BooksSitemapUnclassified1672
Vtilis curiositas de humamae vitae felicitate by Jaime Masen ((S.I.)) - 1672 - 665 pages
Vtilis Curiositas De Humanae Vitae Felicitate by Jacob Masen - 1672 - 665 pages
Wachtpraetje, Tusschen een Sarjant, Adelborst, en Schutter, Gehouden over de oude Voor-rechten der Amsterdamse Burgers, in der selver Wachthuys aen de Uytrechtse Poort ... - 1672 - 12 pages
Wachtpraetje, Tusschen een Sarjant, Adelborst, en Schutter, Gehouden over de oude Voor-rechten der Amsterdamse Burgers, in der selver Wachthuys aen de Uytrechtse Poort ... - 1672 - 8 pages
Waerachtich verhael van eenighe der voornaemste sacken [sic], de welcke voorgevallen ende verhandelt zijn, vervolgens de oorsaeken ende motiven, waar door geoccasioneert is de overgevinge der stadt Deventer, in handen van den heeren ende fursten van Coln ende Munster, opghestelt volgens laest [sic] ende ordre van burgermeesteren, schepenen, ende raeden der welgemelte stadt. Tot wederlegginge van eenige onwaere calumnieuse uytstroysels tot naedeel van de regeeringe aldaar - 1672 - 38 pages
Waerachtich verhael van eenighe der voornaemste saeken, dewelke voorghevallen ende verhandelt zijn, vervolghens die oorsaecken ende motiven, waar door gheoccasioneert is de overghevinge der stadt Deventer, in handen van den heeren Cheur ende Fursten van Coln ende Munster, opghestelt volgens last ende ordre van burgermeesteren, schepenen, ende raeden der welgemelte stadt. Tot wederlegginge van eenige onwaere calumnieuse uytstroysels, tot naedeel van de regeeronge aldaar - 1672 - 38 pages
Waerachtigh gepasseerde weghens Rynberck, ende Verantwoordinghe van de Capiteynen, Clooster, Broeckhuisen en Renesse, over-gelevert aen [...] teghens alsoodanighe calumnieuse, ende fameuse missive als Capiteyn Toutlemonde, door den druck heeft ghemeen ghemaeckt by R. van Clooster - 1672 - 14 pages
Waerachtigh verhael van 't gepasseerde in, ende ontrent der saecken, tusschen Willem Tichelaer, Mr. Chirurgyn tot Piershil; en Mr. Cornelis de Witt, Ruward van Putten: nopende de conspiratie tegens ... den Heere Prince van Orangien by Willem Tichelaer, G. Hagius - 1672 - 24 pages
Waerachtigh verhael van de muytinatie, en onwilligheyt tot 'et vechten der soldaten binnen de Ommer-schans by R. van Arckel - 1672 - 8 pages
Waerachtigh verhael van eenige der voornaemste saecken, dewelcke voorgevallen ende verhandelt zijn, vervolgens de oorsaecken ende motiven waer door geoccasioneert is de overgevinge der stadt Deventer, in handen van den Heeren Cheur ende Fursten van Coln ende Munster. Opgestelt volgens last ende ordre van Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der welgemelte stadt. Tot wederlegginge van eenige onwaere calumnieuse uytstroysels, tot nadeel van de regeeringe aldaer - 1672 - 20 pages
Waerachtigh verhael, van 't gepasseerde in, ende ontrent der saecken, tusschen Willem Tichelaer ... en mr. Cornelis de Witt ... nopende de conspiratie tegens ... den heere prince van Orangien by Willem Tichelaer, G. Hagius - 1672 - 30 pages
Waerachtigh verhael, van 't gepasseerde in, ende ontrent der saecken, tusschen Willem Tichelaer, Mr. Chirurgyn tot Piershil, en Mr. Cornelis de Witt, ruward van Putten by Hagius (gewesen Conrector.) - 1672 - 30 pages
