7 by Sebastian Schmidt, Joachim Dieterdt - 1672
Disp. ... ¬exhibens ... desiderium gentium, de quo vaticinatus est Haggaeus II,6.7 by Sebastian Schmidt, Joachim Dieterdt - 1672
Disp. Augustiniana de reliquiis Pelagianismi in papismo latitantibus by Elias Veiel, L. Kaib - 1672
Disp. circularis philos. ad lib. I. offic. Cic. c. IC., de praestantia hominis prae bellua secundum facultatem cognoscentem pariter et appetentem by Johann C. Dürr, Johann Georg Erhardt - 1672
Disp. de fermentatione by Hermann Conring, Julius Georg Behrens - 1672 - 28 pages
Disp. de iure armorum et armandiarum by Johann Schmidel, Wolfgang Brocktorf - 1672
Disp. de ominibus by Anton Günther Heshusius, M. Haugke - 1672
Disp. de ominibus by Anton Günther Heshusius, M. Haugke - 1672
Disp. de veste Jesu patientis Lampra by Christoph Francke, Matthäus Ebbe - 1672 - 24 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15