Waerheyt - 1672 - 2 pages
Waerlijck verhael, van 't geene (sonderling nae 't wereltlijcke) is voorgevallen op en nae de apprehensie, sententie en executie, den 21 en 29 Juny 1672, tegens den jongen heer Jacob vander Graef, als mede de wonderlijcke opmerckinge omtrent het sterven vande twee groote vermaerde mannen Mrs. Jan en Kornelis de Wit - 1672 - 16 pages
Waerlijck Verhael, Van't geene (sonderling nae't Wereltlijcke) is Voorgevallen Op en nae de Apprehensie, Sententie en Executie, den 21 en 29 Juny 1672, tegens den jongen Heer Jacob vander Graef by Jacobus ¬van ¬der Graef - 1672 - 16 pages
Wahrhaftige Beschreibung oder Bericht was sich von Tag zu Tag ... - 1672 - 8 pages
Wahrhaftige Relation deß mächtigen See-Treffen ... - 1672 - 8 pages
Warrigh Brandewyns Kroegs-Praetje, tusschen Gerrit Leckertant ... Raeckende Het rechte onderscheyt van France en Koren Brandewijnen - 1672 - 12 pages
Wederlegginge van den vergiften ende lasterlijcken Hollandtschen venezoen, gebacken in Engelandt etc - 1672 - 12 pages
Wederlegginge van den vergiften ende lasterlijcken Hollandtschen venezoen, gebacken in Engelandt etc - 1672 - 12 pages
Wederlegginge van den vergiften ende lasterlijcken Hollandtschen venezoen, gebacken in Engelandt etc - 1672 - 12 pages
Wederlegginge van den vergiften ende lasterlijcken Hollandtschen venezoen, gebacken in Engelandt, &c. Waar in den autheur alle onheylen, die ons lieve vaderlandt in desen tegenwoordigen oorlogh zijn overgekomen, [...] den heere prince van Orangien, soeckt aan te wrijven [...]. Wederleydt door een liefhebber van sijn hoogheydt, en van de naackte onpartijdighe vvaarheydt - 1672 - 12 pages
Weissagungen auff das Jahr 1672 Ruholts, Beysassen in Westphalen, ausser der Stadt Buchholt aus d. Niederl by Michael Ruholtz - 1672
Welt-Spiegel by Blasius Vitalis Seywald - 1672
West-Barbarey by Lancelot Addison - 1672 - 180 pages
West-Barbarey by Lancelot Addison - 1672 - 91 pages
Widerholte Christliche und beständige Bekanntnus der wahren Evangelischen Kirchen in ... Würtemberg von dem wochentlichen Sabbath in dem Newen Testament by Johann Conrad Zeller - 1672 - 84 pages
Wilhem Hendrick, by der Gratien Godes, Prince van Orange ende Nassau, ... Verandering der regering te Delft, gedagt. 10 sept. 1672 - 1672 - 8 pages
Wilhem Henrick by der gratien godes Prince van Orange ende Nassau, Grave van Catzenellebogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren, Leerdam etc. Marquis vander Vere ende Vlissingen, heere ende Baron van Breda etc. Gouverneur ende Stadthouder van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslandt - 1672 - 8 pages
Wittekindus Magnus by Konrad Samuel Schurzfleisch - 1672
Wonderlijcke Autentijcke Missive, Geschreven uyt het diepste der helsche Afgront: Door Belzebub, Oversten der Duyvelen, Aen de Clergie of Vergaderinge der Geestelijkheyt tot Parijs - 1672 - 7 pages
Wonderlijcke autentijcke missive, geschreven uyt het diepste der helsche afgront: door Belzebub, oversten der Duyvelen. Aen de clergie of vergaderinge der Geestelijkheyt tot Parijs - 1672 - 7 pages
Wonderlijcke staatkundige Droomen en gesichten - 1672 - 12 pages
Wonderlijcken droom, of Begraeffenis, van Jan en Cornelis de Wit, ... by Willem de Lange - 1672 - 8 pages
Worinnen was unter Regierung eines jeden Königs von Philippo dem Schönen an, biß auff den jetzig-regierenden Lud. XIV. sich denckwürdiges begeben, nebenst deren Brust-Bildnussen - 1672
Worinnen, was unter Regierung des jetzt-regierenden Königs Ludovici des XIV. dieses Rahmens, biß auff das 1670. Jahr, sich denckwürdiges begeben und zugetragen hat - 1672
Wytlopiger journael, van 't gepasseerde in en omtrent de stadt Groningen. Geduerende het belech derselver stadt van de bisschoppen van Cöln en Munster, aengevangen den 9. julii ende geeindicht den 21. augusti anno 1672 - 1672 - 52 pages
Wächter-Stimm aus dem dritten Cap. Ezechielis ... bey Antrit des ... Herrn Georgii Götzens ... gewesener hochberühmten Professoris bey der ... Universität Jena, nunmehr aber ... Predigern in Erfurt, ... zu solchem seinem Pfarr-Amt ... erschollen by Johann Möller - 1672 - 8 pages
XXIII sermons sur le XIIe chapitre de l'Epître aux Hébreux, prononcés à Charenton, avec un sermon sur le verset 1 du chapitre XIII by Jean Daillé - 1672
XXIII sermons sur les XII chapitres de l'epitre aux hebreux by Jean Daillé - 1672
Youths tragedy : a poem, drawn up by way of dialogue between youth, the Devil, wisdom, time, death, the soul, the nuncius : for the caution and direction of the younger sort ; the fourth edition ; by T.S. - 1672 - 30 pages
Youths tragedy, a poem by Thomas Sherman - 1672 - 22 pages
Zege-praal, over het geluckigh-stellen van zyne doorluchtige hoogheyt Wilhelmus de III. by der gratie Godts, Prince van Orangie, Grave van Nassauw, ... tot stadthouder over Hollandt, Zeelandt, ende West-Vrieslandt, mitsgaders capiteyn, ende admirael-generael, te water, en te lande, op den 3. july 1672. nieuwen styl by Johannes Orizant - 1672 - 12 pages
Zegenwensch aan sijn Hoogheyt, den Heere Prince van Orange, &c. als Capitain Generaal van 't Vereenigd Nederland by Petrus van Balen - 1672 - 28 pages
'sLandts vlote in zee; of de roede op de schoorsteen, voor de Françe en Engels-vluchtende-wolven by Johannes Orizant - 1672 - 18 pages
't Hollandts venezoen in Engelandt gebacken, by Joachim Oudaen - 1672 - 8 pages
'T Leven en Bedrijf van Mr. Jan van Oldenbarnevelt, Nagevolght van Mr. Jan de Wit, Beyde Pensionarissen van Hollandt en Westvrieslandt - 1672 - 22 pages
'T Ontdekte Vergift gevonden in de Hollandtse Venezoen - 1672 - 8 pages
'T Ontdekte Vergift gevonden in de Hollandtse Venezoen - 1672 - 8 pages
't Ontdekte vergift, gevonden in de Hollandtse venezoen. Voorgestelt tot waarschouwing van alle liefhebbers van sijn hoogheyt - 1672 - 8 pages
't Oprechte Patriots Praetjen: over het versterken van Utrecht, tusschen Wilhem Stadman, Wouter-troulander, en Simon-sorger ... - 1672 - 8 pages
't Samen-spraeck, tusschen Jaep en Teun, sijnde Hollantsche boeren, een fransman, sijne een soldaet, ende nickles, een engelsman. Over het verradelijck bedryf der Engelsche aen de Smirnaes, en Spaensche vloot. Als mede een gedicht op 't attacqueren vande selve vloot - 1672 - 8 pages
't Secreet van de Mis of Kristalyne Bril, waer door men sien kan in Vranckrijck, Engelandt, Hollandt, Westphalen en in andere ... Koninckrijcken ... wat de oorsaeck is, waerom de Gemeente in de Geunieerde Provintien der Oorlogh is aengedaen. Vertoont in een 't Samenspraeck tusschen een Raedtsheer en een Goethartigh Burger - 1672
't Secreet van de Mis of Kristalyne Bril, waer door men sien kan in Vranckrijck, Engelandt, Hollandt, Westphalen en in andere ... Koninckrijcken ... wat de oorsaeck is, waerom de Gemeenten in de Geunieerde Provintien der Oorlogh is aengedaen. Vertoont in een 't Samenspraeck tusschen een Raedtsheer en een Goethartigh Burger - 1672
't Secreet Van De Mis, Of Kristalyne Bril, Waer door men sien kan in Vranckrijck, Engelandt, Hollandt, Westphalen, en in andere omleggende Koninckrijcken, en Vorstendommen, wat de oorsaeck is, waerom de Gemeenten in de Geunieerde Provintien den Oorlogh is aengedaen - 1672 - 16 pages
(Opera) exrecensione Joannis Georgii Graevii cum notis Isaaci Casauboni, Laevini Torrentii Theodori Marcilii et aliorum. - Trajecti ad Rhenum, Officina Zyliana 1672 by Gaius Suetonius Tranquillus - 1672
(Opera) exrecensione Joannis Georgii Graevii cum notis Isaaci Casauboni, Laevini Torrentii Theodori Marcilii et aliorum. - Trajecti ad Rhenum, Officina Zyliana 1672 by Gaius Suetonius Tranquillus - 1672
... Sive Compendium Grammaticae Ebraeae by Christoph Cellarius - 1672 - 28 pages
¬Diss. ¬iur. ¬inaug. de alienatione bonorum ecclesiasticorum by Bernhard Schultze, Heinrich Bodinus - 1672 - 65 pages
¬Diss. ¬iur. ¬inaug. De alienatione bonorum ecclesiasticorum by Bernhard Schultze, Heinrich Bodinus - 1672 - 65 pages
Índice del mondo conocido by Sebastián ¬de Ucedo - 1672
Œuvres de Molière by Molière, Alphonse Pauly - 1672
Œuvres de Molière by Molière, Alphonse Pauly - 1672
Œuvres de Molière by Molière, Alphonse Pauly - 1672
ʿĀrê miqlāt, sive de asylis Hebraeorum diss by Johann Adam Osiander, Matthaeus Hiller - 1672 - 32 pages
ʿĀrê miqlāt, sive de asylis Hebraeorum diss by Johann Adam Osiander, Matthaeus Hiller - 1672 - 32 pages
ספר אור תורה by אורי בן דוד קאלמייר - 1672 - 275 pages
“Das” wunderbarliche Vogel-Nest der Springinsfeldischen Leyrerin (etc.) by Hans-Jacob-Christoffel von Grimmelshausen - 1672
“Georgii Longi ”Tractatus De annulis signatoriis antiquorum sive de vario obsignandi ritu by Georgius Longus - 1672 - 140 pages
“Georgii Pasoris ”Manuale Novi Testamenti, auctum vocibus quae occurrunt in versionibus antiquis Graecis Veteris Testamenti by Georges Pasor, Christianus Schotanus - 1672 - 724 pages
“Jacobi Lydii” Analecta, Sive Reliquiæ Florum Sparsionis ad Historiam Passionis Jesu Christi, suis quaeque locis inserendæ by Jacobus Lydius - 1672 - 49 pages
南安縣志 by 劉佑, 葉獻論 - 1672 - 1246 pages
垣曲縣志 by 趙叶麟, 紀弘謨 - 1672 - 480 pages
後撰夷曲集 by 生白堂行風, 近世文学書誌研究会 - 1672 - 537 pages
慶元縣志 by 程維伊 - 1672 - 416 pages
明季北略 by 計六奇 - 1672 - 1679 pages
楚詞箋註 by 李陳玉 - 1672 - 69 pages
楚詞箋註 by 李陳玉 - 1672 - 69 pages
武林靈隱寺誌 by 孫治, 徐增 - 1672 - 732 pages
續修四庫全書 by 顧廷龍, 《續修四庫全書》編纂委員會 - 1672
補標史記評林 by Chih-lung Ling, Kuang-chin Li, 有井進齊 - 1672
補標史記評林 by Chih-lung Ling, Kuang-chin Li, 有井進齊 - 1672
重修阜志 - 1672 - 98 pages
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18